ژانویه 19, 2021

منابع پایان نامه ارشد با موضوع مدیریت زنجیره تامین

تولید محصولات یا تامین خدمات برای مشتریان سازمان یا شرکت ، با کل زنجیره تامین همکاری کنند ، گفته می شود ( Swink et.al.2007.p151 ).
مشارکت استراتژیک با یک تامین کننده تلاش سازمان یافتهی یک سازمان برای خلق و ابقای شبکه ای از تامین کنندگان شایسته می باشد . این تلاش مشتمل بر همه فعالیت هایی است که به منظور بهبود عملکرد فعلی تامین کنندگان مورد نیاز است . مشارکت استراتژیک با تامین کننده برای همسان نمودن قابلیت های استراتژیک و عملیاتی سازمان های منفرد با تامین کننده ، جهت کمک به آنها برای دستیابی به مزایای قابل توجه طراحی گردیده است . مشارکت استراتژیک بر ارتباطات مستقیم و داراز مدت تاکید می ورزد و برنامه ریزی دو جانبه و تلاش برای حل مسائل را ترغیب می نماید . چنین مشارکت های استراتژیک کلیدی در رابطه با تکنولوژی ، محصولات و بازارها می باشد . مشارکت استراتژیک با عرضه کنندگان ، سازمان ها را قادر می سازد تا به صورت موثرتری با عرضه کنندگانی که مشتاق به تقسیم مسئولیت به منظور موفقیت در تامین فراورده ها می باشند همکاری نمایند . همکاری عرضه کنندگان به زودی در فرایند طراحی محصول می تواند گزینه های طراحی موثرتری را به لحاظ هزینه ای ارائه دهد . به انتخاب بهترین اجزا و فن آوری ها کمک کند و نیز در کمک به طراحی موثر باشد . سازمان های تامین کننده می توانند به شکل نزدیک تری با هم همکاری کنند و زمان و تلاش های بیهوده را حذف نمایند . یک مشارکت موثر با تامین کنندگان می تواند عامل حیاتی برای هدایت زنجیره تامین با شد ( Li et.al.2006.p110 ). یکی از اعمال حیاتی مشارکت استراتژیک تامین کننده ،ارزشیابی استراتژیک تامین کننده می باشد . سازمان ها سعی می کنند تا با اعمال سیاست های حمایتی و تلاش در جهت بهبود عملکرد تامین کنندگانی که بالقوه امکان بهبود در شرایط خود را دارند ، آنها را به شرایط تحقق حداقل مورد نظر بویژه در مورد مشخصات فن آوری کالاهای تامین برسانند . افزایش رقابت چه در سطح جهان چه در حوزه های منطقه ای افزایش سطح عملکردی و ارتقای توانمندی های سازمان و به تبع آن زنجیره تامین کنندگان آن را ، به ویژه در زمینه های کیفیت ، قیمت ، تحویل ، فن آوری طلب میکند . توانمند کردن تامین کننده بر تحقق بهبودهای مشترک ( مانند کاهش راهبردی هزینه ها ، کاهش زمان تحویل ، بهبود کیفیت و … با اقداماتی از قبیل تامین کنندگان به استقرار نظام های کیفیتی و نیز حمایت از آنها در جهت ارتقاء سطح فناوری یا توان طراحی مهندسی ، امروزه یکی از الزامات اساسی و جزء سیاست های مدیریت زنجیره تامین بسیاری از سازمان هاست ( چشم براه و مرتضوی،1386،ص171).
هدف اصلی مشارکت استراتژیک با تامین کننده افزایش قابلیت عملکردی تامین کنندهی مورد نظر است لیکن این هدف می تواند دو ماهیت متفاوت داشته باشد : ) Rosenzweig,2003,P404 (
1. کار با تامین کننده برای دستیابی به بهبود در زمینه های عملکرد موجود مانند بهبود کیفیت زمانبندی و تحویل و کاهش هزینه ها .
2. کار با تامین کننده برای خلق یک قابلیت عملکردی جدید مانند بیشتر کردن محدودهی قابلیت فرایندی و محصولی برای کاهش تعداد تامین کنندگان ، ارتقای سیستم تولید ، زمانبندی ارتقای قابلیت طراحی و مهندسی تامین کننده .
انواع مشارکت های استراتژیک تامین کننده : برخی صاحب نظران مهم ترین مشارکت های استراتژیک را در مورد زیر می دانند 🙁 Gimenez et.al,2002,p14 )
آموزش و یادگیری ها ( به عنوان مثال در کنترل آماری فرایند ، تکنیک های بهبود کیفیت و تحویل JIT )
سیستم فناوری محصول و فرایند .
