ژانویه 24, 2021

منبع تحقیق با موضوع فناوری اطلاعات

به چه میزان است؟
27 چقدر از این که در بیرون از اداره، خود را کارمند اداره متبوعتان اعلام کنید حس رضایت و غرور دارید؟
28 میزان حمایت مدیران ارشد اداره از تبادل دانش و تجربیات میان اعضاء به چه میزان است؟
29 میزان اتکای کارکنان اداره شما به مدیران در مواجهه با مشکل به چه میزان است؟
30 در طول کار چقدر از مسائل کاری را به مدیران بالا سری خود ارجاع می دهید؟
31 کارکنان اداره در خصوص در اختیار قرار دادن دانش و تجربیات کاری به آنان، تا چه میزان نسبت به همکاران خود اعتماد می کنند؟
32 آیا کارکنان به تسهیم دانش به عنوان راهکاری برای حل مسائل و توسعه قابلیت ‌های فردی و سازمانی اعتماد دارند؟
33 چقدر به مدیران، همکاران و زیردستان خود برای مشورت و حل مسائل اعتماد دارید؟
34 ثبت، به اشتراک گذاری و به کارگیری دانش و تجربیات موجود برای اداره به چه میزان ضرورت دارد؟
35 آیا تسهیم دانش و تجربیات اعضای سازمان و یا انتقال دانش با سایر سازمان‌ها را برای شخص خودتان سودمند می‌دانید؟
36 آیا دانش خود و همکاران اداره را در سطح وظایف کاری خود می دانید؟

3-8- روایی پرسشنامه
روایی به معنای صحیح و درست بودن است (خاکی، 139۱). روایی بدین معنی است که ابزار اندازهگیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را میسنجد. برای اندازهگیری روایی پرسشنامهروش های مختلفی وجود دارد. اهمیت روایی از آن جهت است که اندازهگیری نامناسب و ناکافی میتواند هر پژوهش علمی را بیارزش و ناروا سازد.
روایی مورد نظر در این تحقیق اعتبار محتوا و اعتبار سازه میباشد.
« اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزا تشکیل دهنده یک ابزار اندازهگیری به کار برده میشود. و به سؤالهای تشکیلدهنده آن بستگی دارد. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افراد متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین میشود. از این رو اعتبار محتوا به قضاوت داوران بستگی دارد (سرمد و دیگران، 1382).
« اعتبار سازه یک ابزار اندازهگیری نمایانگر آن است که ابزار اندازهگیری تا چه اندازه یک سازه یا خصیصهای را که مبنای نظری دارد، میسنجد. » (سرمد و دیگران، 1382).
در این تحقیق روایی قضاوتی پرسش نامه با نظرسنجی از اساتید دانشگاه و گنجاندن نظرات اصلاحی آنها در پرسش نامه به دست آمد.
3-9- پایایی پرسشنامه
اگر ابزار اندازهگیری دو یا چند بار استفاده شود و به یک نتیجه واحد برسد، گفته میشود که ابزار دارای اعتبار یا پایایی است. آنچه که در اینجا مورد علاقه ما است، درجه دقت اندازهگیری است و میخواهیم بدانیم اگر فردی را دوباره با روش مورد نظر بسنجیم، نتایجی که به دست میآید با چه دقتی تکرار میشود(آذر، 1373).
برای تعیین ضریب پایایی ابزار اندازهگیریشیوه های مختلفی وجود دارد که از جمله میتوان به روش موازی، روش دو نیمه کردن، روش کودر ریچادسون و روش آلفای کرونباخ اشاره کرد. روش آلفای کرونباخ برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازهگیری ازجمله های پرسشنامههایی است که خصیصههای مختلف را اندازهگیری میکنند. در این گونه ابزار پاسخ میتواند به خود مقدار عددی بگیرد. برای محاسبه آلفای کرونباخ از فرمول ذیل استفاده میکنیم.

به طوری که:
: نشاندهنده مجموع واریانس هر زیر مجموعه.
j: تعداد زیر مجموعه میباشد.
هر چه مقدار ضریب به دست آمده به 100% نزدیکتر باشد، بیانگر قابلیت اعتماد (پایایی) بیشتر پرسشنامه است(سرمد و همکاران، 1378). در تحقیق حاضر، با استفاده از نرم افزار SPSS، میزان آلفای کرونباخ محاسبه شده است. جدول زیر ضرایب آلفای کرونباخ برای ابعاد پرسش نامه را نشان می دهد.

جدول ۳-۲: نتایج آزمون پایایی
ابعاد آلفای کرونباخ
1-فرایندهای مدیریت دانش ۸۱/0
2-فناوری اطلاعات ۷۰/0
3-فرهنگ ۷۸/0
کل پرسش نامه ۸۸/0

3-10- روشها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل دادهها
روش به کارگرفته شده در این تحقیق تحلیلی- پیمایشی است. به منظور جمع آوری اطلاعات، آمیزهای ازروش های تحقیق کتابخانهای و میدانی استفاده میشود. پس از گردآوری دادهها، ابتدا جهت بررسی مشخصات جمعیت شناختی پاسخدهندگان، رسم نمودارها و … از آمار توصیفی استفاده میشود. در این تحقیق از مطالعه کتابخانهای جهت آشنایی با مفاهیمی که در تحقیق کاربرد دارند مانند؛ مدیریت دانش، فرهنگ سازمانی، فرایندهای مدیریت داش، فناوری اطلاعات و …، استفاده شد. برای پاسخ بهفرضیه های تحقیق و انجام آمار استنباطی به تحلیل استنباطی شامل آزمون تک متغیره تی-استیودنت، تحلیل واریانس، آزمون فریدمن، تست نرمالیتی K-S، و سایر موارد لازم برحسب ضرورت پرداخته می شود.

3-11- جمعبندی
اصولاً هدف تمامی علوم، شناخت و درک دنیای پیرامون ماست. به منظور آگاهی از مسایل و مشکلات دنیای اجتماعی، روش‌های علمی، تغییرات قابل ملاحظه‌ای پیدا کرده‌اند. این روندها و حرکت‌ها سبب شده است که برای بررسی رشته‌های مختلف دانش بشری، ازروش های علمی تحقیق استفاده شود. انتخاب روش تحقیق مناسب به هدف‌ها، ماهیت و موضوع مورد تحقیق و امکانات اجرایی بستگی دارد و هدف از تحقیق دسترسی دقیق و آسان به پاسخ پرسش‌های تحقیق است. در این راستا، در این فصل به بیان روش تحقیق، جامعه و نمونه آماری، ابزار گردآوری داده‌ها، روایی، پایایی و ساختار پرسشنامه، روشها و تکنیکهای تجزیه و تحلیل دادهها پرداخته شد. در فصل آتی به تجزیه و تحلیل نتایج تحقیق خواهیم پرداخت.

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل نتایج پژوهش

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *