ژانویه 24, 2021

مدیریت زنجیره تامین

بار عاملی استاندارد مربوط به داخلی با مرتبط برابر با 0.77 است که نشان می‌دهد این رابطه مطلوب است. بار عاملی آماره t نیز 5.86 به‌دست‌آمده است که نشان می‌دهد همبستگی مشاهده‌شده در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت زنجیره تامین داخلی بر مدیریت زنجیره تامین مرتبط موثراست.که این به معنی تائید فرضیه اول است.
بار عاملی استاندارد مربوط به داخلی با فزایند برابر با 0.42 است که نشان می‌دهد این رابطه مطلوب است. بار عاملی آماره t نیز 2.97 به‌دست‌آمده است که نشان می‌دهد همبستگی مشاهده‌شده در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت زنجیره تامین داخلی بر پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین موثراست. که این به معنی تائید فرضیه دوم است.
بار عاملی استاندارد مربوط به مرتبط با فرایند برابر با 0.45 است که نشان می‌دهد این رابطه مطلوب است. بار عاملی آماره t نیز 2.92 به‌دست‌آمده است که نشان می‌دهد همبستگی مشاهده‌شده در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت زنجیره تامین مرتبط به هم پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین موثراست.که این به معنی تائید فرضیه سوم است.
بار عاملی استاندارد مربوط به فرایند با اجرا برابر با 0.66 است که نشان می‌دهد این رابطه مطلوب است. بار عاملی آماره t نیز 3.07 به‌دست‌آمده است که نشان می‌دهد همبستگی مشاهده ‌شده در سطح اطمینان 95 درصد معنادار است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که پذیرش فرآیندهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین بر اجرای مدیریت زنجیره تامین موثر است.که این به معنی تائید فرضیه چهارم است.
بار عاملی استاندارد مربوط به داخلی با اجرا برابر با 2/0- است. بار عاملی آماره t نیز 11/1- به‌دست‌آمده است که نشان می‌دهد همبستگی مشاهده ‌شده در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت زنجیره تامین داخلی بر اجرای مدیریت زنجیره تامین به صورت مستقیم موثر نمی باشد که این به معنی رد فرضیه پنجم است.
بار عاملی استاندارد مربوط به مرتبط با اجرا برابر با 21/0 است. بار عاملی آماره t نیز 19/1 به‌دست‌آمده است که نشان می‌دهد همبستگی مشاهده ‌شده در سطح اطمینان 95 درصد معنادار نیست؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که مدیریت زنجیره تامین مرتبط بر اجرای مدیریت زنجیره تامین به صورت مستقیم موثر نمی باشد که این به معنی رد فرضیه ششم است.
4-8) بررسی آزمون فرضیه های اثرات غیرمستقیم
با توجه به نتایج مشاهده شده در جدول 4-15، فرضیات پنجم و ششم رد شدند. به منظور بررسی حالت غیرمستقیم، قصد داریم از متغیرهای میانجی استفاده کنیم تا با ارائه دو فرضیه جدید، رد یا تایید آن را مورد آزمون قرار دهیم.
این دو فرضیه عبارتند از:
فرضیه هفتم: مدیریت زنجیره تامین داخلی از طریق متغیر میانجی پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین منجر به اجرای مدیریت زنجیره تامین می شود.
فرضیه هشتم: مدیریت زنجیره تامین مرتبط از طریق متغیر میانجی پذیرش فرآیندهای مدیریت زنجیره تامین منجر به اجرای مدیریت زنجیره تامین می شود.
جدول4-16: تفکیک اثرات کل، مستقیم و غیرمستقیم در مدل تحقیق
متغیر وابسته
متغیر مستقل
تاثیر
مستقیم
غیرمستقیم
کل
1
اجرا
داخلی
2/0-
(42/0*66/0)=27/0
07/0