نوامبر 28, 2020

منابع و ماخذ مقاله مدل اندازه گیری

…………………………………………………………………………………………………….. 81
2 – 5 – 9 – 4 – صرفه جویی ………………………………………………………………………………………………….. 81

2 – 5 – 9 – 5 – مراجعات ………………………………………………………………………………………………………. 81
2 – 5 – 9 – 6 – صرف قیمت ………………………………………………………………………………………………….. 81
2 – 5 – 10 – نوع وفاداری مشتریان ………………………………………………………………………………………….. 81
2 – 5 – 10 – 1 – بسیار وفادار …………………………………………………………………………………………………. 81
2 – 5 – 10 – 2 – وفادار نسبی و موقت …………………………………………………………………………………….. 82
2 – 5 – 10 – 3 – وفادار بی‌ثبات ………………………………………………………………………………………………. 82
2 – 5 – 10 – 4 – بی‌وفا ………………………………………………………………………………………………………….. 82
2 – 5 – 11 – قصد خرید مجدد ……………………………………………………………………………………………….. 82
بخش ششم – شکایت
2 – 6 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………….. 83
2 – 6 – 2 – تعریف شکایت …………………………………………………………………………………………………….. 83
2 – 6 – 3 – اهمیت رضایت مندی بیمه گذار و مشتری ……………………………………………………………….. 83
2 – 6 – 4 – رابطه میان رضایت مندی و شکایت مشتری ……………………………………………………………… 83
2 – 6 – 5 – عوامل موثر بر شکایت بیمه گذار و مشتری ………………………………………………………………. 84
2 – 6 – 6 – دلایل عدم شکایت ………………………………………………………………………………………………… 84
2 – 6 – 7 – انواع اقدامات شکایت آمیز بیمه گذار و مشتری ………………………………………………………… 84
2 – 6 – 8 – شکایت به نفع بیمه گذار و مشتری است …………………………………………………………………. 85
2 – 6 – 9 – شکایت به نفع عرضه کننده خدمات و تولید کننده است …………………………………………….. 85
2 – 6 – 10 – سود بخشی مدیریت شکایت ………………………………………………………………………………… 85
2 – 6 – 11 – هزینه های مدیریت شکایت …………………………………………………………………………………. 85
2 – 6 – 12 – مزایای مدیریت شکایت ………………………………………………………………………………………. 86
2 – 6 – 12 – 1 – مزیت اطلاعاتی ……………………………………………………………………………………………. 86
2 – 6 – 12 – 2 – مزیت نگرشی یا رویکردی …………………………………………………………………………….. 86
2 – 6 – 12 – 3 – مزیت خرید مجدد ………………………………………………………………………………………… 86
2 – 6 – 12 – 4 – مزیت ارتباطی توصیف کننده …………………………………………………………………………. 86
2 – 6 – 13 – مدیریت شکایات در صنعت بیمه ………………………………………………………………………….. 86
بخش هفتم – پیشینه تحقیق
2 – 7 – 1 – مدل سازی عوامل موثرخدماتی دررابطه بانیات رفتاری مطلوب ونامطلوب بیمه های عمر . 88
2 – 7 – 2 – اندازه گیری کیفیت ارائه خدمات بیمه ……………………………………………………………………… 88
2 – 7 – 3 – بررسی ویژگی های خدمات بیمه ای مطلوب بر حفظ و جذب مشتری در بیمه ایران …….. 88
2 – 7 – 4 – روابط کیفیت خدمات و رضایت مشتری و نیات رفتاری در بخش مسکن ……………………. 88
2 – 7 – 5 – کیفیت خدمات و پیامدهای رفتاری در بانکها ……………………………………………………………. 89
2 – 7 – 6 – روابط میان کیفیت خدمات و رضایت مشتری در سه بخش خدماتی در کشور آمریکا ……. 89
2 – 7 – 7 – بررسی رابطه ابعاد کیفیت خدمات و رضایت مشتری در صنعت بانکداری ……………………. 89
2 – 7 – 8 – عوامل تأثیرگذار بر خریداری مجدد بیمه نامه های عمر و پس انداز مورد مطالعه بیمه دانا . 90
2 – 7 – 9 – اثر عناصر الگوی مدیریت منسجم خدمات بر میزان تمایل به خرید بیمه نامه های عمر و پس انداز در شرکت سهامی بیمه ایران شهر رشت ……………………………………………………………………………….. 90
3 – فصل سوم : روش اجرای تحقیق
3 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………… 92
3 – 2 – روش تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………….. 92
3 – 3 – جامعه و نمونه آماری …………………………………………………………………………………………………… 93
3 – 3 – 1 – جامعه …………………………………………………………………………………………………………………. 93
3 – 3 – 2 – نمونه …………………………………………………………………………………………………………………… 94
3 – 4 – روش و ابزار جمع آوری داده ها ……………………………………………………………………………………. 94
پرسش نامه ………………………………………………………………………………………………………………………………. 95
3 – 5 – روایی و پایایی ابزار گرد آوری اطلاعات ………………………………………………………………………… 96
3 – 5 – 1 – روایی ………………………………………………………………………………………………………………….. 96
3 – 5 – 2 – پایایی ………………………………………………………………………………………………………………….. 97
3 – 6 – روش تجزیه و تحلیل داده ها ………………………………………………………………………………………… 98
4 – فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
4 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 100
4 – 2 – ویژگی های جمعیت شناختی پاسخ دهندگان ………………………………………………………………… 100
4 – 2 – 1 – توصیف جنسیت پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………… 100
4 – 2 – 2 – توصیف میزان تحصیلات پاسخ دهندگان ……………………………………………………………….. 101
4 – 2 – 3 – توصیف سن پاسخ دهندگان …………………………………………………………………………………. 102
4 – 3 – توصیف متغیرهای تحقیق ……………………………………………………………………………………………. 103
4 – 3 – 1 – متغیر کیفیت خدمات نماینده بیمه …………………………………………………………………………. 103
4 – 3 – 2 – متغیر رضایت مندی بیمه گذار ………………………………………………………………………………. 104
4 – 3 – 3 – متغیر ارزش ادراک شده بیمه گذار …………………………………………………………………………. 105
4 – 3 – 4 – متغیر توصیه به دیگران بیمه گذار ………………………………………………………………………….. 106
4 – 3 – 5 – متغیر قصد خرید مجدد بیمه گذار …………………………………………………………………………. 107
4 – 3 – 6 – متغیر قصد شکایت بیمه گذار ……………………………………………………………………………….. 108
4 – 4 – بررسی مدل اندازه گیری تحقیق …………………………………………………………………………………… 109
4 – 4 – 1 – مدل اندازه گیری متغیرهای برون زا ……………………………………………………………………….. 110
4 – 4 – 1 – 1 – مدل در حالت اعداد استاندارد ………………………………………………………………………… 110
4 – 4 – 1 – 2 – مدل در حالت اعداد معنی داری …………………………………………………………………….. 110
4 – 4 – 2 – مدل اندازه گیری متغیرهای درون زا ………………………………………………………………………. 111
4 – 4 – 2 – 1 – مدل اندازه گیری متغیرهای درون زا در حالت اعداد استاندارد ……………………………. 111
4 – 4 – 2 – 2 – مدل اندازه گیری متغیرهای درون زا در حالت اعداد معنی داری …………………………. 112
4 – 5 – بررسی مدل تحقیق …………………………………………………………………………………………………….. 113
4 – 5 – 1 – بررسی مدل تحقیق در حالت استاندارد ………………………………………………………………….. 114
4 – 5 – 2 – بررسی مدل تحقیق در حالت اعداد معنی داری ……………………………………………………….. 115
4 – 5 – 3 – بررسی شاخص های معنی داری و برازش مدل کلی تحقیق ……………………………………… 116
4 – 6 – آزمون فرضیه ها ………………………………………………………………………………………………………… 116
4 – 7 – بررسی قدرت تبیین مدل ساخت تحقیق ………………………………………………………………………. 118
5 – فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
5 – 1 – مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………. 120
5 – 2 – نتایج و دستاوردهای تحقیق ………………………………………………………………………………………… 121
5 – 2 – 1 – تحلیل فرضیه های تحقیق ……………………………………………………………………………………. 121
5 – 3 – مقایسه نتایج فرضیه های تحقیق با نتایج سایر تحقیقات ………………………………………………….. 126
5 – 4 – نتایج تحقیق ……………………………………………………………………………………………………………… 127
5 – 5 – بحث و نتیجه گیری …………………………………………………………………………………………………… 129
5 – 6- محدودیت های تحقیق ………………………………………………………………………………………………… 130
5 – 7 – پیشنهادات تحقیق ………………………………………………………………………………………………………. 131
5 – 8 – پیشنهادات برای تحقیقات آینده …………………………………………………………………………………… 134
– منابع و ماخذ
– جداول مربوط به آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
– جدول متغیر کیفیت خدمات نماینده بیمه
– جدول متغیر رضایت مندی بیمه گذار

– جدول متغیر ارزش ادراک شده بیمه گذار
– جدول متغیر قصد توصیه به دیگران بیمه گذار
– جدول متغیر قصد خرید مجدد بیمه گذار
– جدول متغیر قصد شکایت بیمه گذار
– جدول جنسیت پاسخ دهندگان
– جدول تحصیلات پاسخ دهندگان
– جدول سن پاسخ دهندگان
– پرسش نامه

تبیین عوامل موثر بر خرید مجدد بیمه نامه های آتش سوزی
(مورد مطالعه : بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی شرکت سهامی بیمه ایران در استان گیلان)
چکیده

دانلود پایان نامه

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

وجود رقابت در بین موسسات و بنگاه ها، برای کسب سهم بیشتری از بازار و تلاش مشتریان برای رسیدن به رضایت مطلوب موجب شده است که هم بنگاه ها به دنبال کسب موقعیت ممتاز در بازار بوده و هم مشتریان در پی یافتن سرنخ هایی برای رسیدن به بهترین تامین کنندگان کالا و خدمات باشند. لذا در همین راستا سعی گردید در این تحقیق بر روی بیمه گذاران بیمه نامه های آتش سوزی بیمه ایران استان گیلان و بر روی مدل تحقیقی راجت گرا مطالع

نوشته ای دیگر :   منبع تحقیق با موضوعیادگیری الکترونیک

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *