ژانویه 16, 2021

مدیریت فرهنگ سازمانی

جدول10-4) ضرایب مسیر، آمارهی t و ضریب تعیین 100
جدول11-4) شاخصهای برازش مدل مفهومی تحقیق 104
جدول12-4) آزمون فریدمن عوامل چهارگانه موثر در EHRM 105
جدول13-4) ضریب تعیین کل() تفکیک شده 105
جدول14-4) آزمون فریدمن عوامل فناورانه 106
جدول15-4) آزمون فریدمن عوامل سازمانی 107
جدول16-4) آزمون فریدمن عوامل رفتاری 108
جدول17-4) آزمون فریدمن عوامل محیطی 109
جدول1-5) رتبه بندی عوامل رفتاری تاثیرگذار در موفقیت سیستمهایe-HRM در این تحقیق 113
جدول2-5) رتبه بندی عوامل سازمانی تاثیرگذار در موفقیت سیستمهایe-HRM در این تحقیق 113
جدول3-5) رتبه بندی عوامل فناورانه تاثیرگذار در موفقیت سیستمهایe-HRM در این تحقیق 114
جدول4-5) رتبهبندی عوامل محیطی تاثیرگذار در موفقیت سیستمهایe-HRM در این تحقیق 114
جدول5-5) پیشنهادات مبتنی بر فرضیه اول 119
جدول6-5) پیشنهادات مبتنی بر فرضیه دوم 120
جدول7-5) پیشنهادات مبتنی بر فرضیه سوم 121
فصل اول :
کلیات تحقیق
مقدمه
مدیریت منابع انسانی برای سالها به فعالیتهای اداری و روزمره مانند کارمندیابی، گزینش و آموزش که تمام انرژی و زمان متخصصان منابع انسانی سازمانها را صرف میکرد، محدود شده بود. بخشهای منابع انسانی اغلب آنقدر درگیر چنین فعالیتهایی بودند که دیگر زمانی برای فعالیتهایی که ارزش افزوده برای سازمان دارند، مانند مدیریت دانش، مدیریت فرهنگ سازمانی و بازنگری و بازسازی استراتژیک سازمان نداشند. امروز برای کاهش هزینههای اداری و افزایش سرعت ارائه خدمات نیازمند راهکارهای بهتر، سریعتر و هوشمندانهتر مدیریت منابع انسانی هستیم. مدیریت منابع انسانی الکترونیک، پاسخی به چالشهای امروزه مدیریت منابع انسانی است. پیدایش این مفهوم، اهداف، عملکرد و اثر بخشی حوزه منابع انسانی را دست خوش تحولات زیادی نموده است.
با ظهور فناوری اطلاعات، نقش، جایگاه و حتی وظایف مدیریت منابع انسانی در سازمان با تغییرات عمدهای مواجه شد. متخصصان منابع انسانی که تا پیش از این اغلب وظایف درجه دو سازمانی و فعالیت های غیر ارزش افزا را انجام میداده اند، با بکارگیر گسترده فناوری اطلاعات در حوزه منابع انسانی به شرکای استراتژیک سازمان تبدیل شدند.
با پیدایش اینترنت و فراگیری آن در دهه نود میلادی، مدیریت منابع انسانی نیز مانند سایر حوزههای سازمان تحت تاثیر شدید این پدیده قرارگرفت. بوجود آمدن پورتال منابع انسانی و مدیریت منابع انسانی الکترونیک، توسعه خدمات سلف سرویس منابع انسانی را در پی داشت. از این طریق بسیاری از وظایف روزمره مدیریت منابع انسانی به کارکنان واگذار شده و از کاغذبازیها و درگیر شدن کارکنان حوزه منابع انسانی در وظایف اداری و روزمره و بروز تاخیرهای زیاد در انجام فعالیتها جلوگیری شده است.مدیریت منابع انسانی الکترونیک ضمن پشتیبانی از مدیران و کارکنان در انجام وظایف معمول خود، فرآیند تغییرات و دگرگونیهای سازمانی را تسهیل میکند. همچنین میتواند درسیاستگذاریهایکلان مدیریتمنابعانسانی استراتژیک، کاهش هزینهها، افزایش بهرهوری، توانمندسازی مدیران و کارکنان جهت انجام وظایف خود به بهترین شکل یاری رساند.
در این فصل ابتدا به تشریح و توصیف مسئله موجود در سازمان و ضرورت انجام تحقیق چنین تحقیقی پرداخته و سپس مدل مورد استفاده و فرضیات تدوین شده مطرح میگردند. در ادامه مروری اجمالی بر روش تحقیق استفاده شده خواهیم داشت . در فصول بعدی ادبیات پیرامون مدل تحقیق و روش تحقیق ، به تفصیل بیان میگردد.
1-1) بخش اول : طرح تحقیق
1-1-1) تشریح و بیان مساله
در دهههای اخیر، فناوری تاثیر چشمگیری بر فرآیندها وشیوههای مدیریت منابع انسانی داشته است. برای مثال، فناوری (بویژه شبکه وب جهانی) کمک کرده است تا فرآیندهای منابع انسانی از قبیل برنامهریزی، استخدام، انتخاب، مدیریت عملکرد، جریان کار و جبران خدمات تعدیل شوند. این سیستمهای جدید، متخصصان منابع انسانی را در جهت ارائه خدمات بهتر برای تمام سهامداران( مثل متقاضیان، کارمندان و مدیران) توانمند ساخته و بار اداری را در این زمینه کاهش میدهند( Stone, 2013& Dulebohn).
با توجه به اهمیت روز افزون رقابت در بین سازمانها ، آنها در پی راههایی برای ارائه خدمات بهتر و کاهش بار اداری هستند و شرکتهای ایرانی نیز از این قاعده مستثنی نیستند. استفاده از سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک در شرکتهای ایرانی ، بویژه در سطح شهر تهران به شکل روز افزونی در حال افزایش است. یکی از این شرکتها که سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک را در ایران به فروش رسانده و پشتیبانی میکنند ، شرکت همکاران سیستم (بزرگترین شرکت نرم افزاری ایران ) میباشد. بعضی از این شرکتهایی که این سیستمها را از همکاران سیستم خریداری کردهاند ، هنوز مشکلاتی را در این حوزه تجربه میکنند و نتایج حاصله از مدیریت منابع انسانی الکترونیک همیشه برای این شرکتها به همان اندازه که مثبت فرض میشود، نمیباشد و یا بعضی مواقع به کمتر از آنچه مورد نظر سازمان بوده است نایل آمدهاند. شرکتهایی که در سطح شهر تهران ، سیستمهای مدیریت منابع انسانی را از شرکت همکاران سیستم خریداری میکنند با پی بردن به رمز موفقیت این سیستمها در سازمان خود میتوانند بر مشکلات این حوزه غلبه کرده و حداکثر بهره را از آنها ببرند.