ژانویه 19, 2021

مدیریت دانش در سازمان

-مدیریت دانش ناظر برکیفیت و چگونگی به کارگیری اطلاعات توسط افراد برای حل مسائل، منابع اطلاعاتی مناسب برای تبدیل به دانش و چگونگی ذخیره دانش برای استفاده توسط کاربران خاص میباشد. سازمانهای امروزی درحال تلاش برای یافتن روشهائی هستند که به آنها در تحصیل، سازماندهی، انتقال و به کارگیری مؤثر دانش در کل سازمان کمک کند.(واعظی ،1384 )
-جهانیان مدیریت دانش را مجموع فرایندهایی میداند که نتیجۀ آنها دانش، کسب، نگهداری و استفاده میشود و هدف از آن بهره برداری از داراییهای فکری به منظور افزایش بهره وری، ایجاد ارزشهای جدید و بالا بردن قابلیتهای رقابت پذیری است. (جهانیان،2010)
– مدیریت دانش شامل فراهم آوری دانش، خرد و تجربیات دارای ارزش افزوده افراد درون سازمان است، به طوری که بازیابی و استفاده از دانش را تسهیل نموده و از آن به عنوان دارایی سازمان صیانت میکند.(پِرِز،1999، ص75)
-تعریف جامع و قابل قبولتری از مدیریت دانش توسط مرکز کیفیت و بهرهوری آمریکا ارائه شده است که عبارت است از: مدیریت دانش، کسب دانش درست، برای افراد مناسب، در زمان صحیح و مکان مناسب است، به گونهای که آنان بتوانند برای دستیابی به اهداف سازمان، بهترین استفاده را از دانش ببرند. مدیریت دانش یک مدل کسب و کار نظام یافتۀ داخلی است که به تازگی درحیطۀ علوم و سازمانها پدیدار شده و یک طیف وسیع علمی را با تمام منظرهای آن مورد رسیدگی قرار میدهد.این طیف وسیع میتواند، تولید دانش، تدوین قوانین علمی و مشارکت علمی را شامل شده و نهایتاً به ارتقاء فراگیری و نوآوری منجر شود.(محمد لو،1383)
-مدیریت دانش، راهبردها و فرآیندهایی هستند که قادرند تولید و جریان دانش را به منظور ایجاد و برآورده ساختن انتظارات سازمان، مشتریان و کاربران در کل سازمان به وجود آورند. مدیریت دانش، فرایند گستردهای است که امرشناسایی، سازماندهی، انتقال و استفاده صحیح از اطلاعات وتجربیات داخلی سازمان را مورد توجه قرار میدهد.(البرزی،1384)
-مدیریت دانش عبارت از تلفیقی از کسب و ذخیرهسازی دانش آشکار، همراه با مدیریت سرمایههای فکری است دالکر با بررسی بیش از صد تعریف منتشر شده دربارۀ مدیریت دانش درسه دیدگاه آنها را خلاصه کرده است(دالکر،2005،ص4):
دیدگاه کسب کار: از دیدگاه بارکلی و مورای مدیریت دانش فعالیتی تجاری است که دو جنبه اصلی دارد. توجه به عنصرِ دانش فعالیت های کسب و کار، به عنوان جزء آشکار کسب و کار که در استراتژی ، خط مشی، و رویه در همۀ سطوح منعکس میشود، و همچنین ایجاد رابطۀ مستقیم بین سرمایههای فکری و نتایج مثبت کسب و کار. از همین دیدگاه، گریمدیریت دانش را یک رویکرد تلفیقی و همکارانه برای خلق، کسب، سازماندهی، دسترسی و استفاده از سرمایههای فکری سازمان تعریف کرده است.
دیدگاه علم شناختی یاعلم دانش: از نظر ویگ در این دیدگاه دانش- بینشها، ادراکات، و دانش فنی کاربردی- منبعی اساسی است که به ما امکان میدهد به طور هوشمندانه عمل کنیم. در طول زمان، دانشِ مهم به اشکال دیگر-مثل کتب، فناوری، رویهها، و سنن در درون همه سازمانها و به طور کلی در جامعه تبدیل میشود. این تغییر شکلها به انباشت تجربه منجر و وقتی به طور مناسب استفاده شود، به افزایش اثربخشی منتج میشود. دانش یکی از عوامل اصلی است که رفتار هوشمندانه شخصی، و اجتماعی را ممکن میسازد.
دیدگاه فرایند/فناوری: از نظر اینفورمشن ویک، در این دیدگاه مدیریت دانش مفهومی است که بر اساس آن اطلاعات به دانش قابل کاربرد تبدیل و با تلاش اندک قابل استفاده برای افراد میشود که میتوانند آن را به کار برند.
-تعریف اسوان از مدیریت دانش یکی از بهترین تعاریف قلمداد میشود، چرا که این تعریف اهداف را تشریح و مدیریت دانش را در جایگاه سازمانی مناسب قرار میدهد :”مدیریت دانش هر گونه فرایند یا عمل تولید، کسب، تسخیر، ترویج و جامعه پذیری و کاربرد آن است” مدیریت دانش به فرایند شناسایی، انتخاب، سازماندهی، تلخیص و دسته بندی اطلاعات ضروری برای کسب و کار شرکت اشاره دارد، به گونه ای که عملکرد کارکنان و مزیت رقابتی شرکت را بهبود ببخشد. (واعظی، 1384 )
روشهای به کارگیری مدیریت دانش در سازمان را به چهار دسته: دینامیک، انسان محور، سیستم محور و منفعل تقسیم کردهاند. (افرازه،1384)
روش منفعل: سازمانهایی که از این روش استفاده میکنند. تمایل کمی به مدیریت دانش دارند و به صورت روشی سیستماتیک اداره نمیشوند. دراین سازمانها، تعریف مناسبی از دانش وجود ندارد، از این رو، اثر بخشی در سازمان های فوق در طول مدت زمان کاهش مییابد .
روش سیستم محور: سازمانهایی که از روش نامبرده استفاده میکنند، تاکید بیشتری بر کدگذاری و استفاده از دانش آشکار دارند. به این ترتیب، تأثیرپذیری خود را از طریق فناوری اطلاعات افزایش و در مقابل، پیچیدگیهای دسترسی به اطلاعات و استفاده از آن را کاهش میدهند. بنابراین، در این روش، هزینه اندک تبادل اطلاعات و جواب سریعتر به مشتری امکانپذیرتر است و معمولاً دانش آشکار بهترتقسیم میشود، و نیز میتوان از استفاده دوباره اطلاعات کدگذاری شده، به سطح مناسبتری از دانش دست یافت. همچنین برنامههای آموزشی استاندارد و گروهی این روش، تواناییهای سازمانها را بالا برده، نیاز به داشتن اطلاعات گسترده را در میان اعضای یک سازمان کاهش میدهد.
روش انسان محور: تاکید بر روش انسان محور، بر پایه تقسیم دانشهای ضمنی است، در این روش، اطلاعات از راه شبکههای فردی غیررسمی توزیع
میشود و افراد میتوانند، روشهای مناسبتری را شناسایی کنند، چرا که روش مزبور در ارتباط میان اعضای یک سازمان بسیار با ارزش است.
روش دینامیک(پویا): سازمانهایی که از روش دینامیک استفاده میکنند، از هر دو نوع دانش ضمنی و آشکار، بهره میگیرند و آنها را به بهترین نحو، مورد توجه و استفاده قرار میدهند.
سیستم محور
پویا
منفعل
انسان محور
تمرکزبر سطح آشکاری
زیاد
زیاد
کم
کم
تمرکزبر سطح نا آشکاری