ژانویه 27, 2021

منبع تحقیق درمورد افزایش بهره وری

امکان را ایجاد کرده است که مقادیر بیشتری در کالاهای سرمایه ای سرمایه گذاری شود.تداوم دور تسلسل یلد شده این حقیقت را آشکار می سازد که سرمایه گذاری بیشتر در تجهیزاتو ماشین آلات یکی از علل اصلی افزایش سطح بهره وری بوده است.(ابطحی ˛1375)
7-7-2.صرفه جویی های ناشی از تولید به مقیاس وسیع
بر طبق قانون صرفه جویی های ناشی از مقیاس وسیع هر چه کارخانه بزرگتر باشد مقدار تولید افزایش می یابد و هزینه متوسط هر واحد کالا کاهش می پذیرد ˛ زیرا هر واحد کالای اضافی فقط قسمت کوچک از هزینه های ثابت را به خود جذب می کند.بنابر این اندازه واحد تولیدی یا حجم تولید عامل اساسی دیگری است که برسطح بهره وری تاثیر می گذارد.
دفتر بین المللی کار( Labar International Office) در یکی از نشریات خود در توجیه این مورد صنایع فولاد آمریکا را با بریتانیا به مقایسه می گیرد.صنعت فولاد در ایالات متحده آمریکا نسبت به بریتانیا به مراتب بزرگتر بوده و از تجمع و درجه ادغام بیشتری برخوردار است.به این ترتیب امکان رسیدن به بهره وری افزونتر در ایالات متحده آمریکا به مراتب بیشتر است.

8-2.عوامل موثر در افزایش سطح بهره وری
از آنجا که افزایش بهره وری یکی از اساسی ترینراه های دستیابی به تولید بیشتر و مالا” تامین رفاه و بهزیستی افراد در جوامع مختلف است ˛ شناخت عوامل موثر در افزایش یطح بهره وری از آرمانهای پایه ای محققان و پژوهش گران این زمینه همواره بوده و هست ˛ اما تقریبا” تمام محققان و مولفان این رشته در این باب اتفاق نظر دارند که برای افزایش سطح بهره وری عامل یا علت بخصوصی را نمی توان ارائه کرد ˛ بلکه عنوان می کنند که ارتقاء بهره وری را باید معلول ترکیبی از عوامل گوناگون دانست.(لبطحی ˛ 1375)

