مدیریت منابع انسانی

Off By
دانلود پایان نامه

خانعلیزاده، ر.، کردنائیچ، ا، فانی، ع و مشبکی، ا. (1389). رابطه بین توانمند سازی و یادگیری سازمانی (مورد مطالعه: دانشگاه تربیت مدرس). پژوهشنامهی مدیریت تحول، سال دوم، شمارهی سوم، 45-21.
دلاور، ع. (1387). مبانی نظری و عملی پژوهش در علوم انسانی و اجتماعی. تهران: رشد.
رابینز، ا. (1374). مدیریت رفتار سازمانی. ع. پارسائیان و م. اعرابی (مترجمان). تهران: موسسهی مطالعات و پژوهشهای فرهنگی.
رحیمی، ح.، رجاییپور، س و سلیمی، ق. (1385). میزان کیفیت زندگی کاری اعضای هیات علمی دانشگاههای دولتی شهر اصفهان. دانش و پژوهش در علوم تربیتی (دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان)، شمارهی دوازدهم، 54-41.
رضائیان، ع و سلطانی، ف. (1388). معرفی مدل جامع و سیستمی مدیریت استعداد جهت بهبود عملکرد کارکنان صنعت. فصلنامهی مدیریت و منابع انسانی در صنعت نفت، سال سوم، شماره‌ی هشتم،49-7.
رمضان، م و حسنوی، ر. (1390). بهرهوری دانش در سازمانهای دانشی. تهران: آتینگر.
سبحانینژاد، م.، شهابی، ب و یوزباشی، ع. (1385). سازمان یادگیرنده (مبانی نظری، الگوهای تحقق و سنجش). تهران: یسطرون.
سرمد، ر.، بازرگان، ع و حجازی، ا. (1388). روشهای تحقیق در علوم رفتاری. تهران: موسسه‌ی انتشارات آگاه.
سلطانزاده، و.، قلاوندی، ح و فتاحی، م. (1391). بررسی رابطه بین کیفیت زندگی کاری و رضایت شغلی اعضای هیات علمی دانشگاه شیراز. دوفصلنامهی پژوهشهای مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین (ع)، سال چهارم، شمارهی دوم، 142-125.
سنگه، پ و دیگران. (1387). پنجمین فرمان در میدان عمل: استراتژیها و ابزار سازمان یادگیرنده. م. خادمیگراشی، م. سلطانی و ع. رستگار. (مترجمان). تهران: آسیا.
شائمی، ع.، علامه، م و عسکری، م. (1392). استراتژی مدیریت استعداد و رابطهی آن با هوش عاطفی کارکنان. فصلنامهی علمی- پژوهشی مطالعات مدیریت (بهبود و تحول)، سال بیست و دوم، شمارهی هفتاد، 75-47.
شریفی، ا و اسلامیه، ف. (1387). بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و بکارگیری فناوری ارتباطات و اطلاعات در دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار در سال تحصیلی 87-86 . فصلنامهی رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال اول، شمارهی دوم، 22-1.
صبوری، م. (1388). جامعهشناسی سازمانها. تهران: شبتاب.
صیادی، س.، محمدی، م و نیکپور، ا. (1390). مدیریت استعداد، مفهومی کلیدی در حوزهی سازمانی. کار و جامعه، شمارهی صد و سی و پنج، 86-82.
صیادی، س.، محمدی، م و نیکپور، ا. (1391). بررسی رابطه بین مدیریت استعداد و رضایت شغلی کارکنان در ستاد کرکزی صندوق تامین اجتماعی. فرایند مدیریت و توسعه، دورهی بیست و پنجم، شمارهی دوم، 148-133.
طهماسبی، ر.، قلیپور، آ و جواهریزاده، ا. (1391). شناسایی و رتبهبندی عوامل موثر بر جذب و نگهداشت استعدادهای علمی. پژوهشهای مدیریت عمومی، سال پنجم، شمارهی هفدهم، 26-5.
عسکری باجگرانی، م.، شائمی، ع و علامه، م. (1391). سنجش سطح حاکمیت استراتژی مدیریت استعداد در شهرداری شهر اصفهان. مدیریت شهری، شماره29، 286-277.
عظیموند، ز. (۱۳۹۰). موردکاوی بررسی مدیریت استعداد و رابطه آن با سبک رهبری در مرکز تحقیقات مخابرات ایران. پایاننامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران.
علامه، م و مقدمی، م. (1389). بررسی رابطه میان یادگیری سازمانی و عملکرد سازمانی (مطالعهی موردی: واحد نیروی محرکهی شرکت ایران خودرو). پژوهشنامهی مدیریت اجرایی، سال دهم، شمارهی اول، 99-76.
علم بیگی، ا.، محمدی، ا و مقیمی، م. (1391). پیکربندی کارآفرینی سازمانی در توسعهی یادگیری سازمانی در سازمان ترویج کشاورزی ایران با استفاده از مدلیابی معادلات ساختاری. مجلهی تحقیقات اقتصاد و توسعهی کشاورزی ایران، شمارهی چهارم، 725-715
علیان، ح. (1389). مدیریت استعدادها. تهران: جهاد دانشگاهی.
فخرپور، ر.، یاوریف یف امیرتاش، ع و تندنویس، ف. (1392). رابطهی بین کیفیت زندگی کاری و تعهدد سازمانی اعضای هیات علمی دانشکدهها و گروههای آموزشی تربیت بدنی دانشگاههای کشور. مدیریت ورزشی، شمارهی سیزدهم، 168-153.
قربانیزاده، و. (1387). یادگیری سازمانی و سازمان یادگیرنده. تهران: بازتاب.