ژانویه 28, 2021

منبع تحقیق درمورد مدیران و کارکنان

80 درصد برسانیم به بهرهوری رسیده ایم.
بهره وری افزایش ساعت مطالعه و میزان کار ٬ خواندن و کار کردن نیست ٬ بلکه میزان بهره بردن بیشتر از امکانات ثابت مورد نظر است.
دو مولفه مهم بهره وری عبارتند از : کارایی و اثربخشی.
کارایی را می توان درست انجام دادن کار و اثربخشی را میتوان کار درست انجام دادن قلمداد کرد.

در تعیین عوامل مؤثر بر بهره وری نظرات متفاوتی وجود دارد و هر یک از دانشمندان و صاحبنظران عواملی را به عنوان عامل مؤثر مشخص کرده اند و به طور اجمال عواملی چون آموزش شغلی مستمر مدیران و کارکنان، ارتقاء انگیزش میان کارکنان برای کار بهتر و بیشتر، عوامل مدیریتی ٬ ایجاد زمینه های مناسب بطور ابتکار و خلاقیت مدیران و کارکنان، برقراری نظام مناسب پرداخت مبتنی بر عملکرد و برقراری نظام تنبیه و تشویق، وجدان کاری و انضباط اجتماعی تحول در سیستم و روشها که نقش حساس و کلیدی دارند، تقویت حاکمیت و تسلط سیاستهای سازمان بر امور، صرفه جوئی به عنوان وظیفه ملی در بهره وری مؤثر می باشد.
ولی تمام مؤلفان این رشته تقریباً در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره وری تنها یک علت خاصی را نمی توان ارائه نمود بلکه عنوان می کنند که ارتقاء بهره وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانست.بر این اساس در این تحقیق سعی شده است عوامل مدیریتی ( شامل : برنامه ریزی٬ سازماندهی٬ نظارت و کنترل ٬ هماهنگی٬ رهبری ) به عنوان یکی از موارد تاثیر گذار در بهره وری بررسی شود.

بیان مسئله تحقیق
بهره وری استفاده موثر و کارآمد از ورودی ها یا منابع برای تولید یا ارائه خروجی ها است.ورودی ها یا نهاده ها منابعی (نظیر انرژی- مواد اولیه – سرمایه – و نیروی کار) هستند که برای خلق خروجی یا ستانده (که عبارت است از کالاهای تولید شده یا خدمات ارائه شده توسط یک سازمان ) استفاده می شود.
بهره وری برای هر کشور و سازمان ضروری بوده و اساس رشد اقتصادی است.بهره وری تولید ناخالص داخلی را افزایش داده رقابت پذیری را بیشتر می کند و در نهایت باعث زندگی بهتر می شود.آنچه در سازمان خمیر مایه بهره وری است انسانهای فرهیخته و دانش آفرین است که با درایت توان تبدیل فکر به محصول کالا یا خدمات دارند.
اساس بهره وری در سازمان فکر واندیشه است یعنی زمانی که انسانهای سازمان در تفکر بهره ور شدند، به راحتی می توانند مجموعه امکانات مادی و انسانی سازمان را به خوبی ترکیب و تولید ثروت نمایند.بهره وری منابع انسانی تصادفی حاصل نمی شود.بلکه لازم است بسترهای آن فراهم و چرخه مدیریت بهره وری در سازمان طراحی و پیاده سازی و پیش نیازهای ساختاری و سازمانی آن نیز فراهم و دائما” مورد توجه همه سازمان باشد.در این بین آنچه نقش محوری در بهره وری دارد بالنده نمودن کارکنان است که بتوانند ظرفیت های جدید ایجاد نمایند.
همانطور که می دانیم عوامل و علل متعددی میتواند موجبات کاهش یا ارتقاء بهره وری را بدنبال داشته باشند.از آن جمله : آموزش ، وجود فضا و شرایط مناسب کاری ،وجود مدیریت صحیح و …می باشد.
در این بین عوامل مدیریتی به عنوان عامل کلیدی و اصلی محسوب می شوند چرا که بدون بهره مندی از مدیریت صحیح و توانمند،امکان ایجاد با بهبود دیگر عوامل موثر بر بهره وری نیروی انسانی امکان پذیر نمی باشد.
در این بررسی شاخصهای عوامل مدیریتی در قالب وظایف مدیریتی عنوان شده اند.سوال اصلی در این تحقیق این است که کدام یک از عوامل مدیریتی ( شامل برنامه ریزی ، به کارگیری نیروی انسانی (سازماندهی)، فرماندهی(رهبری) ، هماهنگی (وحدت بخشیدن همه کوششها و فعالیتها) و نظارت ) از دیدگاه مدیران ، در بهره وری نیروی انسانی بیشترین تاثیر را دارد.

