ژانویه 18, 2021

مزایای برنامه ریزی استراتژیک

برنامه ریزی استراتژیک موجب می شود سازمان فعالیتهاوخدماتش را برای رفع نیازهای در حال تغییر محیط تطبیق دهد. این برنامه ریزی نه تنها چارچوبی برای بهبود برنامه تدوین می کند،بلکه چارچوبی برای ساختاردهی مجدد برنامه ها،مدیریت و همکاریهاونیز برای ارزیابی پیشرفت سازمان در این زمینه هاارائه می کند (امینی و سماواتیان، 1389).
بطور کلی برنامه ریزی استراتژیک متضمن همه اقداماتی است که منجر به تعریف اهداف و تعیین استراتژی های مناسب برای دستیابی به آن اهداف برای کل سازمان می گردد (مهدیزاده، اشرفی و همکاران، 1390).
برنامه ریزی استراتژیک نوعی برنامه ریزی بلندمدت است که به سازمان به عنوان یک کل می نگرد. در برنامه ریزی استراتژیک، مدیران تعیین می کنند که در راستای موفقیت طی سه تا پنج سال آینده، چه تدابیری باید در پیش گیرند (حاتمی، 1387).
کرزنر (2001) می گوید «برنامه ریزی استراتژیک عبارت است از فرایند تدوین و اجرای تصمیمات مرتبط با وضعیت آتی سازمان.به کمک آن سازمان خود را با محیط همیشه در حال تغییر وفق می دهد.» همچنین کافمن (2000)، برنامه ریزی استراتژیک را اینگونه تعریف می کند «برنامه ریزی استراتژیک به طور دقیق یک دستورالعمل پایه ای و منطقی است برای تعیین مقصدی که سازمان قصد رسیدن به آن را دارد. برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است برای ایجاد و توصیف آینده ای بهتر به وسیله واژگان قابل اندازه گیری و انتخاب بهترین شیوه برای رسیدن به نتایج مطلوب » (شاکری و انصاری، 1390).
برنامه ریزی استراتژیک فرایندی است که طی آن استراتژی، برنامه های کلان و همچنینبرنامه های عملیاتی در یک سازمان جهت دستیابی به هدف استراتژیک تدوین می گردد. یکی از تفاوتهای اساسی مباحث استراتژیک و مباحث کلاسیک در نظر گرفتن تاثیرگذاری متغیرها و پارامترهای محیط پیرامونی بر استراتژیها است که فرصت و تهدیداتی را برای سازمان و اهداف آن در بر دارد. این فرایند شامل یک سلسله اقدامات پشت سرهم و مرتب است که در دو بخش کلی انجام می پذیرد. این دو بخش عبارتند از:
1.تدوین استراتژی بر اساس ماموریت( رسالت)، نقاط قوت و ضعف داخلی و فرصتها و تهدیدات پیش رو
2.تدوین برنامه های عملیاتی و تخصیص منابع و امکانات به این برنامه ها برای به اجرا درآوردن استراتژیها
شکل ذیل نمودار اجمالی فرایند برنامه ریزی استراتژیک را به صورت بسیار ساده نشان می دهد.
تدوین برنامه عملیاتی ارزیابی استراتژیها بررسی سازمان
اهداف استراتژیک رسالت سازمان
وتخصیص منابع وانتخاب بهینه بررسی محیط خارج
شکل 2-2 :نمودار اجمالی فرایند برنامه ریزی استراتژیک(نوتاش،1388)
2-11-3 مزایای برنامه ریزی استراتژیک
بکارگیری برنامه ریزی استراتژیک،مزایای بسیاری برای سازمانها دارد که در ادامه برخی از آنها بیان می شود:
1.قبل از بروز مشکلات احتمالی،ازوقوع آنها خبر می دهد.
2.تغییرات رامشخص می کند و شرایط عکس العمل دربرابر تغییرات را فراهم می سازد.
3.برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده،بستر مناسب ایجاد میکند.
4.به مدیران کمک می کند که درک روشنتری از سازمان داشته باشند.
5.شناخت فرصتهای بازارهای آینده را آسانتر می کند.
6.نگرشی هدفمنداز مسائل مدیریت ارائه می کند.
7. قالبی برای بازنگری اجرای برنامه و کنترل فعالیتهاارائه می دهد.
8. به مدیران کمک می کند تا در راستای اهداف تعیین شده تصمیمات اساسی اتخاذ کنند.
9. به نحو مؤثرتری زمان ومنابع رابه فرصتهای تعیین شده تخصیص می دهد.
10. هماهنگی دراجرای تاکتیکهایی پدید می آورد که به اجرای برنامه کمک می کنند.
11. زمان ومنابعی را که باید صرف تصحیح تصمیمات نادرست و عاری از دید بلندمدت شوندرابه حداقل می رساند.