ژانویه 27, 2021

مدیریت منابع انسانی

ساختار منابع انسانی
فنآوری مورد استفاده
بنابراین ، در بلند مدت پذیرش مدیریت منابع انسانی الکترونیکی مستلزم تغییرات و تعدیلات چشمگیر کلی در شیوه عملکرد واحدهای منابع انسانی است . این نیازمند تدوین وظایف جدید برای مدیران، کاهش کارهای اداری و افزایش انتظارات از متخصصان منابع انسانی است که انتظار میرود نقش استراتژیک و آگاهانهای را ایفاء کنند ( Panayotopoulou et al. , 2007).
16-1-2) فناوری نیروی کار در ده سال آینده
بر پایه اطلاعات برگرفته از دادههای منابع انسانی و دانش و فنون تحلیل موجود، پورتالهایی که به طور فزاینده در حال پیشرفت هستند، سطح شخصی کردن امور را از نظر نقش به گونهای گسترده بهبود خواهند بخشید. پورتالهایی که ما تصور میکنیم به صورت چند رسانهای از همه جا و با هر نوع ابزار در دسترس خواهند بود و هر یک از کاربران را خواهند شناخت و آنگونه تبادل و همکاری را پدید خواهند آورد که فعالیتهای کسب و کار را به طبیعت دوم تبدیل میکند. این پورتالهای همسان فرهنگ سازمانی را به کارکنانی که در مکانهای مجازی در سراسر جهان استقرار دارند انتقال خواهد داد.
فناوری، خودمختاری بیشتری را برای کارکنان به ارمغان خواهد آورد و راههای جدیدی را در خود مدیریتی در برابر آنان خواهد گشود. شواهد کافی برای دگرگونیهای زیر وجود دارد:
پورتالها نقش و رجحانهای هر فرد را شناسایی خواهند کرد و دسترسی پر شتاب به موارد لازم برای اجرای وظایف را فراهم میکنند.
سلف سرویس در نسل بعدی ادامه خواهد یافت؛ فیلتر شده در سطح بالا، بطور باور نکردنی شهودی و بسیار بسیار آسان برای درک و بکارگیری.
خود مدیریتی بر نقشهای مدیریتی و سرپرستی تاثیر خواهد گذاشت و در حالیکه مدیران مسئولیتهای منابع انسانی بیشتری را بر عهده میگیرند و مدیریت منابع انسانی نیز وظایف سازمانی بیشتری را میپذیرد، چهره و دورنمای نقش شغلی را دگرگون خواهند کرد.
پورتال هر یک از کارکنان روشی را که وی میل دارد اطلاعات دریافت کند و به آموزش بپردازد به طور مستقیم و بر اساس الگوهای شخصی وی مانند چپ دست یا راست بودن یا سبک کارکردن مستقل با زیر نظر راهنما فراهم خواهد کرد.
فناوری چند رسانهای، کارکنان و مدیران را قادر میسازد تا از راه گفتن، لمس یا تایپ کردن پرسشهای خود، راهنمایی، مشاوره یا دانش لازم را در پیوند با سبکهای کاری خاص خود دریافت کنند.
پورتالهای شخصی شده، گزینههای قابل دسترس و مطالب مرتبط را فراهم میکنند و در عین حال گزینههای دیگری را هم پیشنهاد میکند، درست مانند وقتی که Amazon.com تجارت الکترونیکی را در ابتدای دوره اینترنت آغاز کرد.
محتوای برگرفته از منابع برون سازمانی با عملیات در آمیخته خواهد شد. برای مثال، ثبت نام برای مزایای شغلی با فهرستهای ذیربط و ثبت نام برای کارآموزی با برنامه های ذیربط و فهرستبندی مشاغل با کارجویان ذیربط خواهد داشت و امثال اینها.
برگزاری دورههای آموزشی و کارآموزی به حداقل خواهد رسید و بخش بزرگی از یادگیری در آن هنگامی روی خواهد داد که فرآیند اجرای وظایف با روشهای شهودی و بر پایه یکپارچگی محتوا و تحلیل به پیش میرود.
کارکنان برای تحلیل میزان کارآیی و اثر بخشی خود، فناوری پورتال را به کار خواهند گرفت.
کارکنان خواهند توانست بر حسب وظایف ویژه شغلی، اطلاعات به هنگام سازمانی، تولیدی، فرهنگی یا زبانی را ببینند.
رباتها پاره ای از وظایف روزمره همچون تحویل نامه و بسیاری دیگر از وظایف کارگری مونتاژ را انجام خواهند داد. افزون بر این ، همین که سازمانها فناوری زیستی را به کار گیرند پویایی هایی پدید خواهد امد(Henson, 2005).
2-2) عوامل تاثیرگذار بر موفقیت مدیریت منابع انسانی الکترونیک
ما با مطالعه ادبیات مربوط به مدیریت منابع انسانی الکترونیک ، این عوامل را شناسایی کرده و انها رادر چهار دسته عوامل فناورانه( تکنولوژیکی) ، سازمانی، رفتاری و محیطی دستهبندی کردیم. در ادامه به مولفهها اشاره خواهیم کرد:
1-2-2) عوامل فناورانه
این عوامل اشاره به تمامی مولفههایی دارند که صرفاً مربوط به سیستمهای اطلاعاتی و فناوری میشوند. و یکی از زیر بناییترین بخشهای پیادهسازی مدیریت منابع انسانی الکترونیک در یک سازمان میباشند.
1-1-2-2 ) کابرد ها و ویژگی ها
عواملی که مربوط به کاربردها و ویژگیهای برنامههای کاربردی هستند، در دهه اخیر پیدا شدهاند. روئل و همکاران (2004) استدلال کردهاند که کارمندان و مدیران صف بدون یک “ساختار اطلاعاتی مشخص و آسان” رغبتی برای سپری کردن زمان خود در ابزارهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک نخواهند داشت( Ruel et al, 2004) .
تئو و همکاران (2007) در تحقیق خود از 110 سازمان در سنگاپور، تعدادی از عوامل تاثیرگذار بر اقتباس مدیریت اطلاعاتی منابع انسانی را مورد بررسی قرار دادند و به “مزیت نسبی بخشی” بعنوان یک عامل مهم تاثیرگذار در پذیرش یک سیستم سازمانی پی بردهاند. مزیت نسبی به مزایایی اشاره دارد که یک سیستم چه برای بخش مورد نظر و چه برای سازمان بعنوان یک کل به ارمغان میآورد( Teo et al, 2007) .
و مولفه آخری موجود در ویژگیها “سهولت تجربه شده در استفاده از سیستم” میباشد که توسط وائر منز و ولدهوون (2007) اشاره شده است( Voermans & van Veldhoven, 2007) .
2-1-2-2 ) زیر ساخت های فناورانه