ژانویه 19, 2021

مدیریت منابع انسانی

عوامل محیطی
47/0
**90/4
22/0
فرضیه اول : میان عوامل فناورانه و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به ضریب مسیر 50/0 و همچنین آماره t به مقدار 32/9 میتوان گفت: عوامل فناورانه در سطح اطمینان 99 درصد با موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه اول پژوهش معنادار میباشد و تایید میشود.
فرضیه دوم : میان عوامل سازمانی و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به ضریب مسیر 68/0 و همچنین آماره t به مقدار 89/12 میتوان گفت: عوامل سازمانی در سطح اطمینان 99 درصد با موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه دوم پژوهش معنادار میباشد و تایید میشود.
فرضیه سوم : میان عوامل رفتاری و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به ضریب مسیر 77/0 و همچنین آماره t به مقدار 72/14 میتوان گفت: عوامل رفتاری در سطح اطمینان 99 درصد با موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه سوم پژوهش معنادار میباشد و تایید میشود.
فرضیه چهارم : میان عوامل محیطی و موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه معناداری وجود دارد.
با توجه به ضریب مسیر 47/0 و همچنین آماره t به مقدار 90/4 میتوان گفت: عوامل رفتاری در سطح اطمینان 99 درصد با موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک رابطه مثبت و معناداری دارد؛ بنابراین فرضیه چهارم پژوهش معنادار میباشد و تایید میشود.
ضریب تعیین چندگانه () :
مقدار ضریب تعیین چندگانه () برای عوامل فناورانه برابر 25/0 شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیر عوامل فناورانه روی هم رفته توانسته است 25 درصد از تغییرات متغیر موفقیت سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک را پیش بینی کند.
مقدار ضریب تعیین چندگانه () برای عوامل سازمانی برابر 46/0 شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیرهای عوامل سازمانی روی هم رفته توانسته است 46 درصد از تغییرات متغیر موفقیت سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک را پیش بینی کند.
مقدار ضریب تعیین چندگانه () برای عوامل رفتاری برابر 59/0 شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیر عوامل رفتاری روی هم رفته توانسته است 59 درصد از تغییرات متغیر موفقیت سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک را پیش بینی کند.
مقدار ضریب تعیین چندگانه () برای عوامل محیطی برابر 22/0 شده است. این ضریب توانایی پیش بینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی می کند. بر این اساس متغیر عوامل محیطی روی هم رفته توانسته است 22 درصد از تغییرات متغیر موفقیت سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیک را پیش بینی کند.
مقدار ضریب تعیین چندگانه () برابر 78/0 شده است. این ضریب توانایی پیشبینی متغیر وابسته توسط متغیر مستقل را بررسی میکند. بر این اساس متغیرهای عوامل فناورانه ، سازمانی، رفتاری و محیطی روی هم رفته توانسته است 78 درصد از تغییرات متغیر موفقیت سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک را پیشبینی کند.
تحلیل عاملی تاًییدی به بررسی این مطلب میپردازد که آیا دادههای موجود با ساختار به شدت محدود شده پیش تجربی که شرایط همانندی را برآورد میسازد، برازش دارد یا خیر. در این فرآیند، برازش را گاه به اشتباه، تاًیید یک مدل یا ساختار فرضی میدانند. اما باید دانست که هیچ مدلی هرگز تاًیید نمیشود و تنها میتواند رد شود (دادهها برازش نداشته باشد) یا عدم تاًیید آن به نتیجه نرسد (برازش یابد). چون مدل معادله کامل معادله ساختاری شامل هر دو دسته متغیرهای مشاهده شده و مشاهده نشده است و پارامترهای مدل باید از طریق پیوند بین واریانسها و کوواریانسهای متغیرهای مشاهده شده و پارمترهای مدل چنانکه توسط پژوهشگر مشخص شده است، برآورد شود تا میزان برازش دادههای گردآوری شده با الگوی نظری مشخص شود (کلاین، 1381).
مجموعه وسیعی از معیارها و شاخصهای برازندگی وجود دارند که میتوانند برای اندازهگیری برازش کل مدل مورد استفاده قرار گیرند. متاسفانه هیچ کدام از اینها در تمام جهات نسبت به بقیه برتری ندارند. زیرا یک شاخص برازندگی خاص نسبت به حجم نمونه، روش تخمین، پیچیدگی مدل، مفروضات مربوط به نرمال بودن یا ترکیبی از شرایط فوق به طور متفاوت عمل میکند و از اینرو افراد مختلف بسته به شرایط مدل ممکن است شاخصهای مختلفی را برای برازش مدل مورد استفاده قرار دهند ( کلانتری، 1388؛ 128-129). بنابراین از شاخصهای متفاوتی برای سنجش برازش الگوی مورد مطالعه در این تحقیق استفاده شد که عبارتند از:
ریشه میانگین خطای دوم تقریب: اولین معیار برای تعیین برازش کل مدل، ریشه میانگین توان دوم خطای تقریب است که تحت عنوان (RMSEA) نشان داده میشود. زمانی که مقدار این آماره کمتر از 05/0 باشد نشان میدهد که مدل از برازش خوبی برخوردار است، در صورتی که مقدار آن بین 05/0 و 08/0 باشد برازش قابل قبول، اگر بین 08/0 و 1/0 باشد برازش متوسط و اگر بزرگتر از 1/0 باشد برازش ضعیف است.
شاخصهای برازش مطلق: دو معیار بعدی برای برازش مدل به شاخ
صهای برازش مطلق معروفند. این معیارها تحت عنوان GFI, AGFI , در خروجی ظاهر میشوند. این شاخصها باید بین صفر و یک باشند و مقادیر بالاتر از 9/0 حاکی از برازش قابل قبول مدل است.
شاخصهای نسبی برازش: اندازهگیریهای برازش بعدی که در خروجی برنامه ظاهر میشوند، به مقایسه شاخصهای برازش نسبی میپردازند و نشان میدهند که تا چه حد برازش مدل نسبت به مدل خط پایه که در واقع مدل استقلال است مناسبتر میباشند.
این شاخصها عبارتند از NNFI, NFI, CFI. به استثنای شاخص NNFI مقادیر تمام شاخصهای این گروه بین صفر و یک قرار دارند و هر چه مقدار آنها به یک نزدیکتر باشد نشان دهنده برازش خوب مدل است (مقدار NNFI میتواند بزرگ تر از یک باشد). برخی منابع استفاده از NNFI (که آن را شاخص تاکر – لوئیس – TLI- نیز میگویند) را برای برازش مدل توصیه میکنند.
به طور کلی در کار با برنامه لیزرل، هر یک از شاخصهای بدست آمده برای مدل به تنهایی دلیل برازندگی مدل یا برازندگی آن نیستند. بلکه شاخصها را باید در کنار یکدیگر و با هم تفسیر کرد. جدول 11-4 بیانگر مهمترین این شاخصها میباشد، مقادیر تمام شاخصها نشان دهنده برازش مناسب و قابل قبول مدل مفهومی تحقیق میباشد. بنابراین و بر اساس برازش الگوی مفهومی پژوهش، همخوانی الگوی مفهومی با دادههای گردآوری شده مورد تاًیید میشود (کلانتری، 1388).
جدول 11-4 ) شاخصهای برازش مدل مغهومی تحقیق