ژانویه 23, 2021

منابع پایان نامه ارشد با موضوع عملکرد سازمان

انجامد و سیستم های اطلاعاتی (IS) ، تبادل الکترونیکی داده ها (EDI ) و تجارت الکترونیک که بر تسهیم اطلاعات بین اعضای زنجیره تامین و نهایتا” روی قابلیتهای اعتماد ، بازگشت سرمایه (ROI) ، هزینه و انعطاف پذیری تاثیرگذار است نیز پرداخته شده است(Cynthia,Ruppel,2004) .
14.موضوع : تاثیر یک رویه پیوستگی بر توانائی های رقابتی و عملکرد کسب و کار .
نویسنده : روسنویچ و همکاران – 2003.
با توجه به رویه های زنجیره تامین بر اساس آنچه آنان قوس پیوستگی می نامند و موقعیت مرتبط و درجه پیوستگی اعضای زنجیره ، وسیع ترین قوس پیوستگی ، با مشتریان و تامین کنندگان می باشد . شدت پیوستگی بالا مستقیما” منجر به مزایای رقابتی ، کیفیت تولید عالی ، اطمینان انتقال ، انعطاف پذیری و فرایند رهبری هزینه می شود . تاثیر شدت پیوستگی از طریق قابلیتهای رقابتی ، هم مستقیم و هم غیر مستقیم است . شدت پیوستگی از جمله ارتباط با مشتری و تامین کنندگان ، قابلیتهای رقابتی را تحت تاثیر قرار می دهد که منجر به عملکرد فوق العاده کسب و کار میشود . همچنین قابلیت های رقابتی مستقیما” منجر به عملکرد کسب و کار بهتر می شود(et al , 2003 Rozensweig).
15.موضوع : مدل مفهومی ارزیابی عملکرد زنجیره تامین .
نویسنده : فلیکس و همکاران – 2003 .
در محیط های مدرن و با افزایش رقابت ، تولیدکنندگان با افزایش نیازها و توقعات مشتریان در سفارش محصولات و بهبود کیفیت روبرو هستند و افزایش رقابت در بین تولیدکنندگان در بازده هزینه و پاسخگوئی ، سازمانها را به سمت اهداف استراتژیکی و ایجاد ارتباطات جدید با مشتریان و تامین کنندگان سوق می دهد که کنترل این فعالیتها از طریق مدیریت زنجیره تامین امکان پذیر است . این تحقیق به معرفی SCM و ارائه چهارچوبی برای ارزیابی عملکرد SCM می پردازد و به طور کلی ارزیابی عملکردهای SCM را به دو دسته کیفی و کمی طبقه بندی کرده است . ارزیابی عملکردهای کیفی شامل رضایت مشتری ، تسهیم اطلاعات و ارتباطات بین شرکاء زنجیره تامین می باشد و ارزیابی عملکرد کمی شامل هزینه ، سود ، میزان بهره وری و … می باشد که هر یک از این عوامل برای باقی ماندن در محیط رقابتی نقش حیاتی دارد و ارائه چهاچوب جهت ارزیابی عملکرد را ضروری می سازد(Felix et al,2003).
16.موضوع : مدیریت زنجیره تامین به عنوان مزیت رقابتی در بخش مواد غذائی اسپانیا .
نویسنده : گیمنز و همکاران – 2002 .
این تحقیق به تجزیه و تحلیل ارتباط و یکپارچگی داخلی و خارجی پروسه زنجیره تامین و اثر بر عملکرد شرکتها برای دستیابی به مزیت رقابتی می پردازد . برای تجزیه و تحلیل به مطالعه تجربی در بخش مواد غذائی اسپانیا پرداخته شده است . سه نتیجه کلی در ارتباط با عملکرد یکپارچه سازی وجود دارد که از این تجزیه و تحلیل مشتق شده است . این نتایج عبارتند از : 1. شرکتها باید به درجه نسبتا” بالائی از یکپارچگی داخلی ( همکاری در میان فرایندهای داخلی ) قبل از پیاده سازی SCM برسند . 2. هنگامی که شرکتها به سطح بالائی از یکپارچگی رسیدند ، این سطح یکپارچگی منجر به عملکرد بهتر مطلق می شود ، سطح بالای همکاری میان فرایندهای داخلی منجر به دستیابی به کاهش هزینه ، افزایش درآمدها و کاهش زمان ، انعطاف پذیری و قابلیت اعتماد و اطمینان تحویل جهت افزایش مزیت رقابتی است . به عبارتی هنگامی که شرکتها به سطح یکپارچگی داخلی و خارجی زنجیره تامین دست یابند می توانند بهتر از رقبای خود به عملکردهای زیر پاسخ دهند ، متغیرهای عملکرد عبارتند از : پاسخ به نیازهای مورد نیاز مشتری ، پاسخ به نیازهای خاص ، انجام مقادیر و تاریخ تحویل و همکاری در راه اندازی محصول جدید است Giménez ,2002)).
