ژانویه 22, 2021

معنی دار بودن

جدول (4-2-23) ضریب همبستگی حمایت عاطفی اساتید و معدل دانشجویان ایثارگر
نام متغیر تعداد مقدارF سطح معنی دار بودن
حمایت عاطفی اساتید 221 116/0 085/0
جدول (4-2-23) اطلاعات موجود بین دو متغیر حمایت عاطفی اساتید و معدل را با ضریب همبستگی 116/0 را نشان می دهد. با توجه به اینکه سطح معنی داری بیشتر از 05/0 است رابطه معنی داری وجود ندارد.
جدول (4-2-24): ضریب همبستگی حمایت عاطفی اساتید و تعداد ترمهای مشروطی دانشجویان ایثارگر
نام متغیر تعداد مقدارF سطح معنی دار بودن
حمایت عاطفی اساتید 213 140/0- 041/0
جدول (4-12) اطلاعات مربوط بین دو متغیر حمایت عاطفی اساتید و تعداد ترمهای مشروطی را با ضریب همبستگی 140/0- را نشان می دهد. با توجه به اینکه سطح معنی داری کمتر از 05/0 است رابطه بین دو متغیر فوق معنی دار است چون ضریب همبستگی منفی است پس رابطه دومتغیر فوق معکوس می باشد.
اداره محیط آموزشی به فرآیند ایجاد محیط سالم از طریق ساختن فرستهای مناسب برای یادگیری و کسب تجربه برای دانشجویان گفته می شود .
همچنین ایجاد محیطی آرام و بدون تنش موجب فراهم آمدن جو مشارکت و صمیمیت در محیط آموزشی وافزایش سطح انگیزش یادگیری دانشجویان می شود .
ارتباط عاطفی مثبت باعث می شود تا مطالب درسی در کلاس برای دانشجویان باارزش باشد ، شاخص آن ابراز عقیده وشرکت فعال در یادگیری است . در این سطح ، یادگیری داوطلبانه وآمیخته با حس رضایت مسرت خواهد بود .
بنابراین وجود رابطه ایی صمیمی وعاطفی بین اساتید ودانشجویان ایثارگر در جهت رفع مشکلات تحصیلی موثر است . چنانچه بر اساس جدول (4- 2- 24) رابطه بین متغیر حمایت عاطفی اساتید با متغیر مشروطی معنی دار ومعکوس می باشد بدین معنی که هرچه حمایت عاطفی اساتید بیشتر بوده تعداد مشروطی کمتر خواهد بود .
جدول (4-2-25) ضریب همبستگی احساس تعلق به دانشگاه و معدل دانشجویان ایثارگر
نام متغیر تعداد مقدارF سطح معنی دار بودن
احساس تعلق‌به‌دانشگاه 221 189/0 005/0
جدول (4-13) مربوط به دو متغیر احساس تعلق به دانشگاه و معدل با ضریب همبستگی 189/0 می باشد. از آنجا که سطح معنی دار بودن کمتر از 05/0 است در نتیجه رابطه دو متغیر فوق معنی دار است . از آنجا که ضریب همبستگی دو متغیر مثبت است رابطه این دو متغیر مستقیم است البته رابطه متغیر احساس تعلق به دانشگاه و تعداد ترمهای مشروطی با کیم اغماض معنی دار است یعنی سطح معنی داری 057/0 است و کمی بیشتر از 05/0 است و ضریب همبستگی 131/0 – می باشد که نشان دهنده رابطه معکوس بین دو متغیر احساس تعلق به دانشگاه و تعداد ترمهای مشروطی دانشجویان ایثارگر دانشگاه شهید باهنر کرمان است.
به طورکلی 28 درصد از دانشجویان ایثارگر در حد کم نسبت به دانشگاه و محل تحصیل خود احساس تعلق می نمایند که می تواند مربوط به عدم علاقه به رشته تحصیلی یا عدم موفقیت آنها در رشته تحصیلی شان باشد . همچنین 29 درصد در حد متوسط و 42 درصد در حد زیاد نسبت به دانشگاه خود احساس تعلق می نمایند .
فصل پنجم
نتیجه گیری‌وپیشنهادات
نتیجه گیری
مقدمه:
در این بخش ابتدا ما خلاصه ایی از جدولهای یک بعدی و دو بعدی و اینکه کدام فرضیه ها تایید شده و کدام فرضیه ها مورد تایید قرار نگرفته است را ارائه می دهیم و سپس به کمک نظریه های مورد استفاده قرار گرفته سعی در تحلیل فرضیه های تحقیق می نماییم. و دلایل عدم وجود رابطه و تایید نشدن برخی متغیر ها را ذکر می کنیم .
الف-متغیر های زمینه ایی
بین متغیر سن و معدل رابطه معنی داری وجود ندارد. از آنجائیکه 5/85 درصد دانشجویان در سنین هجده تابیست و سه سال قرار دارند و تنها 14 درصد در سنین بیست و سه تا سی و دو سال قرار دارند. لذا از نظر سنی و معدل همگن هستند و اختلاف معنی داری با هم ندارند.
بین متغیر دانشکده و معدل دانشجویان ایثارگر رابطه معنی داری وجود دارد. بر اساس جدول (4-1-2) بیشترین فراوانی مربوط به دانشکده ادبیاتاست. و بالاترین میزان معدل به دانشکده ادبیات اختصاص دارد.