راستاس 1948( Rustas) در این مورد می نویسد : ازدیاد تولید به ازای هر ساعت نفر کار را نباید با سخت کوشی کارگر یکسان شمرد و فقدان افزایش بهره وری را نباید با کاهلی کارگر یکی دانست.تغییرات بهره وری حاصل تاثیرات مرکب تعدادی عوامل جداگانه اما مرتبط با یکدیگر است ˛ اهم این عوامل عبارتند از:
پیشرفت تکنولوژی
کارائی
مدیریت
بهبود جریان مواد و مصالح و قطعات و نیز مهارت و مجاهدت بیشتر کارگران و کارکنان.
اشتاینر و گلدنر (1982) نیز فهرستی از علل ازدیاد بهره وری ترتیب داده اند.بخش اعظم افزایش بهره وری نتیجه ازدیاد مکانیزاسیون در صنعت و خدمات است.استفاده از ماشین های بهتر و جدیدتر کارکنان و کارگران را قادر ساخته است که محصولات و خدمات بیشتری را ارائه کنند.بعلاوه بالا رفتن سطح آموزش و مهارت نیروی کار ˛ کاهش خستگی افارد که نتیجه تقلیل ساعات کا در هفته است ˛ بهبود شرایط کار ˛ برنامه ریزی ˛ کنترل علمی تولیدات تاثیر مهمی در ارتقاء بهره وری دارا هستند.(ابطحی˛ 1375) با تعطیل کردن و از میان برداشتن واحد های تولیدی و خدماتی غیر کار آمد می توان سطح کلی بهره وری را بالا برد.جوکز (J.Jewkes) 1966 در مقاله ای که درباره تولید سنگ در بریتانیا نوشته است عنوان می کند که با تعطیل نمودن معادنی که در حداقل کارائی هستند کل تولید معادل یک هشتم کاهش می یابد ˛ اما در مقابل مقدار تولید به ازاء هر کارگر به میزانی بیش از 12 درصد افزایش می پذیرد(ابطحی˛1375).
همانطور سالتر (1980) می گوید : تجزیه وتحلیل ارقام و آماری که تا کنون گرد آوری شده است به هیچ وجه روی این نظر را که ازدیاد کارائی کارگر علت اساسی افزایش بهره وری کار است را تائید نمیکند . بعلاوه تحلیل آمار موجود موید این نظر نمی باشد که علت اساسی ازدیاد بهره وری جایگزینی عوامل تولید و کارگرفتن سرمایه و ماشین آلات به جای نیروی کار است.اما می توان گفت هنگامی که جایگزینی عوامل تولید ارتقاء دانش فنی و اعتلای مهارت نیروی کار متفقا” تجمع کنند ˛ موجبات افزایش بهره وری را فراهم می شود.
به اعتقاد کو آن لی ( Kwan˛Lie ) 1969 اعتلای جوامع بر ارتقاء سطح فکر مردم و سازمان دادن صحیح فعالیتهای بشری منوط و استوار است.سرمایه ˛ منابع طبیعی ˛ دانش فنی و برخورداری از کمکهای خارجی همه دارای نقشهای موثر ˛ اساسی و مهمی در تحقق آرمانهای رشد و توسعه اقتصادی و افزایش سطح بهره وری هستند ˛ اما هیچ یک از این عوامل اهمیت چگونگی کیفیت منابع انسانی را دارا نمی باشند و به پای آن نمیرسند.لذا بهبود کیفی عامل کار از طریق آموزش و بهسازس باید سرآمد همه عوامل قرار بگیرد.(ابطحی ˛ 1375)
ناکایاما ˛معتقد است که در بین عوامل متعدد و اثر گذار در بهبود بهره وری دو گروه نقش اصلی را دارند که عبارتند از :
عوامل کوتاه مدت 2) عوامل بلند مدت
عوامل کوتاه مدت در بهره وری کار ˛ غالبا” به میزان فشار کار و نوسانات تجاری (به معنای تغییر در میزان استفاده از تجهیزات) بستگی دارد.
انواع عوامل بلند مدت موثر در بهره وری عبارتند از :