17. موضوع : ارایه مدل عوامل مؤثر بر ایجاد ریسک در زنجیره ی تأمین الکترونیکی و تأثیرآن بر عملکرد سازمانی .
نویسنده : علی رجب زاده ، علی رضا حسن زاده ، نیلوفر نالچیگر ، سروش نالچیگر- 1388 .
سازمان ها همواره در تلاش برای بهبود سهم بازار، افزایش سود، و دستیابی به مزیت رقابتی نسبت به رقبا می باشند. برای دستیابی به این اهداف، توجه به کارایی و اثربخشی زنجیره ی تأمین از اهمیتی فراوان در هر سازمان برخوردار است. استفاده از تجارت الکترونیک و فناوری های اطلاعات و ارتباطات سازمان ها را در مقابل نیازهای متغیر بازار قادر به پاسخگویی و انعظاف پذیری نموده است. تجارت الکترونیک و اینترنت ساختار زنجیر ه های تأمین رابه طور اساسی تغییر داده است. هزاره ی جدید با ظهور فناوری اطلاعات و محیط کسب و کار جدید، منجر به ایجاد زنجیره ی تأمین الکترونیکی شده است. این پژوهش با هدف ارایه مدل عوامل ایجاد ریسک در زنجیره های تأمین الکترونیکی، و تأثیر این ریسک بر عملکرد مالی و غیرمالی سازمان، به شناسایی این عوامل و مؤلفه های آنان پرداخته و با بررسی شاخصهای عملکرد مناسب مالی و غیرمالی،تأثیر ریسک زنجیره ی تأمین الکترونیکی را بر عملکرد شرکتهای فعال در حوزه ی مخابرات و الکترونیک بررسی می نماید. در این راستا سنجش همبستگی و مدلسازی ساختاری پیشنهاد می کند که شناسایی و مدیریت ریسک زنجیره ی تأمین الکترونیکی تأثیر به سزایی بر بهبود عملکرد سازمان دارد.
18. موضوع : توسعه و تبیین یک پیکربندی برای طبقه بندی زنجیر ه های تامین با استفاده از رویکرد منبع محور در صنعت خودرو
نویسنده : داوود کریمی دستجردی ، محمدرضا اکبری جوکار، جواد فیض آبادی -1388 .
مدیریت استراتژیک زنجیره های تامین در سال های اخیر توجه زیادی را به خود جلب کرده است. رویکرد پیکربندی زنجیره تامین برای مدیریت استراتژیک جریان مواد و اطلاعات زنجیره تامین مطرح می باشد. اکثر پیکربندی های ارائه شده تا به حال در بخش جهت گیری استراتژیک مبتنی برعوامل محیطی و رویکرد کلاسیک ساختار-رفتار-عملکرد می باشد. بررسی پیکربندی های زنجیره تامین از نظر منابع و توانمندی های استراتژیک زنجیره های تامین می تواند مکمل مناسبی برای رویکرد های قبلی باشد. در این مقاله با استفاده از یک روش تحقیق کیفی و نظرخواهی از خبرگان صنعت خودرو تلاش شده است که پیکربندی زنجیره های تامین بر مبنای توانمندیهای زنجیره تامین پیشنهاد شود. در این تحقیق از نظر خبرگان صنعت خودرو در پنج زنجیره تامین مربوط به شرکت دایملر، شرکت فیات، شرکت ایران خودرو، شرکت سایپا و مرکز بهمن موتور استفاده شده است. در نتیجه سه نوع زنجیره تامین بر مبنای توانمند یهای زنجیره تامین و عوامل محیطی مشخص گردید: زنجیره های تامین بدون اتلاف، زنجیره های تامین مشتری محور و زنجیره های تامین نوآور گردد.طبق نظر فاین(1998) صنایع با سرعت سنج کم که صنعت خودرو نیز یکی از آنها می باشد می توانند با استفاده از مدیریت زنجیره تامین به مزیت رقابتی پایدار دست یابند. در این تحقیق با استفاده از رویکرد منبع محور در مدیریت زنجیره تامین و زمینه صنعت خودرو تلاش شد ویژگی های زنجیره تامینی که امکان دستیابی به مزیت رقابتی پایدار برای آنها وجود دارد، مشخص شود ، زنجیره های تامینی که به تبع استراتژی کسب و کار از استراتژی پیشگام استفاده می کنند یا زنجیره های تامین نوآور، بیشتر منابع و توانمندی های خود را بر روی فرآیند توسعه و تجاری سازی محصول متمرکز می کنند. زنجیره های تامینی که به تبع استراتژی کسب و کار از استراتژی مدافع کمترین هزینه تبعیت می کنند یا زنجیره های تامین بدون اتلاف، منابع و توانمند یهای خود را بیشتر بر روی فرآیند مدیریت جریان ساخت و لجستیک متمرکز می کنند. زنجیره های تامینی که به دنبال استراتژی کسب و کار از استراتژی مدافع تمایز یا تحلیل گر استفاده می کنند یا زنجیره های تامین مشتری محور، منابع و توانمندی های خود را بیشتر در فرآیند مدیریت ارتباط و خدمت به مشتری متمرکز می کنند.
روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه
تحقیق عبارتست از مجموعه فعالیتهای منظم ، منسجم و هدفمند که در پی دستیابی به یکی از خواسته ها به صورت فردی و گروهی صورت می پذیرد . در طی فرایند تحقیق با به کار گیری ابزار جمع آوری داده ها به طور عینی و معتبر ، مشاهده ، بررسی و استخراج می شوند و نتیجه گیری نهائی صورت می گیرد(خاکی ، 1387، ص 88). روش تحقیق را می توان به عنوان مجموعه ای از قواعد ، ابزارها و راههای معتبر و نظام یافته برای بررسی واقعیتها ، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات دانست . اتخاذ روش تحقیق علمی تنها راه دستیابی به دستاوردهای قابل قبول و علمی می باشد(خاکی ، 1387، ص 201). به طور کلی هر تحقیق در ابتدا در پی طرح مشکل یا مسئله ای مطرح می شود ، مشکل و مساله است که سئوالات زیادی را در ذهن محقق ایجاد می نماید و در برخی موقع موجب پیدایش فرضیاتی میشود . در این حالت پژوهشگر با جمع آوری اطلاعات و آمار مورد نیاز و تجزیه و تحلیل آنها به پاسخ سئوالات پژوهشی ، تائید یا رد فرضیات مطرح شده ، می پردازد.مباحث مطرح شده در این فصل عبارتند از : فرایند اجرای پژوهش ، روشهای اجرای پژوهش ، جامعه و نمونه آماری، روشها و ابزار جمع آوری داده ها و اطلاعات و همینطور روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات .
3-2) فرایند اجرای تحقیق
در این پژوهش ابتدا به بررسی ادبیات پژوهش بر اساس مساله بیان شده پرداخته شد ، سپس متغیرهای اصلی تحقیق شناسائی و برای شرکتهای تولید کننده قطعات خودرو استدلال می شوند . داده های مورد نیاز برای سنجش و اندازه گیری داده های فوق بصورت پرسشنامه و مصاحبه و بصورت میدانی جمع آوری شد ، سپس این داده ها تبدیل به امتیازات مربوطه شده و برای تجزیه و تحلیل با استفاده از نرم افزار LISREL8.5 آماده می شوند . در ادامه با محاسبه مشخصه های توصیفی متغیر و جداول مربوطه ، توزیع صفت های متغیر بررسی و در نهایت به آزمون فرضیه اقدام شده است .
3-3) روش اجرای تحقیق
تحقیقات را می توان بر اساس معیارها و مبناهای مختلفی دسته بندی کرد . این معیارها و مبناها شرایطی را فراهم می آورند که بتوان بر اساس آن تحقیقات را طبقه بندی نمود . اما انواعی از تحقیق به علت ماهیت چند بعدی و پیچیده ای که دارند در چندین طبقه قرار می گیرند و همین کار قضاوت شفاف و روشن را در این رابطه دچار مشکل می سازد اما به طور کلی می توان گفت مفیدترین طرح طبقه بندی انواع تحقیق حالتی است که در آن دسته هابه حداقل و تفاوتها به حداکثر برسد (خاکی،1387،ص93) . این پژوهش بر اساس طرح ، از نوع توصیفی – تحلیلی و بر اساس هدف از نوع کاربردی است . اجرای تحقیق توصیفی می تواند برای شناخت بیشتر شرایط موجود و یاری رساندن به فرایند تصمیم گیری باشد . تحقیق توصیفی شامل جمع آوری اطلاعات برای آزمون فرضیه یا پاسخ به سئوالات مربوط به وضعیت فعلی موضوع مورد مطالعه میشود . یک مطالعه توصیفی چگونگی وضع موجود را تعیین کرده و گزارش می کند( خاکی ،1387،ص104) . به عبارت بهتر مطالعه توصیفی برای تبیین و توصیف ویژگیهای متغیرهای وابسته و مستقل یک موقعیت صورت می گیرد . از این رو هدف هر مطالعه توصیفی عبارتست از تشریح جنبه هائی از پدیده مورد نظر پژوهشگر با دیدگاهی فردی ، سازمانی ، صنعتی و نظایر آن(سکاران ، 1384، ص 123-124).
