ژانویه 19, 2021

مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی

منبع:( حسنی و دیگران،1387ص373)
بانکداری به عنوان بخشی که درآن اطلاعات نقش مهمی در آن دارد برای توسعه موفقیت آمیز تجارت الکترونیکی بسیار تاثیر گذار است بیان میشود که بسیاری از مشتریان بانک های سود ده ترجیح خواهند داد که مبادلات خود را به صورت الکترونیکی انجام دهند براساس انجمن مدیریت بانکداری امریکا نفوذ اینترنت به40 درصد از خانوادهها بازار بزرگی را برای مبادلات تجاری فراهم ساخته و اینترنت نقش بسزایی به عنوان کانال ارتباطی برای خدمات مالی فراهم سازد .
2-4-6) فواید تجارت الکترونیک برای بانک ها
بانک ها دلیل محکمی برای انجام تجارت الکترونیکی دارند اگر آنها به موقعیتهای طرح شده از سوی اینترنت پاسخ مقتضی ندهند میبایست یک نقش درجه دوم را در زمینه تجارت الکترونیکی ایفا نمایند لیکن آنها شانس کمی برای برقراری ارتباط مستقل با خریدار و فروشنده یا ارائه خدمات خودشان در بازار الکترونیکی دارند. در مقابل حضور بانک ها در شبکه اینترنت میتواند گذشته از آن که خدمات سنتی بانکی را کاراتر ارائه دهد به گسترش و فروش خدمات جدیدی که مشتریان تجارت الکترونیکی در جستجوی آن هستند کمک نماید حضور فعال بانک ها در تجارت الکترونیکی موجب کارایی بیشتر آنها میشود.(حسنی و دیگران،1387ص374) کاربردهای فناوری به همراه نوآوری فرآوردهها تغییرات ساختاری در نظام بانکداری پدید آورده است. این تغییرات باعث دوری مشتریان از نظامهای سنتی و روی آوردن به نظامهای بانکداری از دور شده است. مسیرهای متعددی برای ارائهی خدمات به مشتریان باز شده است که متداولترین آنها دستگاههای خودپرداز تلفن اینترنت و تلفن همراه است (بامداد و رفیعی مهر آبادی،1387ص40)
2-5) بانکداری الکترونیک
پیشرفتهای چشمگیر در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات در دهههای اخیر تمام ابعاد زندگی بشر را متحول ساخته است و امروزه از مفاهیم نوینی نظیر دولت الکترونیکی تجارت الکترونیکی بانکداری الکترونیکی بیمه الکترونیکی مدیریت الکترونیکی و آموزش الکترونیکی سخن به میان میآید. آنچه که تاکنون بیش از سایر موارد تحت تاثیر این فناوری قرار گرفته است حوزه تجارت و بازرگانی است و در این بین صنعت بانکداری نیز تحول معناداری را تجربه کرده است. با بکار گیری روز افزون سیستمهای فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنعت بانکداری و حرکت به سوی بانکداری الکترونیکی بسیاری از فعالیتهای سنتی بانکداری منسوخ شده و این رشته به صنعت پردازش اطلاعات تبدیل میشود که مبنای فعالیت آن براساس مفاهیم جدیدی نظیر پول الکترونیکی ماشین خودپرداز پایانه فروش و جزاینها خواهد بود. (گودرزی و زبیدی،1387ص113)
گسترش رقابت همراه با تحولات وسیع در عرصه تجارت و بانکداری بسیاری از روشهای سنتی را متحول ساخته و فضای رقابت را در بکارگیری فناوریهای نو حاکم نموده است نظام بانکی نیز از این قائده مستثنی نبوده و با پیدایش مفاهیم نوین در بانکداری شیوه ارائه خدمات به مشتریان در اقصی نقاط جهان دچار تحول شده است.(آماده و جعفرپور،1388ص1)