حمایت مستقیم پرسنلی ( اعزام تیم های تخصصی و کار در محل تامین کننده )
حمایت مالی تامین کننده ( با وام های کم بهره برای مدرنیزه کردن کارخانه و تجهیزات تامین کننده یا سرمایه گذاری در موجودی )
ارتباط استراتژیک تامین کننده تنها در مورد تامین کنندگان بالقوه توانا و مستعمر که شراکت بلند مدت با آنها امکان پذیر است استفاده می شود . به این منظور عملکرد تامین کنندگان موجود در حوزه هایی همچون هزینه کل ، تاخیرات ، زمان پیشبرد ، محصولات معیوب و کیفیت محصولات خدمات ، محیط زیست و رعایت ایمنی مورد ارزیابی قرار می گیرد و مستعمرترین آنها جهت توسعه انتخاب می شوند .
عوامل موفقیت در مشارکت استرتژیک ، تامین کنندگان می توان به قرار زیر دانست : ( چشم به راه و مرتضوی . 1386.ص172)
یک پایه تامین قابل مدیریت ( پایه تامین کوچک از نظر تعداد )
ارتباط خوب با تامین کنندگان
توانایی سازمان خریدار برای سنجش پیشرفت تلاش های توسعه تامین کننده به شکل سریع ، دقیق و برخوردار از مکانیزم بازخورد
توانایی سازمان خریدار برای رهبری تامین کننده در مسیر توسعه
توانایی شناسایی تامین کنندگانی که دارای بیشترین پتانسیل توسعه هستند
توجه مدیران در سازمان خریدار و تامین کننده در مورد لزوم بهبود دائمی عملکرد
وجود درک مشترک سازمان خریدار و تامین کننده در مورد لزوم بهبود دائمی عملکرد
تعهد به رابطه بلند مدت در طرفین
پویایی در نزد خریدارن و تامین کنندگان به صورت دائم
تعهد به توسعه و ابقای همکاری و روابط نزدیک
مشارکت استراتژیک اخیراً یکی از مباحث کلیدی در افزایش مزیت های رقابت می باشد . انواع برادر خواندگی یا خواهر خواندگی بین شرکت های مختلف ژاپن از مصادیق این استراتژی ها می باشد که طی آن شرکت اصلی با آموزش و ارتقاء سطح کیفی سازندگان یا شرکت های تامین کننده تلاش می نماید ارزش افزوده را افزایش دهد .
2-2-15-2) سطح به اشتراک گذاری اطّلاعات
تسهیم اطلاعات به توانایی شرکت جهت به اشتراک گذاشتن دانش و اطلاعات با شرکای زنجیره تامین به شیوه ای اثر بخش و کارا اشاره دارد . اطلاعات تسهیم شده در سیستم محاوره زنجیره تامین شامل اطلاعات بین شرکای مستقیم و همچنین تمامی شبکه زنجیره تامین می باشد . جهت استفاده اثربخش و کارا توسط شرکاء ، تسهیم اطلاعات مورد نیاز است . سطح تسهیم اطلاعات با پاسخگویی و کارایی ارتباط نزدیک دارد ( رحمان سرشت و افرء.1387.ص42) . در هر مرحله از زنجیره تامین بر حسب نیاز ، اعضای زنجیره تامین باید اطلاعات خود را با دیگر شرکاء به اشتراک بگذارد ، به عنوان مثال سازندگان ( دومین مرحله زنجیره ) باید به اطلاعات تقاضا که بوسیله فروشندگان و مشتریان نهایی ( آخرین مرحله زنجیره تامین ) ایجاد می شود ، دسترسی داشته باشند . این کار علاوه بر اینکه سبب می شود تصمیم گیرندگان بر پایه اطلاعات و دانش صحیح ، تصمیماتی مناسب بگیرند ، باعث ایجاد حس اعتماد و صداقت بین سازمان های درگیر در زنجیره تامین نیز می گردد .