عقلانی کردن ساخت اقتصادی و بهره وری
ایجاد وتوسعه محصولات جدید
یافتن کانالهای جدید بازار یابی
کشف منایع جدید
معرفیروش های تولید جدید
در یکی از گزارشهای مربوط به بررسی های بهره وری که از سوی وزارت کار در ژاپن منتشر شده است ˛ عوامل موثر بر بهره وری به شرح ذیل دسته بندی شده است :
نحوه استقرار تجهیزات و پرسنل
مهارت نیروی کار
کیفیت مواد
سازمان جهانی کار ˛ عوامل موثر بر بهبود بهره وری را از دیدگاه وسیعتر به سه دسته زیر طبقه بندی می کند :
عوامل کلی از قبیل آب و هوا ˛ توزیع جغرافیایی ˛ مواد خام و غیره
عوامل تشکیلاتی و فنی از قبیل کیفیت مواد خام ˛ جانمایی و محل استقرار کارخانه ˛ فرسایش و از بین رفتن ماشین آلات و ابزار و غیره.
عوامل انسانی از قبیل روابط مدیریت و کارکنان ˛ شرایط اجتماعی و روانی کار ˛ فعالیت اتحادیه های کارگری و غیره.
سولو ˛ عوامل موثر بر بهره وری را با در نظر داشتن تابع تولید ˛ تحولات فنی و تراکم سرمایه معرفی می کند.
برخی دیگر از اقتصاددانان ˛ عوامل موثر بر بهره وری را چنین تقسیم بندی کرده اند :
تغییرات تکنولوژیک
قابلیت نیروی کار که به قابلیت ها و توانایی های خاص کارگر محدود می شود.
میزان سرمایه به ازای واحد نیروی کار که منعکس کننده میزان تمرکز سرمایه یا حجم سرمایه ای است که واحد نیروی کار می تواند آن را مصرف کند.
سومانث ˛ نیز برخی از مهمترین عوامل موثر بر بهره وری را در آمریکا به شرح ذیل بر می شمارد:
سرمایه گذاری
نسبت سرمایه به کار
میزان استفاده از ظرفیت
قوانین دولت
عمر کارخانه و تجهیزات
هزینه های انرژی
ترکیب نیروی انسانی ( کار)
اخلاق کاری
تاثیر اتحادیه ها
ترس کارگران و کارکنان در مورد از دست دادن کار
مدیریت
تحقیق و توسعه
باید توجه داشت که هیچ یک از عوامل 12 گانه فوق به تنهایی مد نظر نیستند ˛
بلکه مجموعا” بر رشد بهره وری موثرند.
پرفسور نایاداما می نویسد : اگر فرض کنیم که تولید (Q) تابعی از نیروی کار ( L)˛ سرمایه( K) ˛ مدیریت( M) ˛ تکنولوژی(T)˛ سیاستها (P) و امکانات زیر بنایی محیطی(S) ˛ عوامل اجتماعی و فرهنگی (X) و سایر عوامل باشند آنگاه می توان نوشت :
Q = F(L˛K˛M…P˛S….)
به طوری که M˛K˛L˛…. عوامل درون زا هستند و عوامل S˛Pو…. عوامل برون زا .بنابراین ارتباط بین بهره وری کار و عوامل مختلف را می توان به صورت زیر تعریف کرد :
Q/K = (F9K/L˛M˛…)
به همین صورت ارتباط بین بهره وری سرمایه و عوامل مختلف را می توان به صورت زیر تعریف کرد:
Q/L = (F9I/K˛M…)
چنین چهارچوبی میتواند برای تجزیه و تحلیل سطوح صنعت ˛ به عنوان یک کل و یا یک موسسه استفاده نمود.با استفاده از این چهارچوب خبرگان برای بهبود بهره وری ˛ تغییرات بهره وری را در گذشته با مشخص کردن عواملی که به آن کمک کرده و یا برای آن محدودیت ایجاد کرده اند در نظر گیرند که در زیر به تفکیک ذکر می شوند :
در تجزیه و تحلیل مدیریت (M )
سبک مدیریت و تغییر پذیری آن
دانش و تجربه
ساختار سازمانی
فرآیند تصمیم گیری

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

سیستم اطلاعات مدیریت
مدیران میانی و صف
برنامه ریزی و کنترل
در تجزیه و تحلیل نیروی انسانی ( L)
دانش و مهارت کارکنان
سیستم انگیزشی
سلامت و وضعیت زندگی کارکنان و کارگران
سیستم جبران خدمت
خصوصیات و انگیزه کارکنان
در مورد سرمایه ( K)
اندازه موسسه
اندوخته ها
هزینه سرمایه
منابع و استفاده از سرمایه گذاری های کوتاه و بلند مدت
اهرمهای مالی
در مورد تکنولوژی (T)
طراحی کارخانه
توازن تجهیزات
ساده سازی و بهبود محصولات و فرآیند
تنوع محصول و فرآیند
ارتباط بین نیروی انسانی و تجهیزات
سرمایه گذاری برای تحقیق و توسعه
عملیات نگهداری و تعمیرات
حمل و نقل مواد

در مورد سیاستها (P)
نرخ مالیات
نرخ بهره
سیاستهای اعتباری (سیاستهای محدود کننده دولت و محیطی )
سیاستهای واردات
سیاستهای بودجه بندی
سیاستهای صنعتی
تعرفه های گمرکی
درمورد امکانات زیر بنایی بیرونی (S)

شبکه نیروی برق
سیستم جاده و بزرگراه
تسهیلات حمل و نقل
سیستم آب
در مورد عوامل اجتماعی _فرهنگی (X)
خصوصیات و ارزشهای اجتماعی نسبت به کار
ارزشهای فرهنگی نسبت به کار
ارزشهای مذهبی نسبت به کار
در ادامه پرفسور نادایاما می نویسد برای مطالعه عمیق ˛ اطلاعات بسیار جزئی تر کمک کننده خواهد بود به عنوان مثال اطلاعات در زمینه های زیر پیشنهاد می کند.
سیستم برنامه ریزی و کنترل تولید، تسهیلات حمل و نقل مواد، زمان دسترسی به ماشین یا تجهیزات، نرخ ضایعات با توجه به محدودیتهای مختلف، دسترسی به قطعات یدکی، کفایت سرمایه تجاری، دسترسی به توازن تجهیزات، سیاست روابط کاری، وضعیت رشد و توسعه کارخانه ، تغییر در ترکیب تولید ، کیفیت مواد اولیه ، دسترسی به نیروی ماهر و آموزش دیده ، جهت حرکتی سیاستهای تجاری و اقتصادی دولت .
وی اضافه می کند که عوامل فوق همه جزئیات نیست و خبرگان ممکن است عوامل مناسب دیگری را نیز به آن اضافه نمایند.(گروهی از اساتید مدیریت ˛ 1377 ˛ 518-514)
جوزف پروکوپنکو عوامل موثر بر بهره وری را در فالب یک مدل به 2 دسته تقسیم میکند :

نمودار 1-2 عوامل موثر بر بهره وری

افزایش بهره وری انجام بهتر کارها نیست بلکه مهمتر از آن انجام کارهای درست است (خاکی˛ 1377) منظور عوامل موثر در افزایش بهره وری تشخیص عوامل اصلی و کلیدی با کارهای درست است که می تواند طرف توجه و مورد علاقه مدیران در بهره وری باشد.تولید ˛ فرآیند های اجتماعی ˛ پیچیده ˛ انطباق پذیر و مداوم است.روابط درونی بین نیروی انسان ˛ سرمایه و محیط سازمانی_اجتماعی با توجه به برقراری توازن و هماهنگی و ادغام کلی آنها با یکدیگر در فرآیند تولید از اهمیت فوق العاده ای برخوردار است.افزایش بهره وری بستگی به آن دارد که مدیر به شیوه ای موفقیت آمیز بتواند نظام اجتماعی _ تولیدی را تشخیص دهد.در بین عوامل متعدد اثر گذار در بهره وری 2 گروه عوامل داخلی و خارجی نقش دارند. (مطابق نمودار شماره 1-2)
عوامل داخلی یا درونی توسط فرد یا مدیر بنگاه قابل کنترل است ولی عوامل خارجی یا بیرونی خارج از کنترل فردی یا بنگاهی است.برای بهبود عملکرد سازمان باید عوامل خارجی که در مدیریت و کارئی بنگاه موثرند در نظر گرفته شوند.از این رو اولین گام مدیریتی در راستای افزایش بهره وری تشخیص دامنه مشکلات در چهارچوب دو گروه عوامل داخلی و خارجی و گام بعدی تشخیص عوامل قابل کنترل است . ممکن است عوامل بسیاری برای یک بنگاه خارجی و غیر قابل کنترل ˛ ولی برای بنگاه دیگر کنترل پذیر باشد.برای مثال بسیاری از عواملی که برای یک بنگاه خصوصی عوامل خارجی است برای دولت ˛ نهادهای منطقه ای و ملی ˛ اتحادیه ها وگروه های ذی نفوذ می توانند عوامل داخلی باشد.زیرا دولت می تواند مالیات وضع کند ˛ قوانین بهتر کارگری به اجرا بگذارد ˛ دسترسی بهتر و سهلتر به منابع طبیعی داشته باشد ˛ ساختار اجتماعی را بهبود ببخشد ˛ سیاست قیمیت گذاری اعلام می نماید و ….. اما بنگاههای خصوصی از امتیازات فوق برخوردار نیستند.هر یک از عوامل داخلی و خارجی خود به عوامل جزئی تری قابل تفکیک هستند ˛ که به ترتیب آنها را مورد بررسی قرار می دهیم.(پیمان ˛ 1374˛71 )

