مرکز عالم

Off By
دانلود پایان نامه

2.نظریه منظومه شمسی
از نظر ستاره شناسان قدیم زمین در مرکز عامل قرار داشته است وهفت فلک مانند لایه های پیاز گرد آن در آمده اند . نظریه زمین مرکزی تا اواسط سده شانزدهم میلادی مطلق العنان عالم نجوم بود .
بعد از آن با ظهور نظریه منظومه شمسی جایگزین زمین مرکزی شد . در این نظریه خورشید با جاذبه های ویژه ی خود ، سیارات را در مدارهایشان به حرکت در می آورد ؛ بنابراین سیارات به دور خورشید می گردند وزمین نیز یکی از آنهاست (ماهیار، 1382: 183-184)
در شعر فارسی خورشید مظهر قدرت وعظمت وزیبایی ودرخشندگی وبلندی وقهر وتصمیم وسوود بخشی وسرعت است. ودر نظم شاعران به بسیاری از تصورات واعتقادات انسان درباره ی خورشید اشاره رفته است (مصفی ، 1366: 240)
در عرصه میدان تو افزود سعادت آن خطه که جوه نگه شمس وقمر آمد ص71ب20
گر بسنجد فلک شکوه تو را بشکند کفه های شمس وقمر را ص100ب 9
2-9-3-خورشید (شمس ) درهیأت نجوم :
زمین درحرکت انتقالی خود دریک مدار بیضی گونه به دور خورشید می گردد وبه دلیل همین حرکت انتقالی زمین است که در فصول چهار گانه صورت های متفاوتی از صور فلکی در آسمان مشاهده می شود . این تغییرات در فصل های مختلف ، متقدمان را برآن داشت تا تصور کنند که زمین مرکز عالم است وهفت سیاره به دور آن می چرخند ویکی از آن هفت سیاره خورشید است. اختر شناسان مسیر حرکت خورشید را درآسمان رصد کرده اند ومدت زمانی را که خورشید مدار خود را به پایان می رسانید « سال شمسی » می گفتند .
منجمان این مدار را دوازده قسمت می کردند وهریک را « برج» می نامیدند. سال شمسی با رسیدن خورشید به اولین درجه ی برج حمل (نقطه ی اعتدال ربیعی ) آغاز می شود. ایرانیان این روز را به عنوان «نوروز» جشن می گیرند .
خورشید پس از طی نود درجه ، از مدار ظاهری خود به اول برج سرطان می رسد که در اصطلاح نجومی « نقطه ی انقلاب صیفی » نامیده می شود وفصل تابستانه از اینجا آغاز می شود . آنگاه که خورشید 180درجه از مدار خود را طی کرد به اول برج میزان یا نقطه ی اعتدال خریفی می رسد که سرآغاز فصل پاییز است خورشید پس از طی سه برج دیگر به اول برج جدی (نقطه ی انقلاب شتوی ) می رسد وچون دوازده برج طی شد مدار خورشید به انتها می رسد (ماهیار ، 1382: 203).
2-9-4-شرف سیارات :
منجمان احکامی برای سیارات هفت گانه وراس وذنب جایگاه هایی را در نظر گرفته اند که سیارات در آن جایگاه ها صاحب عزت وقوی فعل اند . از جمله این جایگاه ها محل شرف سیارات است . برحسب محاسبات اختر شناسان درجه شرف سیارات به شرح زیر می باشد : شرف زحل در د رجه بیست ویکم برج میزان ، وشرف مشتری در درجه پانزدهم سرطان ، وشرف مریخ در درجه بیست وهشتم جدی ، وشرف شمس در درجه نوزدهم حمل وشرف زهره در درجه بیست وهفتم حوت ، وشرف عطارد در درجه پانزدهم سنبله وشرف ماه در درجه سوم ثور وشرف راس در درجه سوم جوزا ، وشرف ذنب در درجه سوم قوس است .
باید افزود که برخی منجمان شرف سیاره را در برج یاد می کنند واین درجات را درجه قوت برج شرف می نامند . (ماهیار ،1382: 188-189)
2-10-2-مشتری (برجیس یا اورمزد)
الف) معرفی اجمالی مشتری در نجوم امروز
مشتری ، برجیس ، اورمزد ، هور مزد ، هر مزد ، ژوپیتر . پنجمین وبزرگترین سیاره منظومه خورشیدی ، مابین دو سیاره «مریخ» و«زحل» با قطر استوایی 142800 از ویژگی های ظاهری خاص مشتری ، وجود لکه سرخ بزرگی با مساحت تقریبی سه برابر سطح زمین در جنوب استوای آن است . مشتری تقریباً 5/2 برابر انرژی را که از خورشید دریافت می نماید به فضای اطراف می تاباند که این خود نمایشگر منبع انرژی درونی سیاره است (فرهنگ نجوم )
مشتری : ستاره ای که سعد اکبر است (منتهی الارب) ستاره ای از سیارات فلک ششم که آن را به فارسی برجیس نامند (از قرب الموارد ) نام ستاره ای که بر فلک ششم است . اهل تنجیم آن را سعد اکبر دانند وآن را قاضی فلک نیز گویند . ب فارسی برجیس وبه هندی برهیست وخانه او قوس وحوت وشرف او سرطان (از غیاث ) (از آنندراج ) خانه او حوت وقوس است وبیت الشرف او در سرطان است (مفاتیح) (لغتنامه دهخدا).
مشتری با برجیس ، بزرگ ترین سیارات منظومه شمسی است ومی تواند همه سیارات را در خود جای دهد . مشتری نزدیک به 779 میلیون کیلومتر از خورشید فاصله دارد وبا سرعتی در حدود سیزده کیلومتر در ثانیه در مدتی نزدیک به دوازده سال در مدار خود به دور خوورشید گردش می کند . حرکت وضعی برجیس در حدود ده ساعت به پایان می رسد.
مشتری با رنگ زرد نارنجی مایل به سرخ تقریباً شش ماه از سال به صورت سیاره ای درخشان هر شب در پهنه آسمان دیده می شود . مشتری چهارده قمر دارد وچهار قمر بزرگ از این قمار را گالیله در سال 1610میلادی کشف کرده است واخیراً نیز اقمار بیشتری کشف شده است .
ب) مشتری در نظر منجمان قدیم :
مشتری در نجوم قدیم یکی از سیارات علوی است که فلک ششم جای دارد . فلک ششم از بالا با فلک زحل (فلک هفتم ) واز پایین با فلک مریخ (فلک پنجم ) مماس است . مشتری دور خود را در مدارش در زمانی کمتر از دوازده سال به پایان می برد . منجمان به مشتری طبعی گرم وتر معتدل نسبت می دادند وآن را سعد اکبر می نامیدند .(ماهیار ، 1382: 242)
2-29مشتری در علم احکام نجوم :
در احکام نجومی مشتری را « کوکب قضات وعلما واشراف واصحاب مناسب وارباب نوامیس وترسایان» شمرده اند (صرفی ، 115:1386)
نسبت دادن سعادت عظمی (سعد اکبر بودن) درمیان روشنان فلکی به مشتری ، آن را یک سر وگردن از دیگرکواکب برتر نشان می دهد (مصفی ، 1366: 728).
2-10-3-مریخ (بهرام )
الف) معرفی اجمالی مریخ در نجوم امروز