مقاومت در برابر تغییر

Off By
دانلود پایان نامه

تعریف عملیاتی مولفهی انتخاب استعدادها: در این پژوهش انتخاب استعدادها عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به پرسشهای 9 و 10 و 11 و 12 پرسشنامهی مدیریت استعداد حاجینبی و اجاق بدست خواهد آورد.
تعریف مفهومی مولفهی بکارگیری استعدادها: گیبنز (2006) بکارگیری افراد با استعداد را، یک رابطهی هوشی و احساسی میداند که کارمند با شغل، سازمان، مدیر یا همکار خود دارد و بر روی تلاشهای مضاعف او در کارش تاثیر میگذارد (هقز و رگ ، 2008).
تعریف عملیاتی مولفهی بکارگیری استعدادها: در این پژوهش بکارگیری استعدادها عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به پرسشهای 13 و 14 و 15 و 16 و 17 پرسشنامهی حاجینبی و اجاق بدست خواهد آورد.
تعریف مفهومی مولفهی توسعهی استعدادها: ایجاد مهارتها و قابلیتهای مورد نیاز در کارکنان به منظور پاسخگویی به تقاضاهای جاری و آتی سازمان. (ولادت، 1391).
تعریف عملیاتی مولفهی توسعهی استعدادها: در این پژوهش بکارگیری استعدادها عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به پرسشهای 18 و 19 و 20 و 21 و 22 و 23 و 24 و 25 و 26 پرسشنامهی حاجینبی و اجاق بدست خواهد آورد.
تعریف مفهومی مولفهی حفظ و نگهداری استعدادها: شامل فعالیتهایی جهت فراهم آوردن فضای شغلی مناسب، ارتباطات بین فردی موثر، ایجاد محیطی جذاب و مسیر پیشرفت شغلی برای کارکنان است که احتمال ترک سازمان را در بین کارکنان کاهش میدهد (رضائیان و سلطانی، 1388).
تعریف عملیاتی مولفهی حفظ و نگهداری استعدادها: در این پژوهش حفظ و نگهداری استعدادها عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به پرسشهای 27 و 28 و 29 و 30 و 31 و 32 و 33 پرسشنامهی حاجینبی و اجاق بدست خواهد آورد.
ب) یادگیری سازمانی
تعریف مفهومی: یادگیری سازمانی، دستیابی به توانمندی سنجش و تعیین فعالیتهای کار است و کوششی برنامهریزی شده تلقی میشود که در سرتاسر سازمان توسط مدیزان سطوح بالا و حتی کارشناسان ارشد کارگردانی میشود تا اثربخشی و تندرستی سازمان از راه ارتقا دانش کارکنان بهبود یابد (حمیدی زاده، 1386 به نقل از رمضان و حسنوی، 1390).
تعریف عملیاتی: در این پژوهش یادگیری سازمانی عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به سوالات پرسشنامهی یادگیری سازمانی نیفه (2001) بدست میآورد.
تعریف مفهومی مولفهی چشم انداز مشترک : ایجاد حس پایبندی در گروه با خلق تصویری مشترک ازآیندهای که در پی آن هستیم؛ و تدوین اصول و اقدامهای راهگشایی که ما را به آن می‌رساند(سنگه، 1387).
تعریف عملیاتی مولفهی چشم انداز مشترک: در این پژوهش چشم انداز مشترک عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به پرسشهای 1 و 2 و 3 و 4 پرسشنامهی نیفه (2001) بدست خواهد آورد.
تعریف مفهومی مولفهی فرهنگ سازمانی : فرهنگ شامل ارزشها، ویژگیها، رفتارها و عملیات اعضای سازمان میباشد (فیلیپس و راپر ، 2009).
تعریف عملیاتی مولفهی فرهنگ سازمانی: در این پژوهش فرهنگ سازمانی عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به پرسشهای 5 و 6 و 7 و 8 پرسشنامهی نیفه (2001) به دست خواهد آورد.
تعریف مفهومی مولفهی کار و یادگیری تیمی : ایجاد و انتقال مهارتهای گفتگو و تفکر جمعی، به گونهای که گروهی از افراد بتوانند به راحتی به سطحی از آگاهی و توانایی برسند که از حاصل جمع تواناییها و استعداد تکتک آنها بیشتر باشد. (سنگه، 1388).
تعریف عملیاتی مولفهی کار و یادگیری تیمی: در این پژوهش کار و یادگیری تیمی عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به پرسشهای 9 و 10 و 11 و 12 پرسشنامهی نیفه (2001) بدست خواهد آورد.
تعریف مفهومی مولفهی اشتراک دانش : به اشتراک گذاشتن دانش، انتقال و توزیع دانش، انتقال سازمانی و فنآورانهی دادهها، اطلاعات را در برمیگیرد (مارکوارت 2002).
تعریف عملیاتی مولفهی اشتراک دانش: در این پژوهش اشتراک دانش عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به پرسشهای 13 و 14 و 15 و 16 پرسشنامهی نیفه (2001) بدست خواهد آورد.
تعریف مفهومی مولفهی تفکر سیستمی : راهی برای اندیشیدن و زبانی برای تشریح و درک نیروها و روابط متقابل شکلدهنده رفتار سیستمها (سنگه، 1388).
تعریف عملیاتی مولفهی تفکر سیستمی: در این پژوهش تفکر سیستمی عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به پرسشهای 17 و 18 و 19 و 20 پرسشنامهی نیفه (2001) بدست خواهد آورد.
تعریف مفهومی مولفهی رهبری مشارکتی: رهبری مشارکتی، داشتن احساس شراکت کارکنان است. بدین معنی که کارکنان احساس کنند به آنها نیاز است و وجودشان سودمند میباشد. رهبری مشارکتی مقاومت در برابر تغییر را کاهش داده، تعهد به سازمان را افزایش داده و سطح فشار روانی را پایین میآورد (خانعلیزاده، کردنائیچ، فانی و مشبکی، 1389).
تعریف عملیاتی مولفهی رهبری مشارکتی: در این پژوهش رهبری مشارکتی عبارت است از نمرهای که آزمودنی از پاسخ به پرسشهای 21 و 22 و 23 و 24 و 25 پرسشنامهی نیفه (2001) بدست خواهد آورد.
تعریف مفهومی مولفهی توسعهی شایستگیهای کارکنان : شایستگی در ادبیات منابع انسانی مجموعهای است از دانش، مهارتها و رفتارهای قابل سنجش و مشاهده که در موفقیت یک شغل یا پست سهیم هستند. توسعهی شایستگیهای کارکنان به معنی افزایش سطح دانش، اطلاعات، مهارتها و قابلیتهای کارکنان سازمان و ایجاد شایستگی در آنان میباشد (خانعلیزاده، کردنائیچ، فانی و مشبکی 1389).