ژانویه 19, 2021

مدیریت دانش و نوآوری سازمانی

شکل (2-13) طبقه بندی کوپر 93
شکل (2-14) طبقه بندی انواع نوآوری ازدیدگاه لی و ژو و سی 94
شکل (2-15) طبقه بندی استگلیتز و هین 95
شکل (2-16) مدل کشش بازار 98
شکل (2-17) مدل اتصالی 98
شکل (2-18) مدل زنجیره ارزش 100
شکل (2-19)محرک های نوآوری (مقیمی،1385،ص134) 101
شکل(2-20) عوامل مهم شکست نوآوری(سلیمی،1387،ص99) 102
فهرست نمودار
عنوان صفحه
نمودار(4-1) هیستوگرام متغیر نوآوری سازمانی 128
نمودار(4-2) هیستوگرام متغیر قابلیت جذب بالقوه 129
نمودار(4-3) هیستوگرام متغیر قابلیت جذب بالفعل 130
نمودار(4-4) هیستوگرام متغیراشتراک گذاری دانش 131
نمودار( 4-5) آزمون مدل تحقیق (در حالت استاندارد) 133
نمودار( 4-6) آزمون مدل تحقیق (حالت اعداد معنیداری) 134
چکیده
هدف تحقیق حاضر، تحلیل رابطۀ بین قابلیت به اشتراکگذاری دانش و نوآوری سازمانی، باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه و بالفعل) دانش سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران است، جامعۀ آماری تحقیق حاضر را ادارات گمرک جمهوری اسلامی ایران، تشکیل میدهد، و با استفاده از روش نمونهگیری تصادفی از نوع خوشهای تک مرحلهای انجام شده است. برای گردآوری دادهها نیز از مطالعه میدانی (پرسشنامه) و برای سنجش و اندازهگیری پاسخها از مقیاس 5 گزینهای لیکرت استفاده شد. این پرسشنامه استاندارد بوده و از مقالۀ اَندراوینا وگووینداراجو که تحقیقی تحت همین عنوان انجام دادهاند، اخذ گردیده و از نظر روایی و پایایی مورد بررسی متخصصین امر قرار گرفته است. برای تعیین روایی پرسشنامه، از روایی محتوایی، و برای آزمون پایایی پرسشنامهها، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. براساس آزمون کولموگروف- اسمیرنوف نیز معلوم شد که متغیرهای تحقیق دارای توزیع نرمال میباشد، و در تحلیل دادههای تحقیق نیز از روش معادلات ساختاری و نرم افزار اسپیاساس استفاده شده است این تحقیق شامل یک فرضیۀ اصلی و سه فرضیۀ فرعی است که، فرضیۀ اصلی به بررسی رابطۀ بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی با توجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل) دانش » پرداخته و سه فرضیۀ فرعی به ترتیب به بررسی، 1)رابطۀ بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش»، 2)رابطۀ بین «قابلیت جذب بالقوه و قابلیت جذب تحقق یافته»، 3)رابطۀ بین « قابلیت جذب تحقق یافته و قابلیت نوآوری سازمانی » پرداختهاند، که پس از بررسی نتایج معلوم شد که تمام فرضیههای اصلی و فرعی در سطح معنیداری خوبی بوده و مورد تأییدند.
واژگان کلیدی : مدیریت دانش، اشتراکگذاری دانش، قابلیت جذب، قابلیت جذب بالقوه، قابلیت جذب بالفعل، نوآوری سازمانی، گمرک.
فصل اول : کلیات تحقیق
1فصل اول
کلیات تحقیق
1-1) مقدمه
گمرک بعنوان یک سازمان تاثیرگذار در توسعه و بهبود وضعیت تجارت خارجی، علاوه بر ایفای نقش در عرصۀ سیاستگذاری اقتصادی و تأمین درآمد برای دولت، بطور مستقیم با مردم سروکار داشته و عملکرد آن میتواند موجب رضایتمندی یا عدم رضایت خدمت گیرندگان شود، از این رو ناگزیر از انتخاب روشها و بکارگیری شیوههایی است که بربستر طرح های خلاقانه و نوآور قرارداشته باشد، تا بتواند به انتظارات ذینفعان پاسخ دهد و به همین دلیل است که گمرک بعنوان یکی از محورهای طرح تحول اقتصادی تعیین گردیده و دولت تلاش میکند با اجرای پروژههایی چون ایجاد پنجرۀ واحد تجاری، راهاندازی سیستم ارزش وببنیاد، استقرار سیستم آسیکودای جهانی، تجهیز مبادی ورودی و خروجی به دستگاههای پیشرفته، راهاندازی سامانۀ هوشمند ورود و خروج کالا و ترانزیت و اصلاح نظام گمرکی و رفع مشکلات آن، پیشگیری از فساد با افزایش سلامت اداری و کرامت انسانی، و نیزطرح آمایش سرزمینی گمرک و ایجاد گمرکات تخصصی به اهداف و سیاستهای میان مدت و بلندمدت در جهت تحقق توسعۀ اقتصادی دست یابد و آنچه تاکنون درگمرک انجام شده، تنها بخشی از ضروریاتِ تغییر و تحول در این سازمان بوده و پایان راه نیست، وگمرک همواره نیازمند اجرای طرحهای نو و نوآوری در ارائۀ خدمات به مشتریان است وحتی این ضرورت در سطح جهانی نیزحس شده تا بدان جا که، کونیومیکوریا دبیرکل سازمان جهانی گمرک (WCO) سال 2013 را سال”نوآوری برای پیشرفت گمرک”تعیین نمود.(4و5بهمن 1391، گزارش همایش روز جهانی گمرک) حال چالش اصلی در حوزۀ نوآوری این است که چگونه می توان آن را بوجود آورد و بهبود بخشید؟ که پاسخ بدین سئوال را میتوان در نام گذاری سال 2014 توسط دبیرکل سازمان جهانی گمرک، به عنوان سال” ارتباطات :بمعنای تسهیم اطلاعات برای همکاری بهتر”جستجوکرد، زیرا که تسهیم اطلاعات به، بهاشتراک گذاریِ دانش به عنوان یکی از ابعاد مهم و اساسی مدیریت دانش اشاره دارد. از نظر دبیرکل سازمان جهانی گمرک، ارتباط فرآیندی دوسویه است که براساس آن دانش و اطلاعات بین افراد تبادل و تسهیم میگردد، این موضوع صرفاً درحد ارسال پیام یا منتقل نمودن اطلاعات نیست، بلکه در برگیرندۀ تحقق، کشف و تولید دانش نیز میباشد. به عقیدۀ پژوهشگر، سازمان جهانی گمرک خواسته با نامگذاری سال های 2013و2014 به این عناوین و در دو سال متوالی، ارتباط درهم تنیده شدۀ مدیریت دانش و نوآوری سازمانی را متذکرگردد. البته در میانۀ سال 2013 با روی کارآمدن دولت تدبیروامید ، و تشکیل اولین جلسۀ هیأت دولت(27/05/1392)متنی در قالب منشور اخلاقی و با سیزده بند قرائت گردید، که بارقههایی از امید را جهت ایجاد نوآوری مبتنی بر مدیریت دانش د
ر میان آگاهان و دلسوزان گمرک ایران بوجود آورد.
بر این اساس در فصل اول پژوهش حاضر به بیان مسأله و ضرورت و اهمیت وجود مدیریت دانش و نوآوری سازمانی پرداخته و سپس اهدافی را که از انجام این تحقیق مدنظر داشته برشمرده و مروری بر ادبیات موضوعی مدیریت دانش و نوآوری سازمانی خواهیم داشت و بدنبال آن فرضیاتی را مطرح مینماییم که بیانگر وجود رابطه میان مدیریت دانش و نوآوری سازمانی در گمرک جمهوری اسلامی ایران در شش ماهۀ اول سال 1393 است.