1-8-2.عوامل داخلی بهره وری بنگاه
عوامل داخلی بهره وری بنگاه در دو گروه قابل تقسیم می باشند .
گروه اول عوامل سخت افزاری یا عواملی که به آسانی و در کوتاه مدت قابل تغییر نیستنند . این عوامل شامل محصول بنگاه ، تکنولوژی تولید ، ماشین آلات و تجهیزات ؛ مواد خام و انرژی است . گروه دوم عواملی است که تقریبآ به آسانی قابل تغییر اند . این عوامل شامل افراد سیستمهای سازمانی ، رو شهای کار ، وروش های مدیریت است . این طبقه بندی ما را در اولویت بندی و اینکه چه عواملی به آسانی و با هزینه اندک قابل تغییر ند و چه عواملی با هزینه زیاد و دراز مدت می توا نند تغییر کنند ، یاری خواهد داد و رهنمود خو بی برای افزایش بهره وری خواهند بود .
1-1-8-2.گروه اول : عوامل سخت افزاری
الف ، محصول منظور از عامل بهره وری محصول آن است که محصول عرضه شده تا اندازه نیا زهای ستانده را تامین میکند ، در بازار ، ارزش مصرف مبلغی است که مصرف کننده آمادگی دارد برای محصولی با کیفیت مشخص بپردازد . ارزش مصرف می تواند از طریق طراحی بهتر و مشخصات بهتر محصول افزایش یابد . گسترش تحقیق و توسعه ، بازاریابی و فروش از عوامل کلیدی بهره وری اند .
ب: ماشیت آلات و تجهیزات : ماشین آلات و تجهیزات با رعایت موارد زیر می توانند نقش اصلی را در برنامه افزایش بهره وری داشته باشند .
تعمیرات خوب و به موقع
بهره و ری از کار خانه و تجهیزات در شرایط مطلوب
افزایش ظرفیت و کارایی کار خانه با حذف کمبود ها و اقدامات اصلاحی
کاهش زمانهای مرده و استفاده موثر و مطلوبتر از ظرفیت ماشین آلات و تجهیزات
ج : تکنولوژی : نو آوری در زمینهی تکنولوژی منبع مهم افزایش بهره وری است . افزایش تولید کالاها و خدمات و بهبود کیفیت از طریق بکار گیری اتو ماسیون و توسعه روز افزون تکنولوژی اطلاعات مهمترین سهم را در افزایش بهره وری داشته اند تکنو لوژی جدید غالبآ ناشی از طراحی فرایند تولید ، تحقیق و توسعه ، آموزش پژو هشگران و مهندسان و جنگ با کهنگی و فرسودگی است.
د: مواد وانرژی : کوشش اندکی در کاهش مصرف مواد و نیرو می تواند نتایج باور نکردنی در افزایش بهره وری شامل مواد خام مستقیم و غیره مستقیم ( مواد شیمیا یی ، مواد روغنی ، و پاک کننده ، سوخت ، لوازم یدکی ، لوازم مهندسی و بسته بندی ) می گردد که هر نوع صرفه جویی علمی در استفاده از آنها افزایش بهره وری را به همراه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *