ژانویه 19, 2021

مقیاس مورد استفاده

نیازها:
نخستین عامل مهم انگیزش نیاز است. فردی که احساس نیاز می کند مفهومش این است که با شرکت در فعالیت معین نیازش بر آورده می شود بنابراین، نیاز به موفقیت هنگامی پدید می آید که فرد در رسیدن به هدفی که لازمه اش کوشش رضایتبخش است توفیق حاصل کند. چنانکه نیاز به معاشرت از راه ارتباط با دوستان رفع می شود و نیاز به قدرت طلبی از طریق حکمرانی، رهبری و در دست گرفتن اختیار دیگران تامین میگردد. نیاز در حقیقت پایه و بنیاد اغلب رفتارها را تشکیل می دهد.
نظریه مازلو :
آبراهام مازلو نیازهای آدمیان را نخست به 5 گونه، سپس در سال 1970 به 7 گونه به صورت سلسله مراتب تنظیم می کند. وی این نیازها را به دو دسته مهم مشخص می سازد.
نیاز های کمبود.
نیازهای رشد یا پیشرفت .
نیازهای رده بالا هنگامی پدید می آیند که نیازهای رده پایین ارضاء شده باشند. هرگاه نیازهای رده پایین با نیازهای رده بالا برخورد کنند، در شرایط برابر نیازهای رده پایین چیره می شوند. بالاترین سطح کارکرد هنگامی نمایان می شود که فرد به خود شکوفایی دست یافته باشد.
نیازهای کمبود شامل
الف) فیزیولوژیکی یا زیستی، ب) ایمنی، ج) عشق و وابستگی، د) عزت نفس
نیازهای رشد یا پیشرفت .
الف) نیازهای شناختی، ب ) زیبایی و تناسب، ج) خودشکوفایی
2- علاقه :
علاقه به معنای میل و رغبت برای فعالیت و پرداختن به کار است کسی که به هنر، تاریخ، موسیقی یا علم علاقه دارد مفهومش این است که او فعالیتی را دنبال می کند که برایش لذت بخش و شادی آفرین است. علاقه به دو صورت شکل می گیرد.
الف) مستقیم
ب) غیرمستقیم
در علاقه مستقیم فرد فقط برای دست یافتن به یک هدف یا موضوع معین همه تلاش خود را به کار می برد، نه برای بهره ای که از آن به دست می آورد. اما در علاقه غیرمستقیم تلاش فرد به منظور بهره مند شدن از سود مادی یا معنوی حاصل از آن است . علاقه مستقیم به خود موضوع یکی از موثرترین انگیزه های یادگیری است.
3 – مشوقها:
وقتی شخصی انگیزه یا رغبتی را برای انجام دادن کاری در شخص دیگر ایجاد می کند آن را مشوق می نامند که می تواند دارای ارزش مثبت ویا منفی باشد ، به سخن دیگر مشوق عاملی است که در فرد رفتار مطلوب یا نامطلوب پدید می آورد . هیجان شادی از دیدار فرد مورد علاقه و بیزاری از شخص منفور، یا ترس از تنبیه و گریز از شکست و ناکامی در انگیزش رفتار از اهمیت بالایی برخوردار است. به طور کلی مشوق بیشتر یک عامل پاداش دهنده یا مایه رضامندی و خرسندی است که فرد برای بدست آوردن آن فعالیت می کند.
4 – ارزشها:
ارزش عبارت از قدر و قیمت یا اهمیت و اعتباری است که افراد به شخصی، شی یا رفتاری می دهند و با ارضاء بر نیازها، تحقق اهداف و حفظ تعالی سیمای آنها از خود بستگی دارد. ارزش با سلیقه و نگرش تفاوت می کند. زیرا ارزش تعهد و الزام بیشتری را برای فرد ایجاد می کند. ارزشها با جنبه های مختلف زندگی ارتباط پیدا می کنند و دیدگاهها ورفتارهای متفاوتی پدید می آورند.
5 – نگرشها:
نگرش یا گرایش ذهنی عبارت از احساس موافق یا مخالفی است که انسان بنا به احساس و اندیشه اکتسابی پیشین خود نسبت به شخصی، شیئی و یا امری واکنش نشان می دهد هر آنچه که خوب یا بد، زشت یا زیبا تلقی میشود، خواه شیئی مادی، یک شخص، گروهی افراد، شیوه رفتار، راه و رسم یا ویژگیهای مربوط به آنها باشد آن را موضوع یا مورد نگرش می نامند. نگرشها مانند احساسها و هیجانها فطری و ذاتی نیستند، بلکه آموختنی و اکتسابی هستند و برای فرد مفاهیم و معانی معتبر و تعمیم یافته ای هستند که بر اثر تجربه با شخص، شی و یا اندیشه خاصی به دست می آیند.
مفاهیمی که نگرشها برآنها متکی هستند با درجات مختلفی می توانند درست و ارزنده یا نادرست و بی ارزش باشند و واکنشهایی که فرد نسبت به این مفاهیم ابراز می دارد ممکن است درست و سودمند یا نادرست و زیان آور باشند(پارسا – محمد 1380 صفحه 178).
انگیزه پیشرفت :
پژوهشهای انجام شده در این زمینه نشان داده اند که افراد از لحاظ این نیاز با هم تفاوت زیاد دارند. بعضی افراد دارای انگیزه سطح بالایی هستند و در رقابت با دیگران و در کارهای خود، برای کسب موفقیت به سختی می کوشند. دیگران انگیزه چندانی به پیشرفت و موفقیت ندارند و از ترس شکست آماده خطر کردن برای کسب موفقیت نیستند. در سال 1953 مک آکلند و همکارانش کتاب مهمی را به عنوان انگیزه پیشرفت منتشر ساختند، و در آن اظهار کردند که بعضی افراد بیش از دیگران بلند پروازند و برای کسب موفقیت در زندگی می کوشند. مقیاس مورد استفاده مک کللند در تعیین میزان انگیزه پیشرفت مقیاس معروف به آزمون اندریافت موضوعی است که به وسیله موری (1938) تدوین شده است . این آزمون شامل تعدادی تصویر است که در آن موقعیتهای مختلفی نشان داده شده است. فردی که آزمون به او داده می شود، باید نظر خود را درباره آن تصاویرها بیان کند. بعد محتوای پاسخهای آزمون شونده تحلیل می شوند تا انگیزه های بیم و امید و سایر مشکلات شخصیت او معلوم گردند.