ژانویه 27, 2021

مدیریت منابع انسانی

شرکتهای مورد نظر در بعضی از موارد ، شکست خود در سیستمهای e-HRM را ناشی از عوامل رفتاری مثل عدم حمایت مدیریت عالی از این حوزه و یا ناشی از عوامل سازمانی از قبیل نداشتن منابع مالی کافی در حمایت کامل از این سیستمها عنوان میکنند. از سوی دیگر بعضی از سازمانها موفقیت خود را ناشی از عوامل فناورانه ، رفتاری یا سازمانی عنوان میکنند . این موضوع محقق را وا داشت تا به متغیرهای موثر در موفقیت سیستمهای e-HRM در شرکتهایی که این سیستمها را از همکاران سیستم خریداری میکنند ، بپردازد.
و بر همین اساس ما در پی آن هستیم تا ببینیم چه عواملی موجب موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک در سازمانها میشوند و به سوال زیر پاسخ دهیم:
عوامل کلیدی موثر بر موفقیت e-HRM کدامند و اولویت بندی آنها به ترتیب درجه اهمیت در سازمانهای ایرانی به چه صورتی است؟
2-1-1 ) ضرورت انجام تحقیق
هر چند در سطح جهانی تحقیقات متنوعی در رابطه با مدیریت منابع انسانی الکترونیک و شاخصههای کلیدی آن انجام شده است، اما در کشور ما مطالعات بسیار ناچیزی در این رابطه صورت گرفته است و نیاز جامعه علمی و حرفه ای را برآورده نمیسازد.
از آنجا که مبحث مدیریت منابع انسانی الکترونیک با شرایط شرکت پیادهکننده و کاربران (کارمندان) ارتباط دارد، لازم است که تحقیقات مرتبط با این مفهوم و بخصوص شاخصههای موفقیت آن در سطح داخلی و بر سازمانهای ایرانی توسعه یابد.
با توجه به اینکه مدیریت منابع انسانی الکترونیک منجر به تعهد، شایستگی، تناسب و اثر بخشی هزینه (Ruel et al, 2004) میشود اما باید توجه داشت که این خروجیها منوط به اجرای موفقیت آمیز آن در سازمان میباشد و نیازمند این است که عوامل کلیدی در نظر گرفته شود و در صورت داشتن شرایط لازم، تصمیم به پیادهسازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک گرفته شود.
عدم موفقیت بعضی از سازمانهای ایرانی در پیادهسازی و اجرای سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک
3-1-1) اهداف انجام تحقیق
هدف اصلی این تحقیق مطالعه عوامل تاثیرگذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک میباشد که این هدف را میتوان در قالب اهداف فرعی زیر برشمرد:
با مطالعه ادبیات مربوط به این موضوع، عوامل کلیدی موثر جهت موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک را شناسایی کنیم.
ارتباط بین این عوامل و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک را در شرکتهای ایرانی مورد بررسی قرار دهیم.
این عوامل را در شرکتهای ایرانی به ترتیب اهمیت اولویتبندی کنیم .
ضریب اهمیت شاخصههای این عوامل را به تفکیک در شرکتهای مورد بررسی مشخص کنیم.
4-1-1) چهارچوب نظری تحقیق
در این تحقیق بر آنیم تا عوامل تاثیرگذار بر مدیریت منابع انسانی الکترونیک را از طریق مطالعه ادبیات مربوط به این موضوع شناسایی کرده و سپس انها را در قالب مدلی مناسب بیاوریم. با مطالعه ادبیات مربوطه به عوامل متعددی پی برده وانها را در قالب چهارگروه فناورانه ، سازمانی ،رفتاری و محیطی تقسیم کردیم و در ادامه رابطه میان انها را با موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک خواهیم سنجید.
این چهار گروه را به شکل جدول زیر میتوان ارائه داد:
دسته بندی
شاخصه ها
منابع
عوامل
فناورانه
(تکنولوژیکی)
کاربردها و ویژگیها :
وضوح ساختار اطلاعاتی
سهولت تجربه شده در استفاده از سیستم