منابع آب زیرزمینی

فاصله از فرودگاه محلی —- در شهرستان فرودگاه محلی وجود ندارد مناسب
عدم قرارگیری در غارهای آهکی —- محل دفن در غار آهکی وجود ندارد مناسب
عوامل حذف ثانویه فاصله از جاده اصلی حداقل 305متر حدود 3100متر مناسب
تهدید منابع آب شرب — منابع آب شرب در محل وجود ندارد مناسب
عدم قرارگیری در مناطق فرسایش پذیر و زهکشی عدم قرارگیری در مناطق فرسایش پذیر قرار ندارد مناسب
ایجاد آلودگی در آب چاه ها که در آینده با دبی 4 متر بر ثانیه مورد استفاده قرار می گیرند —- فاصله تا نزدیکترین چاه مجاز منطقه حدود 1950متر مناسب
تهدید منابع آب زیرزمینی که لایه های آبدار دیگری را تغذیه می کند . —- در این منطقه آب زیرزمینی دارای بیلان منفی بوده و لایه آبدار دیگری را تغذیه نمی کند مناسب
تهدید منابع آب زیرزمینی غیرقابل نمونه برداری —- در محل وجود ندارد مناسب
عدم قرارگیری در مناطقی که آب زیرزمینی توسط چینه آب بند مورد حفاظت قرار نگرفته است —- مطالعات در زمینه چینه های آب بند در منطقه صورت نگرفته است مناسب
جدول3-1 مقایسه محل دفن زباله شهر ساوه با معیارهای روش MPCA

معیارهای مکانیابی محل دفن زباله از دیدگاه سازمان حفاظت محیط زیست ایران در جدول 3-2 ارائه شده است همانگونه که مشاهده می شود در بین معیارهای تعیین شده برای مکانیابی محل دفن توسط سازمان در ارتباط با معیارهای فاصله از دشت های سیلابی، فاصله از شهر،قرارگیری بر روی گسل و عدم رضایت ساکنین روستای طراز ناهید ساوه، محل دفن فعلی شهر ساوه دارای شرایط نامناسب می باشد .
جدول 3-2 مقایسه محل دفن زباله شهر ساوه با معیارهای سازمان حفاظت محیط زیست
معیارها شرایط مورد قبول شرایط محل دفن زباله مقایسه با معیار
دشت سیلابی با دوره بازگشت صدساله عدم انتخاب تالاب به عنوان محل دفن
–حداقل فاصله از آب های سطحی 2000متر در اطراف محل یکی از انشعابات رودخانه قره چای به فاصله حدود 1500 متری قرار دارد . نامناسب
حفاظت از آب زیرزمینی در مناطقی که سطح آب بالاست باید یک لایه به عمق 2متر و حداکثر نفوذپذیری یک میلیونیم سانتی متر بر ثانیه تعبیه شود سطح آب زیرزمینی پایین و بیلان آن منفی می باشد مناسب
حداقل مساحت طراحی مساحت لازم برای حداقل 10سال مساحت آن درحال حاضر 20هکتار می باشد که قرار است 80 هکتار دیگر به آن اضافه شود مناسب
فاصله از جاده اصلی فاصله 5-3کیلومتری حدود 3100متر مناسب
فاصله از شهر فاصله15-10کیلومتری حدود 8کیلومتر نامناسب
عدم قرارگیری در مناطق زلزله خیز-گسل ها –معادن-فرونشست ها –حفره های حاصل از انحلال —- محل دفن ساوه بر روی گسل واقع گردیده است نامناسب
عدم قرارگیری در جهت باد غالب عدم قرارگیری در جهت باد غالب قرار ندارد مناسب
مناطق تالابی و زیستگاه های منحصر به فرد عدم قرارگیری در این مناطق قرار ندارد مناسب
قرارگیری در مناطق پرجمعیت یا مناطق دارای کاربری های دیگر عدم قرارگیری در این مناطق قرار ندارد مناسب