نوامبر 28, 2020

مدیریت زنجیره تامین

5
37
3.27
4
1.032
1.016
1
5
38
2.35
4
0.804
0.897
1
5
با توجه به جدول، مشخص است که سوال 38 (منابع مشترک حوزه ها در داخل شرکت) دارای بیشترین میانگین بوده، و به معنای آن است که از دیدگاه پاسخ دهندگان؛ در داخل شرکت، منابع مشترک در حوزه های حمل و نقل، بازار و خدمات با کیفیت وجود دارد. همچنین سوال 37 (منابع مشترک حوزه ها با مصرف کنندگان) دارای کمترین میانگین بوده و به معنای آن است که از دیدگاه کارکنان شرکت گاز، شرکت، منابع مشترک در حوزه های حمل و نقل، بازار و خدمات با کیفیت در ارتباط با مصرف کنندگان، دارای اهمیت کمتری می باشد.
5-3) نتایج و دستاوردهای حاصل از تحقیق
در این بخش نتایج و یافته های تحقیق جهت تایید یا رد فرضیه ها ارائه می گردد، و به تفسیر آن ها می پردازیم؛ و یافته های پژوهش حاضر با یافته های سایر تحقیق های مشابه در این زمینه مقایسه می شود.
فرضیه 1: مدیریت زنجیره تامین داخلی بر مدیریت زنجیره تامین مرتبط در شرکت گاز استان گیلان موثر است.
مقدار ضریب استاندارد بتا برای این فرضیه برابر 0.77 می باشد و از آن جا که مقدار محاسبه شده t (5.86) از مقدار بحرانی 1.96 بزرگتر است می توان نتیجه گرفت که زنجیره تامین داخلی بر مدیریت زنجیره تامین مرتبط تاثیر دارد. از آنجا که سطح معنا داری آزمون کمتر از 0.05 می باشد، می توان نتیجه گرفت که زنجیره تامین داخلی بر مدیریت زنجیره تامین مرتبط اثر می گذارد و به دلیل مثبت بودن مقدار استاندارد، می توان دریافت که تاثیر زنجیره تامین داخلی بر مدیریت زنجیره تامین مرتبط مستقیم می باشد. بنابراین فرضیه تایید می شود. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه در این تحقیق با نتایج حاصل از فتوحی و ایوبی(1392) مطابقت دارند. فتوحی و ایوبی، در یافته های خود به این نتیجه رسیدند که عوامل موثر بر زنجیره تامین؛ عوامل داخلی و ارتباطی می باشد، همچنین عوامل داخلی ارتباط معناداری با عوامل مرتبط دارد؛ که مطابق با نتایج به دست آمده از فرضیه تحقیق می باشد.
فرضیه 2: مدیریت زنجیره تامین داخلی بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین در شرکت گاز استان گیلان موثراست.
مقدار ضریب استاندارد بتا برای این فرضیه برابر 0.42 می باشد و از آن جا که مقدار محاسبه شده t (2.97) از مقدار بحرانی 1.96 بزرگتر است می توان نتیجه گرفت که زنجیره تامین داخلی بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین تاثیر دارد. از آنجا که سطح معنا داری آزمون کمتر از 0.05 می باشد، می توان نتیجه گرفت که زنجیره تامین داخلی بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین اثر می گذارد و به دلیل مثبت بودن مقدار استاندارد، می توان دریافت که تاثیر زنجیره تامین داخلی بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین مستقیم می باشد. بنابراین فرضیه تایید می شود. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه در این تحقیق با نتایج حاصل از جعفری (1391) مطابقت دارند. جعفری در تحقیق خود نشان داد که شرایط داخلی شرکت بر تطبیق فرآیندهای زنجیره تامین رابطه دارد؛ که مطابق با نتایج به دست آمده از فرضیه تحقیق می باشد.
فرضیه 3: مدیریت زنجیره تامین مرتبط به هم پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین شرکت گاز استان گیلان موثراست.
مقدار ضریب استاندارد بتا برای این فرضیه برابر 0.45 می باشد و از آن جا که مقدار محاسبه شده t (2.92) از مقدار بحرانی 1.96 بزرگتر است می توان نتیجه گرفت که مدیریت زنجیره تامین مرتبط به هم پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین تاثیر دارد. از آنجا که سطح معنا داری آزمون کمتر از 0.05 می باشد، می توان نتیجه گرفت که مدیریت زنجیره تامین مرتبط به هم پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین اثر می گذارد و به دلیل مثبت بودن مقدار استاندارد، می توان دریافت که تاثیر مدیریت زنجیره تامین مرتبط به هم پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین مستقیم می باشد. بنابراین فرضیه تایید می شود. نتایج به دست آمده از آزمون فرضیه در این تحقیق با نتایج حاصل از آذر و همکاران (1389) مطابقت دارند. آذر و همکاران در تحقیق خود نشان داد که شرایط ارتباطی بر تطبیق فرایندهای زنجیره تامین تاثیر دارد و همچنین کیفیت خدمات در عملکرد زنجیره تامین تاثیرگذار است؛ که مطابق با نتایج به دست آمده از فرضیه تحقیق می باشد.

نوشته ای دیگر :   انواع مهارتهای زندگی