ژانویه 26, 2021

مدیریت منابع انسانی

جذب
استخدام
انتخاب
حفظ و نگهداری
مدیریت
عملکرد
نظام پاداش دهی
و
جبران خدمات
منابع انسانی
توسعه منابع
انسانی
ارزیابی
اموزش
افزایش دادن تعهد
کارمند
تکنولوژی مدیریت منابع انسانی الکترونیک
منابع انسانی استراتژیک
شکل 3-2) زنجیره ارزش مدیریت منابع انسانی الکترونیک (Lisa Shane,2009)
روشهای منابع انسانی که در شکل فوق ارایه شده است. بوسیله مدیریت منابع انسانی الکترونیک به شکل خودکار درآمده و تصویرسازی شده است و در نتیجه رویه استراتژیک منابع انسانی افزایش یافته است. در ادامه به مولفههای این زنجیره خواهیم پرداخت:
1-8-1-2) برنامهریزی، مدیریت و ارتباطات منابع انسانی الکترونیکی
این سه تا مولفه، حوزههایی هستند که با استفاده از مدیریت منابع انسانی الکترونیک میتوان در آنها ارزش افزوده ایجادکرد. این ارزش از طریق سلفسرویس منابع انسانی (سلفسرویس کارمندان و مدیران) ایجاد خواهد شد. بر طبق تعریف زامپتی و آدامسون (2001)، سلف سرویس منابع انسانی شامل ” استفاده از تکنولوژی تعاملی بوسیله کارمندان و مدیران به منظور بدست آوردن اطلاعات، انجام تبادلات و فرآیندهای میانبر ضروریای که قبلاً نیازمند گامها و کاغذ بازیهای متعدد بودند و عجین شدن کارکنان منابع انسانی با آن” میباشد. (Zampetti & Adamson, 2001)
مدیریت منابع انسانی الکترونیک از طریق اجرا و استفاده متعاقب از ابزارهای سلف سرویس مدیران و کارمندان باعث بهبود قابل توجهی در بروز رسانی اطلاعات کارمند، اعلان مشخصات شغلی، تغییرات در خط مشیها و رویهها و آموزش شده است. این نوع از سلف سرویس منجر به کیفیت اطلاعات و شفافیت بالاتر میشود. از مدیریت منابع انسانی الکترونیک همچنین به عنوان ابزاری برای ارتباطات استفاده میشود. مدیریت منابع انسانی الکترونیک از ایمیل به منظور ارتباطات بهره میبرد. اخیراً از اینترآنت و مجامع الکترونیک بعنوان ابزاری موثر، سریع و راحت برای انتقال اطلاعات به کارمندان استفاده میشود. (Panayotopoulou et al., 2007)
کاربریهای سلف سرویس کارکنان به تنهایی مشهورترین شکل منابع انسانی الکترونیک است. بطور مرسوم، آن نخستین کاربری سلف سرویس در منابع است که سازمانها راهاندازی میکنند. سلف سرویس کارکنان برای چیست؟ پارهای از خدمات منابع انسانی است که کارکنان میتوانند در وب سایت سلف سرویس کارکنان ببینند که این موارد در زیر آمده است:
اطلاعات شخصی همچون نشانی، تلفن، راههایی تماس فوری و نظایر آنها را وارد و ویرایش کنند؛
مدل گزینههای بازنشستگی و عاملهای حساس متغیر همچون نرخهای سهم کسور بازنشستگی و برگشت سرمایهگذاری را ارائه کنید؛