همچنان که اگر هر مرحله از زنجیره فقط بر اساس اطلاعات بدست آمده از مرحله قبل خود ( همسایه ) اقدام به تولید یا تحلیل اطلاعات نماید ، خطر ایجاد خطای تجمعی و بروز ناهماهنگی و بدتر از آن از بین رفتن اعتماد خواهد بود . اطلاعات تنها عاملی است که بدون واسطه در زنجیره تامین و بین همه مراحل رد و بدل می شود . تسهیم اطلاعات دارای دو جنبه است : کیفیت و کمیت ، هر دوی این جنبه ها برای روش هایSCM حائز اهمیت است . سطح تسهیم اطلاعات ( جنبه های کمی ) به میزان اهمیت و اولویت ارتباط با شرکای زنجیره عرضه سازمان بستگی دارد اطلاعات مشترک می تواند در ماهیت خود از استراتژیکی یا تاکتیکی و از اطلاعات درباره فعالیت های لجستیک تا بازارهای عمومی و اطلاعات پیرامون مصرف کنندگان متفاوت باشد . بسیاری از محققان معتقدند که عامل کلیدی در یکپارچه نمودن زنجیره تامین ایجاد اطلاعات منظم ، به روز و قابل دستیابی در هر یک از حلقه های زنجیره تامین است . با در دسترس نمودن اطلاعات و تسهیم داده با سایر شرکاء در زنجیره عرضه ، اطلاعات را می توان به صورت یک منبع مزیت رقابتی مورد استفاده قرار داد . اشتراک اطلاعات به عنوان یکی از سنگ بناهای مشخص کننده ضعف در روابط یک زنجیره اصلی می باشد .شرکای زنجیره تامین که اطلاعات را به طور منظمی با هم مبادله می کنند قادر به کار کردن با هم به عنوان یک کلید واحد هستند ، آنها قادر به درک نیاز به مصرف کننده نهایی بهتر هستند و از این رو می توانند به تغییر بازار به سرعت پاسخ دهند(Li et.al,2006,p120 ) جریان اطلاعات در هر جای زنجیره تامین وجود دارد به عنوان مثال در فرایند توسعه محصول جدید تامین کنندگان مجموعه ، قبل از هر چیز لازم است اطلاعات محصول جدید با تامین کنندگان به اشتراک گذاشته شود ( حسن زاده و جعفریان ،1389، ص19 ) استفاده موثر از اطلاعات مرتبط و به موقع توسط تمامی عناصر عملکردی در زنجیره تامین به عنوان یک فاکتور رقابتی و متمایز کننده در نظر گرفته شده است . یک زنجیره تامین باید قادر به جابجایی سریع اطلاعات میان اعضای خود باشد . هر چقدر سطح تسهیم اطلاعات بین اعضای زنجیره بهینه تر باشد زمان و هزینه عملیات در سیستم تامین به حداقل رسیده و سود دهی یا مزیت رقابتی افزایش می یابد . به منظور افزایش سرعت تبادل اطلاعات و بهبود کیفیت آن امروزه یکپارچگی سیستم های کامپیوتری و فن آوری اطلاعات یک امر مرسوم و در حال گسترش می باشد ( احمدی ،.1384، ص5 )
2-2-15-3) کیفیّت به اشتراک گذاری اطّلاعات
اطلاعاتی که بین اعضای زنجیره به اشتراک گذاشته می شود بایستی از منبع موثق و به روز باشد ، با دقت ، به موقع و با اعتبار رد و بدل شود(,2011,P166 Zhang). نکته مهم این است که داده ها در هر مرحله از زنجیره تامین که تولید شوند ، باید جمع آوری و تحلیل گردند به طوری که بتوان اطلاعات صحیح را با جزییات مناسب ، به موقع ، مرتبط با موضوع تصمیم گیری ، در قالبی مناسب و به صورت اقتصادی در اختیار تصمیم گیرندگان مرتبط ( در هر مرحله و سطح تصمیم گیری از زنجیره تامین ) ، قرار داد و از تصمیم گیرندگان پشتیبانی لازم را به عمل آورد . در حالیکه اطلاعات دارای اهمیت است ، اهمیت تاثیر آن بر روی SCM بستگی به این امر داد که چه اطلاعاتی به اشتراک گذارده شود و چه هنگام و چگونه و با چه کسی این امر انجام شود ( Li et.al,2006,p120 ).
تامین و تبدیل مواد اولیه به محصول یا خدمت و ارائه آن به مشتری نتیجه فعالیت هایی است که در زنجیره تامین انجام می گیرد به طور کلی برنامه ریزی عرضه و تقاضا ، تهیه مواد اولیه ، برنامه ریزی تولید ، کنترل موجودی ها ، انبارداری ، توزیع محصولات و مدیریت اطلاعات از جمله فعالیت هایی است که در زنجیره عرضه انجام می گیرد از این رو سازمان تولیدی موجود در زنجیره تامین ، ابتدا به میزان تقاضای موجودی توجه نمایند و با توجه به تعداد محصول موجود در انبار ، تعداد کسری محصول را مشخص نموده و برنامه ریزی تولید را انجام دهند با مشخص شدن برنامه تولید ، تامین مواد اولیه را انجام دهند و بر طبق برنامه زمان بندی تولید ، توزیع محصولات را نیز ، برنامه ریزی نمایند . از آنجایی که فعالیت های سازمان مرتبط با هم ، در زنجیره تامین به یکدیگر وابستگی زیادی دارند ، هماهنگی در بین اعضاء نقش حیاتی
را ایفا نموده که با مدیریت اطلاعات و تسهیم بهنگام و صحیح اطلاعات می توان هماهنگی لازم را ایجاد نمود و باعث می شود برنامه ریزی و هماهنگی در جهت کارا و اثر بخش بودن فعالیت های زنجیره تامین با حداقل هزینه و در حداقل زمان انجام گیرد . سازمان ها برای مقابله با مساله عدم اطمینان در زنجیره تامین از جریان صحیح اطلاعات استفاده می کنند ، امروزه با پیشرفت ارتباطات کامپیوتری و ایجاد شبکه ها می توان داده ها و اطلاعات را به دورترین فواصل در کوتاهترین زمان انتقال داد همین امر فعالیت اعضاء زنجیره تامین را تسهیل می نماید ، انتقال صحیح و به موقع اطلاعات در زنجیره تامین باعث کاهش هزینه ها و همچنین موجب کاهش عدم اطمینان و کاهش موجودی ها شده است . عدم اطمینان ، مساله ای است که باعث پیچیدگی فعالیت ها و دشواری مدیریت زنجیره تامین شده است بدین معنی که هر چه احتمال پیش بینی نادرست تقاضا ، تاخیر در دریافت مواد اولیه و قطعات ، خرابی ماشین آلات و … بیشتر باشد احتمال بیشتری وجود دارد که تولید محصول وارائه خدمت دچار مشکل شود . سازمان ها برای مقابله با مساله عدم اطمینان در زنجیره تامین از موجودی ها استفاده می کنند به این معنی که برای احتراز از ایجاد مشکل در تولید محصول یا ارائه خدمت ، همواره سطوح معینی از مواد اولیه و قطعات ، ماشین آلات سالم ، محصول تکمیل شده و … در انبار نگهداری نموده تا اگر مشکلی در فرایند تولید ایجاد گردد تا مدت معنی با استفاده از موجودی ها به فعالیت خود ادامه دهند تا مشکل ایجاد شده رفع گردد . در واقع موجودی ها برای سازمان همانند کمک فنرها برای اتومبیل عمل می کنند و همانگونه که استفاده از کمک فنر در خودرو باعث می شود که اتومبیل در پستی و بلندی ها آسیب نبیند موجودی ها نیز ، سازمان را در فراز و نشیب های بازار رقابتی ایمن نگه می دارند البته نباید فراموش کرد در نگهداری مقدار موجودی ، باید اعتدال برقرار شود . همانگونه که کمبود میزان موجودی در هنگام نیاز ، باعث ایجاد اختلال در فرایند تولید می شود . افزایش مقدار آن ، نیز باعث راکد ماندن سرمایه در گردش و اشغال فضای قابل توجهی از کارخانه می گردد و هزینه های زیادی را بر سازمان تحمیل می کند در زنجیره تامین همکاری بین اعضاء زنجیره تامین باید بر مبنای اعتماد باشد و این امر با جریان صحیح اطلاعات بین اعضاء و زنجیره تامین برقرار خواهد شد (Chin S.Ou et.al,2010,pp531-532 ) .
اگر اطلاعات مربوط به فعالیت های اعضا در زنجیره تامین ، بموقع در اختیار یکایک اعضاء قرار گیرد آنها می توانند فعالیت های خود را بر طبق اطلاعات جدید هماهنگ نمایند . بنابراین میزان عدم اطمینان آنها نسبت به فعالیت های آینده کاهش یافته و به همین ترتیب ، به موجودی کمتر نیاز خواهند داشت برای مثال ، اگر تولید کننده محصول نهایی به محض دریافت سفارش ، اطلاعات مربوط به سفارشات را در اختیار دیگر اعضاء زنجیره تامین قرار دهد ، تامین کنندگان مواد اولیه ، بر طبق آن ، برنامه تحویل مواد اولیه خود راتنظیم می کنند و با داشتن برنامه ، فعالیت های خود را با اطمینان بیشتری انجام می دهند و از سویی دیگر نیاز به ذخیره سازی موجود برای مقابله با موقعیت های عدم اطمینان کاهش می یابد ( رحمان سرشت و افسر،1388،ص43 ).
استفاده از تجارت الکترونیکی ، تسهیلاتی را در این زمینه فراهم ساخته است که شامل ، تبادل الکترونیکی داده ها ، نامه های الکترونیکی ، تبادل الکترونیکی سرمایه ها ، بارکد ، فاکس ، بروشورهای الکترونیکی ، تبادل بانک های اطلاعاتی ، اینترنت ، صفحات گسترده جهانی و … است . همه این عوامل موجب می گردد که میزان تبادل فیزیکی نامه ها و تاخیر در

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *