ژانویه 21, 2021

مدیریت زنجیره تامین

3.11
3.46
حال ماتریس اهمیت- عملکرد را برای هر متغیر پژوهش بصورت زیر خواهیم داشت. در این ماتریس ها محور افقی بیانگر عملکرد و محور عمودی بیانگر اهمیت می باشد:
شکل 4-13: ماتریس اهمیت- عملکرد مدیریت زنجیره تامین داخلی
شکل 4-14: ماتریس اهمیت- عملکرد مدیریت زنجیره تامین مرتبط
شکل 4-15: ماتریس اهمیت- عملکرد پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین
شکل 4-16: ماتریس اهمیت- عملکرد اجرای مدیریت زنجیره تامین
همانطور که مشاهده می شود، هر مشخصه در یک ربع از هر ماتریس قرار می گیرد و ما را در برنامه ریزی مدیریت زنجیره تامین هدایت می کند. تفسیری که از هر ربع می توان داشت به قرار زیر می باشد:
اینجا تمرکز کنید: مشخصه های ادراک شده برای پاسخ دهندگان بسیار مهم است، اما سطح عملکرد نسبتاً پایین است. این ربع ضعف اساسی سازمان را نشان می دهد. بنابراین نیازمند توجه فوری جهت بهبود است. نکته اساسی این است که ناتوانی برای شناسایی مشخصه ها در این ربع موجب رضایت پایین مشتری می شود. در حقیقت تلاش برای بهبود باید در بالاترین اولویت قرار گیرد، زیرا ضعف اساسی در این ناحیه می باشد. با توجه به اشکال 4-13 الی 4-16 می توان گفت مشخصه های مربوط به سوالات 6، 7، 13، 15، 23، 32، 33 و 36 در این ناحیه قرار گرفته اند.
کار خوب را ادامه دهید: مشخصه های ادراک شده در اینجا برای پاسخ دهندگان بسیار مهم است؛ در عین حال عملکرد شرکت نیز در این فعالیت ها در بالاترین سطح خود قرار دارد. بنابراین در این وضعیت باید کار خوب را حفظ کرد و ادامه داد. این ربع بعنوان قوت اصلی سازمان در نظر گرفته شده و باید ادامه یابد. با توجه به اشکال 4-13 الی 4-16 می توان گفت مشخصه های مربوط به سوالات 2، 3، 5، 9، 17، 18، 19، 22، 25، 26، 29، 30 و 38 در این ناحیه قرار گرفته اند.
اولویت پایین: مشخصه های ادراک شده در این ربع از نظر اهمیت و عملکرد پایین ارزیابی می شوند. اگرچه سطح عملکرد در اینجا پایین است اما مدیران نباید در این بخش تمرکز زیادی داشته باشند. زیرا مشخصه های ادراک شده در این ربع خیلی مهم نیستند. در این ربع منابع محدود باید خرج شود. با توجه به اشکال 4-13 الی 4-16 می توان گفت مشخصه های مربوط به سوالات 1، 4، 8، 14، 16، 20، 21، 24، 28 و 37 در این ناحیه قرار گرفته اند.
اتلاف منابع: این ربع شامل مشخصه هایی است که دارای اهمیت پایینی هستند، اما عملکرد آنها نسبتاً بالا است. پاسخ دهندگان از عملکرد سازمان رضایت دارند، اما مدیران باید توجه داشته باشند که تلاش فعلی بر ویژگی های این ربع غیرضروری و زائد است. به عبارت دیگر منابع اختصاص یافته به این ویژگی‌ها بیش از مقدار مورد نیاز است و باید جای دیگری مصرف شوند. با توجه به اشکال 4-13 الی 4-16 می توان گفت مشخصه های مربوط به سوالات 10، 11، 12، 27، 31، 34 و 35 در این ناحیه قرار گرفته‌اند.
فصل پنجم
نتیجه‎گیری و پیشنهادات
5-1) مقدمه
هدف هر پژوهش دستیابی به نتایجی است که از طریق آن بتوان به اهداف مشخصی دست یافت. باید توجه نمود آنچه از اهمیت بسیاری برخوردار است تعبیر و تفسیر نتایج پژوهش است. هر پژوهشگری می تواند با ارائه پیشنهادهایی ارزنده، شاخصی برای سایر تحقیقات و محققین فراهم نماید. از این رو محقق می بایست بر مبنای نتایج تجزیه و تحلیل؛ به تعبیر و تفسیر و ارائه پیشنهادهای کاربردی مبادرت ورزد. در واقع یکی از قسمت های مهم پژوهش که می تواند راهی برای تبدیل نظریات به عمل برای موفقیت در آینده باشد نتیجه گیری های صحیح و پیشنهادات مربوط و مناسب است. ارائه نتایجی که بر اساس تحلیل های صحیح باشد؛ می تواند به بهبود شرایط در زمینه مورد بررسی منجر شود. در این فصل با توجه به توصیف و تحلیل داده های جمع آوری شده که با استفاده از نرم افزار LISREL 8.8، SPSS22 و Smart PLS2 انجام گرفت به نتایج و یافته های تحقیق، محدودیت های تحقیق و ارائه پیشنهادهایی برای تحقیقات آتی اختصاص یافته است. در این فصل نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل داده ها، خلاصه و تحلیل شد. سپس با بیان نتایج حاصل از بررسی هر یک از فرضیات تحقیق، نتایج به دست آمده را با سایر تحقیق های انجام شده در این حوزه مقایسه و پیشنهاداتی کاربردی از سوی محقق ارائه شد.
5-2) خلاصه نتایج
در این بخش، به خلاصه سازی متغیرهای تحقیق می پردازیم. در جدول زیر؛ سوالات هر یک از متغیرها را مورد بررسی قرار دادیم. در این بخش می توان فهمید که کدام سوال پرسشنلمه از دیدگاه کارکنان شرکت گاز دارای اهمیت بیشتر می باشد.
جدول 5-1: خلاصه سازی متغیر مدیریت زنجیره تامین داخلی
متغیر
سوال
میانگین
میانه
واریانس