ژانویه 28, 2021

مدیریت موجودی

متغیر میانگین تعداد Test Value= 3
tتک متغیره درجه آزادی سطح معنی داری
آمادگی سازمان در پذیرش سیستم های نوین 2.84 102 -3.168 101 0/002
یافته های جدول 4-12 نشان می دهد که tتک متغیره مشاهده شده (3.168-) با سطح معنی داری 50/0 p=0/002 < معنی دار است درنتیجه فرض تحقیق ردنمی شود. با توجه به اینکه میانگین آمادگی سازمان در پذیرش سیاستهای نوین (2.84) از ارزش حد متوسط مورد نظر (3) بطور معنی داری کمتراست می توان گفت سازمان آمادگی استفاده ار سیستم های نوین به ویژه روش نوین مدیریت موجودی توسط فرو شنده را ندارد. واین متغیر جزئ موانع در نظر گرفته می شود.
فرضیه ششم :
اجرای روش نوین مدیریت موجودی توسط فرو شنده باعث افزایش سطح ارایه خدمات بیشتر به مصرف کنندگان کالا در سازمان خواهد شد. ( فرض H◦ )
اجرای روش نوین مدیریت موجودی توسط فرو شنده باعث افزایش سطح ارایه خدمات بیشتر به مصرف کنندگان کالا در سازمان نخواهد شد. ( فرض H1 )
جهت بررسی تاثیر با توجه به حد متوسط ( 3) از آزمون t تک متغیره استفاده گردید شد.
(جدول4-13) جدول نتایج آزمون t تک متغیره فرضیه ششم
شاخص ها
متغیر میانگین تعداد Test Value= 3
tتک متغیره درجه آزادی سطح معنی داری
افزایش سطح خدمات به مصرف کنندگان کالا 3.16 102 2.634 101 0/01
یافته های جدول 4-13 نشان می دهد که tتک متغیره مشاهده شده (2.63) با سطح معنی داری 50/0 p=0/01 < معنی دار است درنتیجه فرض تحقیق رد نمی شود. با توجه به اینکه میانگین افزایش سطح خدمات به مصرف کنندگان کالا (3.16) از ارزش حد متوسط مورد نظر (3) بطور معنی داری بیشتر است می توان گفت اجرای روش نوین مدیریت موجودی توسط فرو شنده باعث افزایش سطح ارایه خدمات بیشتر به مصرف کنندگان کالا در سازمان خواهد شد.
4-4 یافته های جانبی
در این بخش جهت اولویت بندی عوامل ، بررسی متغیر های تعدیل کننده( جنس ،سن، تحصیلات و سابقه کاری وپست سازمانی) بر تاثیر متغیر های پژوهش (بستر های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری،فرهنگ و جو سازمان،قوانین و مقررات موجود،سیاستهای سازمان در به اشتراک گذاری اطلاعات ، آمادگی سازمان در پذیرش سیستم های نوین )بر استقرار مدیریت موجودی توسط فروشنده از آزمون فریدمن، تحلیل واریانس یک طرفه وt مستقل استفاده شد که نتایج حاصل به ترتیب در جداول صفحه بعد آمده است.
پس از شناسای موانع با توجه به متغیر های تحقیق جهت اولویت بندی از آزمون رتبه بندی فریدمن استفاده شد. نتایج حاصل آزمون فریدمن در جدول زیر ذکر شده است. (البته لازم به ذکر است اولویت بندی موانع از کمترین میانگین رتبه ای به بیشترین میانگین رتبه ای می باشد )
(جدول4-14) جدول نتایج آزمون فریدمن
اولویت بندی متغیر ها میانگین رتبه ای کای دو درجه آزادی سطح معنی داری
1 قوانین و مقررات موجود 2.62 19.865 4 0.001
2 آمادگی سازمان در پذیرش سیستم های نوین 2.78
3
فرهنگ و جو سازمانی حاکم 2.86
4 بستر های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری 3.35