ژانویه 21, 2021

مصرف انرژی

40/1
512/2
934/2
251/6
763/1
996/1
991/4
210/0
86/1
86/1
85/1
‏شکل (4-16) گستره تغییرات زاویه انحراف بردار نیروی پیشران را با درصدی از نرخ جریان جرمی هوای ثانویه به اولیه در ارتفاع شکاف مکشی 5/1 میلی متر و دبی جرمی اولیه 21/0کیلوگرم بر ثانیه برای سه شعاع انحناء کولار متفاوت نشان می دهد.
میزان جهت‌دهی بردار نیروی پیشران با تغییر نسبت جریان جرمی هوای ثانویه به اولیه
همان طور که در این شکل دیده می شود می توان با مکش تقریباً 3 تا 5/4 درصد از جریان جرمی هوای ثانویه نسبت به جریان جرمی اولیه برای این شرایط هندسی ذکر شده زاویه انحرافی در حدود 2/2 تا 8 درجه ایجاد کرد. در این شرایط هندسی و سیالی همچنین تاثیر مثبت افزایش شعاع انحنا کولار بر افزایش زاویه جهت دهی بردار نیروی پیشران به وضوح دیده می شود.
‏شکل (4-17) تاثیر تغییرات ارتفاع شکاف مکشی ثانویه را بر زاویه انحراف بردار نیروی پیشران در نسبت های جریان جرمی ثانویه به اولیه متفاوت برای شعاع انحناء ثابت 300 میلی متر و دبی جرمی اولیه 31/0 کیلوگرم بر ثانیه نشان می دهد. همان طور که در این شکل دیده می شود افزایش ارتفاع شکاف مکشی از 016/0G/D = تا 033/0G/D = سبب کاهش زاویه جهت دهی بردار نیروی پیشران از تقریباً 3/6 تا 0 درجه می گردد. این عمل می تواند ناشی از کاهش مومنتوم سیال باشد که یک فاکتور اصلی در مفهوم جهت دهی سیالی بردار نیروی پیشران می باشد. علاوه براین در این شکل مشاهده می شود که در این شرایط هندسی بررسی شده حتی می توان با صرف کمتر از 2 درصد از نرخ جریان جرمی هوای ثانویه به اولیه به راحتی در حدود 3/6 درجه انحراف ایجاد کرد. این نکته می تواند سبب شود که پمپ خلاء مورد نیاز جهت تامین جریان هوای ثانویه از لحاظ وزن سبک تر و از لحاظ مصرف انرژی و اقتصادی مقرون به صرفه تر باشد.
میزان جهت‌دهی بردار نیروی پیشران با تغییر نسبت جریان جرمی هوای ثانویه به اولیه
تلفات تراست و تغییرات نسبت تراست برآیند با پارامترهای هندسی و سیالی
‏شکل (4-18) تغییرات مقدار نیروی تراست در جهت x را در برابر تغییراتی از فشار خلاء ایجاد شده در مجرای ثانویه و سه ارتفاع شکاف مکشی ثانویه متفاوت نشان می دهد. همان طور که در این شکل مشاهده می گردد، با افزایش فشار خلاء در یک ارتفاع شکاف مکشی ثابت میزان تلفات تراست در جهت x بسیار ناچیز می باشد. همچنین، با کاهش ارتفاع شکاف مکشی ثانویه تا 016/0G/D = اندکی تلفات در مقدار نیروی تراست در جهت x دیده می شود. با توجه به نتایج بدست آمده از این شکل می توان نتیجه گرفت که پارامتر هندسی شکاف مکشی ثانویه نسبت به پارامتر سیالی فشار خلاء موجود در مجرای ثانویه در تلفات تراست بیشتر تأثیر گذار می باشد.

تغییرات مقدار تراست در جهت X با فشار خلاء ایجاد شده در مجرای ثانویه
در ‏شکل (4-19) نسبت تراست برآیند در برابر درصدی از نرخ جریان جرمی هوای ثانویه به اولیه به منظور بررسی تلفات در بازدهی برای یک ارتفاع شکاف مکشی ثابت برابر با 016/0G/D = و با دبی جرمی اولیه برابر با 31/0 = کیلوگرم بر ثانیه در سه شعاع انحناء متفاوت کولار ارزیابی شده است. همانطور که در این شکل دیده می شود با افزایش نسبت جریان جرمی ثانویه به اولیه از مقدار مربوط به نسبت تراست برآیند کاهیده می شود و همچنین افزایش شعاع انحناء سطح کواندا سبب زیاد شدن نسبت تراست برآیند می گردد.
نسبت تراست برآیند در برابر درصدی از نرخ جریان جرمی هوای ثانویه به اولیه