ژانویه 20, 2021

مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی

.فهرست جداول:
جدول(2-1): تفاوت کالاها و خدمات…………………………………………………………………………………………………………………19
جدول(2-2): ابعاد کیفیت…………………………………………………………………………………………………………………………………30
جدول(2-3) : مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی……………………………………………………………………………….69
جدول(2-4) : شاخص های بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات وکیفیت خدمات:……………………………………………….90
جدول(4-1) :توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس جنس………………………………………………………………….101
جدول (4-2): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس میزان تحصیلات………………………………………………..102.
جدول(4-3): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس شغل…………………………………………………………………..103
جدول (4-4): توزیع فراوانی نمونه های تحت پژوهش بر اساس گروههای سنی…………………………………………………..104
جدول(4-5): میانگین و انحراف معیار فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات بانکی توسط نمونه های تحت پژوهش…………………………………………………………………………………………………………………………..105
جدول(4-6): توزیع فراوانی فناوریهای اطلاعاتی و ارتباطی به کار گرفته شده برای ارائه خدمات بانکی توسط نمونه های تحت پژوهش………………………………………………………………………………………………………………………………………………106
جدول (4-7): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..107
جدول (4-8): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات……………………………………………………………………………………………………………………………………………………108
جدول(4-9): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………109
جدول(4-10): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………110
جدول (4-11): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری کامپیوتر در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….111
جدول (4-12): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….113
جدول(4-13): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد ملموسات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………114
جدول(4-14): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد همدلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….115
جدول(4-15): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد اطمینان…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………116
جدول (4-16): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری تلفن در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد تضمین………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….117
جدول (4-17): مقایسه میانگین به کارگیری فناوری اینترنت در میزان رضایتمندی نمونه های تحت پژوهش در بعد پاسخگویی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….119