در چند دههی اخیر با گسترش ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی حجم تجارت الکترونیکی در رقابت با تجارت به شیوه سنتی از رشد و تحول مناسبی برخوردار بوده است در پژوهشی که موسسه فارستر انجام داده پیش بینی شده که در فاصله سالهای2002 تا2006 به طور متوسط هر سال5 درصد به حجم مبادله‌های تجاری از طریق بسترهای الکترونیکی افزوده میشود و مبلغ ان از2293 میلیارد دلار درسال2002 به بیش از12837 میلیارد دلار در سال2006 رسید. با توجه به تاثیر گسترده و عمیق تجرات الکترونیکی در سیطره بر بازارهای جهانی همچنین نظر به اهمیت مبادلههای پولی و اعتباری در هر فعالیت تجاری و اقتصادی میطلبد که ابزارها و بسترهای انتقال و تبادل پول نیز همگام و همسان با توسعه تجارت الکترونیکی از رشد مناسب و مطلوب برخوردار شوند. در این بین بانک ها نیز برای جذب مشتریان بیشتر و ایجاد گسترش و تنوع در خدمات خود بیکار نبودهاند و به سرعت خود را با فناوریهای ارتباطات و اطلاعات همگام و همسو کردهاند. (حسنی و دیگران،1387ص371)
بنابراین تعریف کلی از بانکداری الکترونیک عبارتست از:
ارائه خدمات بانکی از طریق یک شبه رایانهای عمومی قابل دسترسی(اینترنت) که از امنیت بالایی برخوردار است به بیان دیگر بانکداری الکترونیکی عبارتست از استفاده از فناوری پیشرفته شبکههای ارتباطی و مخابراتی برای انتقال وجوه در سیستم بانکداری. (گودرزی و زبیدی،1387ص115)
2-5-1) سطوح بانکداری الکترونیک
بانکداری الکترونیک را میتوان بر اساس دامنه و فضای اصلی انتقال الکترونیکی وجوه و فناوری اطلاعات و ارتباطات به دو سطح تقسیم کرده و مورد بررسی قرارداد.
الف) بانکداری الکترونیک مصرف کننده (درسطح مشتری)
منظور از بانکداری الکترونیک مصرف کننده ان بخش از بانکداری الکترونیک است که توسط اشخاص و مشتریان حقیقی بانک مورد استفاده قرار میگیرد. به بیان دیگر آن بخش از بانکداری است که مشتریان و مصرف کنندگان نهایی با آن سروکار دارند. این بخش از بانکداری الکترونیک مبتنی بر ابزارهایی نظیر ماشینهای خودپرداز(ATM) و پایانههای فروش(POS) و مشتمل بر بانکداری تلفنی بانکداری خانگی/ دفتری و بانکداری اینترنتی است.
ب) بانکداری الکترونیک بین بانکی
انتقال الکترونیک وجوه بین بانک ها در کشورهای مختلف به شیوههای گوناگون انجام میشود. یک شیوه جهانی انتقال الکترونیک وجوه استفاده از شبکه سوئیفت(SWIFT) است. بانک عضو در این شب
که بانکی به راحتی میتوانند به انتقال الکترونیکی وجوه بین خود بدون محدودیت مرز و در سطح بین المللی اقدام نمایند. سوئیفت بطور معمول برای نقل و انتقال بین المللی پول بین بانک ها مورد استفاده قرار میگیرد. علاوه بر سوئیفت کشورهای پیشرفته برای انتقال الکترونیکی وجوه بین بانک های خود از سیستمهای داخلی نیز استفاده میکنند به طور مثال در کشور آمریکا از(CHIPS) انگلستان(CHAPS) و مالزی از(RENTAS) استفاده میشود. در ایران نیز اطلاعات بانکی در سطح بین الملل و خارج از کشور از طریق شبکه بین المللی سوئیفت انجام میشود اما در داخل کشور تبادل اطلاعات از طریق شبکه تبادل اطلاعات بانکی(شتاب) و مرکز هماهنگی تبادل اطلاعات بین بانکی(مهتاب) صورت می‌گیرد.(همان منبع)
2-5-2) مقایسه بانکداری سنتی با بانکداری الکترونیکی
بانکداری الکترونیکی به معنای یکپارچه سازی تمامی فعالیتهای یک بانک از طریق به کارگیری فناوری نوین اطلاعات و ارتباطات مبتنی بر فرایندهای بانکی منطبق بر ساختار سازمانی بانک هاست که امکان ارائه تمامی خدمات مورد نیاز مشتریان را فراهم میسازد. به عبارت دیگر بانکداری الکترونیکی را میتوان استفاده از فنارویهای پیشرفته شبکههای ارتباطی و مخابراتی جهت انتقال وجوه در سامانه بانکداری معرفی نمود. جدول(2-6) زیر بطور خلاصه مقایسهای را بین بانکداری الکترونیکی و سنتی نشان میدهد.
بانکداری نوین(الکترونیکی) بانکداری سنتی
بازار نامحدود از لحاظ مکانی بازار محدود
رقابت نامهای تجاری رقابت بین بانک ها
ارائه خدمات گسترده ارائه خدمات محدود