از لحاظ دسته بندی تحقیقات بر اساس هدف ، می توان پژوهش حاضر را یک تحقیق کاربردی محسوب نمود زیرا با استفاده از یک مدل تئوریک به تبیین و پیش بینی تاثیر احتمالی شیوه های اجرای زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی از دو حوزه بازارو مالی و همچنین تاثیر آن از طریق ایجاد مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی شرکتهای تولید کننده قطعات خودروئی می پردازد. تحقیقات کاربردی با استفاده از زمینه و بستر شناختی و معلوماتی که از طریق تحقیقات بنیادی فراهم شده برای رفع نیازمندیهای بشر و بهبود و بهینه سازی ابزارها ، روشها و الگوها در جهت توسعه رفاه و آسایش و ارتقاء سطح زندگی انسان مورد استفاده قرار می گیرد( حافظ نیا ، 1382، ص 51).
3-4) جامعه آماری
جامعه آماری عبارتست از مجموعه ای از افراد یا واحدهائی که دارای حداقل یک صفت مشترک باشند (مقیمی ، 1380، ص 294) . نمونه بخشی از جامعه می باشد که معرف آن است . به عبارت دیگر نمونه عبارتست از تعداد محدودی از آحاد جامعه آماری که بیان کننده ویژگیهای اصلی جامعه آماری باشد (آذر و مومنی ، 1377،ص 182) و نمونه گیری یعنی انتخاب تعدادی از افراد ، حوادث و اشیاء از یک جامعه تعریف شده به عنوان نماینده آن جامعه (دلاور ، 1376،ص120).
جامعه آماری پژوهش حاضر شرکتهای تولید کننده قطعات خودروئی دارای گرید ارتقاء یافته شرکتهای خودروسازدر کل کشور می باشند که تعداد کل شرکتهای دارای سیستم ارتقاء 58 سازمان می باشد که لیست آن از امور اداری خودروساز دریافت گردید که جامعه آماری پژوهش حاضر را تشکیل می دهند .
3-5) روش نمونه گیری و برآورد حجم نمونه
برای انتخاب نمونه های آماری جهت استفاده از روش های تحلیلی آمار استنباطی ، از روش نمونه برداری غیر احتمالی در دسترس استفاده می شود یعنی شامل جمع آوری اطلاعات از اعضای جامعه ای است که برای دستیابی به اطلاعات آن به سادگی در دسترس می باشند ( سکاران ، ص 309) ،با استفاده از جدول مورگان حجم نمونه برآورد گردیدکه از بین 58 شرکت موجود 51 شرکت انتخاب شد که مطابق با جدول نمونه گیری مورگان بود.
3-6) روش گردآوری داده ها و اطلاعات
به منظور گرد آوری اطلاعات جهت ادبیات تحقیق حاضر از روش کتابخانه ای( شامل مطالعه کتب ، مقالات ، نشریات ، کنفرانس ها و همایشهای داخلی و خارجی و مستندات تحقیقاتی و مطالعاتی و نیز گزارشات عملکرد) و برای جمع آوری اطلاعات مورد نیاز در خصوص بکارگیری شیوه های اجرای زنجیره تامین بر عملکرد سازمانی از دو حوزه بازارو مالی و همچنین تاثیر آن از طریق ایجاد مزیت رقابتی بر عملکرد سازمانی شرکتهای تولید کننده قطعات خودروئی از روشهای میدانی بهره گرفته شده است . روش های میدانی به روشهائی اطلاق می شوند که محقق برای گردآوری اطلاعات ناگزیر است با مراجعه به افراد ، سازمانها و غیره و نیز برقراری ارتباط مستقیم با آنها اطلاعات مورد نیاز خود را جمع آوری نماید (حافظ نیا ، سال 1382، ص 179) .
3-7) ابزار گرد آوری اطلاعات
در تعریف ابزار اندازه گیری می توان گفت وسائلی هستند که محقق به کمک آنها قادر است اطلاعات مورد نیاز خود را گردآوری نماید(حافظ نیا ، 1382، ص 142) در پژوهش حاضر جمع آوری نقطه نظرات مدیران و کارشناسان واحدهای تولیدی قطعات خودروئی از مصاحبه و پرسشنامه به عنوان ابزار گردآوری اطلاعات استفاده شده است .
پرسشنامه ها شامل مجموعه ای از پرسشها می باشند که بصورت بسته (دارای مقیاس) و با استفاده از پرسش نامه استاندارد لی(2006) تهیه شده که در پیوست موجود می باشد ، پرسشها دارای طیف 5

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *