نوامبر 28, 2020

مدل سازی معادلات ساختاری

آلفای کرونباخ محاسبه شده
نتیجه نهایی
پذیرش
مردود
اشتراک گذاری دانش
0.906
قابلیت جذب بالقوه
0.859
قابلیت جذب بالفعل
0.898
نوآوری سازمانی
0.881
جدول(3-4) محاسبه آلفای کرونباخ مولفه های پرسشنامه
حل و جداول تفصیلی مربوط به آلفای کرونباخ در پیوست آورده شده اند.
3-5) روش تجزیه و تحلیل داده های تحقیق
برای تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصل از این تحقیق از روشهای آمار توصیفی- تحلیلی استفاده شد. بطور کلی از آمار توصیفی با هدف جمع آوری، تنظیم و ارائه اطلاعات به صورت روشن و یا محاسبه پارامتر های جامعه و در صورت لزوم تعیین روابط موجود بین اطلاعات جمعآوری شده استفاده میشود. در تحقیق حاضر آمار توصیفی شامل تنظیم جداول فراوانی، درصد فراوانی و برآورد مشخصههای مرکزی و پراکندگی (همچون میانگین، واریانس و…) و رسم گرافهای آماری برای بررسی وضعیت متغیرهای تحقیق در گمرکات 33 گانه است، که با استفاده از نرم افزار اسپیاساس صورت میپذیرد.
هدف آمار استنباطی، به طور کلّی انجام یک آزمون معنادار بودن به لحاظ آماری و نیز استنباطهایی دربارۀ اطلاعات جمع آوری و تنظیم شده از جامعه برای تبیین و تصمیم گیری است. در این تحقیق از روش مدل سازی معادلات ساختاری (روش PLS) به منظور سنجش ارتباط بین متغیرها و بررسی تأثیر ابعاد متغیر مستقل بر متغیر وابسته استفاده خواهد شد.
اهمیت روز افزون تجزیه و تحلیل دادهها در تحقیقات علمی، باعث توجه هرچه بیشتر جامعه علمی به این مقوله شده است. همانگونه که یک پژوهش علمی بدون مروری بر ادبیات موضوع و کنکاش در نظریهها، ناقص میماند،‌ اضافه نمودن تحقیق میدانی به تئوری های مطالعه شده جلوۀ دیگری به پژوهش داده و اعتبار آن را دوصد چندان میکند. در این راستا، ‌دادههایی که محقق از اعضای نمونه آماری تحقیق خود جمع آوری مینماید، احتیاج به تحلیل دارند تا تفسیر یافتهها و تعمیم نتایج میسر گردد.
در مطالعات حوزۀ علوم انسانی و اجتماعی، تجزیه و تحلیل داده های پژوهش طبق فرآیندی با قالب کلیِ مشخص و یکسان صورت میپذیرد که مرتبط با آن روش تحلیل آماری متعددی تا به حال معرفی شده است. در این میان، مدل سازی معادلات ساختاری (SEM) که در اواخر دهه شصت میلادی معرفی شد، ابزاری در دست محققین جهت بررسی ارتباط میان چندین متغیر در یک مدل را فراهم میساخت. قدرت این تکنیک در توسعه نظریهها باعث کاربرد وسیع آن در علوم مختلف از قبیل بازاریابی، مدیریت منابع انسانی،‌ مدیریت استراتژیک و سیستم اطلاعاتی شده است. یکی از مهمترین دلایل استفاده زیاد پژوهشگران از SEM، قابلیت آزمودن تئوریها در قالب معادلات میان متغیرهاست. دلیل دیگر لحاظ نمودن خطای اندازه گیری توسط این روش است که به محقق اجازه میدهد تا تجزیه و تحلیل دادههای خود را با احتساب خطای اندازهگیری گزارش دهد. بعبارتی علت اصلی استفاده از روش معادلات ساختاری وجود متغیر میانجی در این تحقیق است.
مدل سازی معادلات ساختاری تا این زمان، با دو نسل روشهای تجزیه و تحلیل داده ها معرفی شده است. نسل اول روش های مدل سازی معادلات ساختاری روشهای کوواریانس محور هستند که هدف اصلی این روشها تأیید مدل بوده و برای کار به نمونه هایی با حجم بالا نیاز دارند. نرم افزارهای LISREL، AMOS، EQS و MPLUS چهار عدد از پرکاربردترین نرم افزارهای این نسل هستند. چند سال پس از معرفی روش کوواریانس محور، به دلیل نقاط ضعفی که در این روش وجود داشت، نسل دوم روش های معادلات ساختاری که مؤلفه محور بودند، معرفی شدند. روشهای مؤلفه محور که بعدها به روش حداقل مربعات جزئی تغییر نام دادند، برای تحلیل دادهها روشهای متفاوتی نسبت به نسل اول ارائه دادند.
پس از معرفی روش حداقل مربعات جزئی، این روش از علاقه مندان بسیاری برخوردار شد و پژوهشگران متعددی تمایل به استفاده از این روش پیدا کردند. مهمترین نرم افزار برای این روش Smart PLS   می باشد.
دلایل استفاده از روش پی ال اس (PLS) و نرم افزار Smart PLS    در پژوهش ها:(سایت PLS)
محققین دلایل متعددی را برای استفاده از روش پیاٍلاٍس (PLS) ذکر نمودهاند. مهمترین دلیل، برتری این روش برای نمونههای کوچک ذکر شده است. دلیل بعدی دادههای غیرنرمال است که محققین و پژوهشگران در برخی پژوهشها با آن سر و کار دارند در نهایت دلیل آخر استفاده از روش پی ال اس (PLS)، روبرون شدن با مدل های اندازهگیری سازنده است.بعبارتی دلیل اصلی استفاده از روش pls در این پژوهش پایین بودن حجم نمونه است.
دلایل استفاده از روش معادلات ساختاری پی ال اس (PLS – SEM) به شرح زیر است:
حجم کم نمونه

نوشته ای دیگر :   -طراحی مجتمع تجاری-تفریحی با رویکرد طبیعت گرایی با تاکید بر سازواره های طبیعی