چارچوب نظری تحقیق
چهارچوب نظری استفاده شده در این تحقیق فراگردهای مدیریت از دیدگاه هانری فایول و مهارت های پنجگانه مدیران از دیدگاه دوبرین و رویکرد الگوریتم آگاروال است.
کارایی و اثربخشی عملکرد مدیران مستلزم استفاده از مهارتهای مدیریتی است.که این مهارتها از دیدگاه دوبرین شامل:
1. ادراکی: توانایی درک موقعیتها و شرایط محیطی 2. فنی :توانایی کاربرد ابزار و وسایل فنی برای تولید 3.انسانی :توانایی کار با و به وسیله افراد 4. تشخیصی : توانایی تشخیص و شناسایی فرصتها و تهدیدات محیط داخل و خارج 5. سیاسی :توانایی حفظ قدرت و جلوگیری از تهدید قدرت توسط دیگران.
در رویکرد الگوریتم آگاروال مجموعه اقداماتی به شرح زیر برای بهبود بهروه وری در سازمان باید صورت پذیرد:
تعیین اهداف و تقدم و تاخر آنها نسبت به همدیگر
مشخص کردن ملاک و معیاری برای ستاده ها با توجه به محدودیتهای سازمانی
تهیه و تدارک برنامه های عملی
حذف موانع شناخته شده بر سر راه بهبود بهره وری
تکمیل روش اندازه گیری بهره وری و محاسبه بهره وری بر مبنای قیمت سال پایه
اجرای برنامه های عملی
برانگیختن کارگران و سرپرستان برای دستیابی به بهره وری بیشتر
ایجاد و حفظ روند فزاینده تلاشها در جهت حرکت بهره وری
بررسی نتایج فعالیتها در فرهنگ سازمانی

اهمیت موضوع تحقیق و انگیزه انتخاب آن
در عصر حاضر بهره وری را یک روش، یک مفهوم و یک نگرشی در باره کار و زندگی می نامند و در واقع به آن به شکل یک فرهنگ و یک جهان بینی می نگرند، بهره وری در همه شئونات، کار و زندگی فردی، اجتماعی می تواند دخیل باشد و یک شاخص تعیین کننده درآمد سرانه هر کشور است و برای افزایش بهره وری ملی هر کشور باید درآمد سرانه آن کشور افزایش یابد.
آشکار است که بدون استفاده از مدیریت صحیح و مناسب نمی توان ، بهره وری را بهبود و ارتقاء بخشید.برای این مهم ،می باید مهارتهایی را که مدیریت را در جهت این نوع مدیریت یاری نماید،شناسایی کرده و هر یک از آنها را در مدیران تقویت ویا ایجاد نمود.با بهره گیری مناسب از توانایی ها و استعدادهای افراد می توان به استفاده بهینه از امکانات و منابع رسیده ، مانع از هدر رفتن سرمایه های ملی کشور شد.
بخش بهداشت و درمان به لحاظ نقش ارزنده و مهمی که در امر سلامت و به دنبال آن رشد و توسعه کشور دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است پس شناساییراه های ارتقاء و بهبود بهره وری آن نیز از مسایل مهم و ضروری می باشد.همانطور که میدانیم یکی ازراه های مهم ارتقاء بهره وری سازمان اعمال مدیریت صحیح است.انگیزه تحقیق بر اساس موارد ذکر شده در بالا به وجود آمده است.
هدفهای تحقیق
اهداف اصلی
الف) شناخت وبه کارگیری عوامل مدیریتی مختلف موثر در بهره وری سازمان.
ب) تعیین موثرترین عامل مدیریتی در بهره وری سازمان.
اهداف فرعی
الف)بررسی تاثیرعامل مدیریتی سازماندهی در بهره وری سازمان.
ب)بررسی تاثیرعامل مدیریتی برنامه ریزی در بهره وری سازمان.
پ) بررسی تاثیر عامل مدیریتی رهبری در بهره وری سازمان.
ت)بررسی تاثیر عامل مدیریتی نظارت وکنترل در بهره وری سازمان.
ث) بررسی تاثیرعامل مدیریتی هماهنگی در بهره وری سازمان.
ج)بررسی تفاوت میان دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره عوامل مدیریتی موثر در بهره وری سازمان.

سوالات یا فرضیه های تحقیق (بیان روابط بین متغیرهای مورد مطالعه)

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سوالهای اصلی
الف) عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان کدامند؟
ب) عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان به ترتیب اولویت کدامند؟
سوالهای فرعی
الف) آیا عامل مدیریتی سازماندهی در بهره وری سازمان موثر است؟
ب) آیا عامل مدیریتی برنامه ریزی در بهره وری سازمان موثر است؟
پ) آیا عامل مدیریتی رهبری در بهره وری سازمان موثر است؟
ت) آیا عامل مدیریتی نظارت و کنترل در بهره وری سازمان موثر است؟
ث) آیا عامل مدیریتی هماهنگی در بهره وری سازمان موثر است؟
ج) اولویت بهره وری با کدامیک از موارد بالا می باشد؟
چ) آیا میان دیدگاه مدیران و کارکنان دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره عوامل مدیریتی موثر بر بهره وری سازمان تفاوت وجود دارد؟

تعاریف مفاهیم
الف) تعاریف نظری:
تعریف عوامل مدیریتی : منظور عواملی هستند که با ترکیب منابع اقتصادی ،تکنولوژِیکی ،سازمانی،انسانی، اطلاعاتی در اداره کارآمد و اثربخش سازمان نقش تعیین کننده ای دارد.
تعریف بهره وری: منظور از بهره وری توجه به انجام درست کارها (کارایی) و انجام کارهای درست (اثر بخشی) است.(خاکی،1377)
مدیر فردی است که به او اختیارات رسمی برای انجام مسئولیتها در سازمان داده شده است. از وظایف مدیر حفظ فعالیتها و انجام کارها در مسیر صحیح خود و همین طور حفظ قابلیت پیش بینی در سیستم و برقراری توازن بین درآمدها و هزینه ها برای دستیابی به اهداف سازمان است. (مولانا، ناصره، 12 مقاله)
کارکنان (غیر مدیران): فردی یا کسی که در یک سازمان یا تشکل اداری در راستای دستیابی به اهداف آن سازمان مشغول انجام وظیفه ای معین باشد و تصمیمات اتخاذ شده از جانب مدیران سازمان را به مرحله اجرا در آورد.
ب)تعاریف عملیاتی:

بهره وری :یعنی انجام کارها و خدمات با کیفیت در کوتاه ترین زمان ممکن .
عوامل مدیریتی :منظور از عوامل مدیریتی مجموعه کارکردها ویا وظایف اساسی مدیریت شامل برنامه ریزی ،نظارت وکنترل، هماهنگی ، رهبری و سازماندهی که هر یک در انجام کارهای سازمان با کیفیت بالا و کمترین زمان ممکن تاثیر دارد.

فصل دوم
ادبیات پژوهش

1-2.مقدمه
امروزه واژه بهره وری را زیاد می شنویم.صاحب نظران صنعت ٬ اعتلای فعالیت های بشری را با این پدیده قابل اعتبار و ثمربخش تجزیه و تحلیل می کنند به راستی بهره وری چیست؟از کجا بایستی شروع شود؟توسط چه کسی یا کسانی آغاز گردد؟از چه طریق یا طرقی استفاده گردد؟
اغلب از پیشرفتهای باور نکردنی ممالک شکست خورده جنگ از جمله آلمان و ژاپن واقعیتهایی را از طریق رسانه ها و یا به صورت عینی مشاهده میکنیم.آیا از خودمان پرسیده ایم که چگونه آلمان ٬ آلمان شد ٬ و ژاپن ٬ ژاپن؟
منابع صدمه دیده و کمیابی آن٬در این کشورها مشهود بوده اما تحول فکری و پنداشتها و نگرشهای موجود فرهنگ تحول پذیر ٬دلیل عمده دگرگونی های ابعادی و پیشرونده توسعه سریع و موفق بوده است ٬ بلی نیروی انسانی تحول پذیر با رهبری و مدیریت آشنا به زمان و مطلع از وقایع و مقتضیات توانستند شعار خواستن توانستن است را ٬ از بالقوه بالفعل برسانند.

