ژانویه 16, 2021

مسئولیت اجتماعی برند

N= جامعه آماری
p= وجود صفت مورد بررسی (5/0)
q = عدم وجود صفت مورد بررسی (5/0)
t = سطح اطمینان 95/0(96/1)
d = درجه اطمینان (5%)
با استفاده از این روش، مقدار نمونه استخراجی 384 بوده که با توجه پیش بینی های انجام شده در مورد عدم پاسخگویی تعداد 410 پرسشنامه توزیع گردید و از این تعداد 364 پرسشنامه به صورت قابل قبول برگشت داده شد.
3-6 روش و ابزار گردآوری داده‌ها
در فرآیند پژوهش، یکی از مهمترین بخش‌ها را گردآوری داده‌ها و شیوه‌های آن تشکیل می‌دهد. قدر مسلم، ابزار گوناگونی برای گردآوری داده‌ها وجود دارد و هر پژوهشگر بنا به نوع پژوهش و ضرورت، یکی از روش‌های کلی گردآوری داده‌ها شامل: مرور بر پژوهش‌ها، پرسشنامه‌ها، مصاحبه‌ها و یا مشاهدات را انتخاب می‌کند (طبیبی و همکاران،1388، 203).
پرسشنامه یکی از رایج‌ترین ابزارهای پژوهش و روش مستقیم برای کسب داده‎‌های پژوهش است. برای گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری، تدوین ادبیات پژوهش و شناسایی مؤلفه‌ها از روش مطالعه کتابخانه‌ای و مصاحبه با اساتید و صاحبنظران استفاده شده است. برای جمع آوری اطلاعات از روشهای مطالعات کتابخانه‌ای و تحقیقات میدانی استفاده خواهد شد. لذا با توجه به گردآوری داده‏ها دو نوع ابزار بررسی اسناد و مدارک و پرسشنامه نیز به شرح زیرخواهیم داشت:
در بررسی اسناد و مدارک، جهت گردآوری اطلاعات در زمینه مبانی نظری و ادبیات تحقیق موضوع، از منابع ، مقالات و کتابهای مورد نیاز استفاده خواهد گردید.
از پرسشنامه نیز به منظور توصیف دیدگاه پاسخ دهندگان بهره گرفته خواهد شد. پرسشنامه مذکور شامل سه بخش می باشد. بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری از پرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد. بخش دوم پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی که دارای سوالات جمعیت شناختی نظیر سن، سطح درآمد، جنسیت، وضعیت تأهل … پاسخ دهندگان می باشد. بخش سوم شامل38 سوال مرتبط با مدل وفاداری برند در رستوران پدیده شاندیز تهران می باشد.
3-7 سؤالات پرسشنامه
سؤالات از نوع سؤال های بسته بوده و مقیاس اندازه‌گیری از نوع مقیاس طیف هفت تایی لیکرت بهره گرفتیم که از دقیق ترین مقیاسهای اندازه گیری به شمار می رود. در این پرسشنامه مقیاس های مورد استفاده از نوع مقیاس لیکرت می باشد که از سری مقیاس های ترتیبی است که آن را تبدیل به مقیاس فاصله ای می کنیم.
سئوالات دارای طیف 7 گزینه هستند که گزینه کاملاً مخالف در یک طرف طیف 7 گزینه‌ای قرار دارد و به آن درجه‌ 1 اختصاص یافته و گزینه کاملاً موافق در طرف دیگر طیف قرار دارد و به آن درجه 7 داده شده است.
سوالات 1 تا 7 مربوط به تصویر مسئولیت اجتماعی برند ، سوالات 8 تا 13 مربوط به تصویر کیفیت محصول، سوالات 14 تا 18 تصویر کیفیت خدمات ، سوالات 19 تا 25 وفاداری برند ، سوالات 26 تا 32 مربوط به شخصیت برند می باشد ، از اغلب آیتم های موجود در پرسشنامه های این تحقیق، در دیگر تحقیقات نیز مکرراً استفاده شده است در جدول (3-1) مشاهده می شود.
جدول (3-1) منابع مورد استفاده در پرسشنامه تحقیق
متغیرهای مورد بررسی
تعداد گویه ها
منابع مورد استفاده
تصویر مسئولیت اجتماعی برند
7
ریچ 2002 ،
تصویر کیفیت محصول
6
آکر 1996، ریچ 2002 ،کلر 2008