2-2.بهره وری چیست؟
بهره وری را می توان از دو منظر تعریف کرد:
1-2-2.تعریف لغوی
قبل از توضیح در خصوص و مفهوم بهره وری و نهایتا” ارائه تعریفی کاربردی از این واژه بهتر است که واژه انگلیسی productivity از نظر لغوی مورد بررسی قرار گیرد.
از نظر لغوی این واژه(productivity) به معنای قدرت تولید ٬باروری و مولد بودن است.مثلا” زمینی که استعداد زراعت را دارد و بذر در آن نشو ونما میکند اصطلاحا” زمین productive (یعنی مولد و بارور )گفته می شود.
مثلا” افرادی از اجتماع که ضمن داشتن توان انجام کار ٬فاقد شغل هستند اصطلاحا” بیکار محسوب می شوند non-productive یعنی افرادی غیر مولد خوانده می شوند.
پس واژه productivity در قاموس زبان انگلیسی به داشتن قدرت تولید و بارور بودن کسی یا چیزی اطلاق می شود. در زبان فارسی کلمه بهره وری به عنوان معادل productivity مصطلح شده است.
کلمه بهره ور به استناد فرهنگ فارسی معین به معنای بهره بر ٬سود برنده و کامیاب است و نتیجتا” در ادبیات فارسی به بهره بری با فایده بودن ٬ سود برندگی وکامیابی معنا شده است.در برخی متون برای واژه productivity معادلهای دیگری مانند راندمان ٬بازدهی٬قدرت تولید٬قابلیت٬مولدیت٬باروری و کارآمدی برگزیده شده است.(خاکی22٬1376٬)
2-2-2.تعاریف مفهومی
شاید بتوان ادعا کرد که به تعداد تالیفاتی که در زمینه بهره وری وجود دارد ٬تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است.گاه بهره وری به نرخ تبدیل کار مواد خام ٬به کالا ها و خدمت های مفید تعبیر گردیده ٬نمایش گر میزان کارائی اقتصادی قلمداد شده است.
گاه از بهره وری به عنوان(( درجه)) به کارگیری نیروها و عوامل تولید کننده خدمات و کالاها یاد شده است و گاه نیز بهره وری به عنوان بازده حاصل در مقابل منابع به کار گرفته شده تعریف گردیده است.شاید به طور رسمی و جدی نخستین بار لغت بهره وری در مقاله توسط کوئیزنی( Q uesnay) در سال 1766 میلادی ظاهر شد.بعد از آن بیش از یک قرن در سال 1883 آن طور که فرهنگ لغت شناسی لاروس بیان میکند ٬فردی به نام لیتر( Litter) بهره وری را بدین گونه تعریف کرد:قدرت و توانایی تولید کردن٬که در واقع در اینجا بهره وری اشتیاق به تولید را بیان میکند.از اوایل قرن بیستم این واژه مفهوم دقیق تری ٬به عنوان رابطه بازده (ستانده) ٬ عوامل و وسایل به کار رفته برای تولید آن بازده (نهاده یا داده) ٬را بدست آورد.فردی به نام ارلی( Early) در سال 1900 بهره وری را ارتباط بین بازده و وسایل به کار رفته برای تولید این بازده عنوان کرد.در سال 1950 سازمان همکاری اقتصاد اروپایی1 تعریف کاملتری از بهره وری به این شرح ارائه داد: بهره وری خارج قسمت بازده به یکی از عوامل تولید است.(ابطحی1375٬)

جدول شماره 1-2تعریف بهره وری از دیدگاه نویسندگان منبع 🙁 ابطحی1375٬)
نویسنده سال مفهوم بهره وری
کوئیزنی(Q uesnay) 1766 ظهور واژه بهره وری برای نخستین بار در کتابها
لیتر( Litter) 1883 توان تولید کردن
ارلی(Early) 1900 ارتباط بین بازده و وسایل به کار رفته در تولید این مقدار بازده
سازمان همکاری اقتصادی اروپا 1950 خارج قسمت بازده(میزان تولید یا خروجی)به یکی از عوامل تولید
دیویس( Davis) 1955 تغییراتی که در میزان محصول بر اثر منابع به کار رفته ایجاد می شود
فابریکانت (fabricant) 1962 همیشه نسبت بین بازده و نهاده
کندریک و کریمر
(Kendrick & cremer) 1965 بهره وری عامل موضعی و وظیفه ای و بهره جمعی و کلی عوامل
سیگلsiegel 1976 مجموعه نسبتهای بازده به نهاده
سومانث Sumanth)) 1979 بهره وری کلی عوامل –نسبت بازده ملموس به نهاده های ملموس
استیگل stigle)) 1976 نسبت میان بازداده مرتبط به عملیات تولیدی مشخص و معین در مقایسه نهاده های مصرف شده
ماندل Mundel)) 1983 نسبت بین بازده تولید به واحد منابع مصرف شده که با یک نسبت مشابه در دوره پایه مقایسه ٬ و به کار میرود.

بدین ترتیب می توان از بهره وری سرمایه٬بهره وری سرمایه گذاری یا مواد خام و غیره مورد بررسی قرار گیرد نام برد.تعاریف دیگری از دهه شصت به بعد ارائه شده است که اهم آنها در جدول شماره 1-2 خلاصه شده است.
همانطور که از جدول1-2 بر می آید٬ تعریف پذیرفته شده ای ا

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *