مدل سازی تدریس خصوصی فیزیک و معلم خصوصی فیزیک

 

 

 

 

مدل سازی تدریس خصوصی فیزیک دارای جنبه های آموزشی و پرورشی زیادی است که در ایم مقاله درباره آن ها صحبت می کنیم. در این مطالعه، شکل و نحوه تدریس معلم خصوصی فیزیک در پنجاه کلاس تدریس فیزیک کنکور مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. یکی از قدرتمند ترین ابزار برای فهم بهتر شکل تدریس خصوصی در پهنه کلاس های تدریس خصوصی، مطالعه فرآیند تدریس در امتداد مرزهای آموزشی تعریف شده در کتب درسی دوره متوسطه است. فاکتورهای آموزشی به طور گسترده برای تعیین الگوی گسیختگی آموزشگاه ها به کار می روند. این الگوی گسیختگی در حالت کلی بسیار پیچیده است و نتایج آن بر حسب توزیع مکانی و زمانی بر روی نقشه مناطق تفسیر می شوند. این مدل سازی فرض می کند که موسسه کنکوری مسبب کلاس تقویتی از چندین معلم خصوصی قوی و با تجربه زیاد تشکیل شده است که توسط مدیریت مجرب اداره شده اند. مدل آمورشی فرض می کند که کلاس تدریس خصوصی فیزیک از چندین مشخصه تشکیل شده است که توسط چندین مولفه از هم جدا شده اند. این مولفه ها حتی بعد از پایان امتحانات درس فیزیک دوره متوسطه ثابت باقی می مانند.

تدریس خصوصی فیزیک شامل توالی ضخیم و تقریبا پیوسته از مطالب فیزیک 1 متوسطه تا فیزیک پیش دانشگاهی  است که در قالب کتب درسی دوره متوسطه توسط معلم خصوصی فیزیک به دانش آموزان دوره متوسطه و داوطلبان کنکور تدریس و تفهیم می شود. این توالی، متمایز از کتاب های تست فیزیک کنکور و مطالب موجود در کتاب های کمک آموزشی و حل مسائل است و به وسیله ساختاری موسوم به جزوات تخصصی موسسه های کنکوری هم جدا می شوند. بیشتر جزوه های معلم خصوصی فیزیک از تمرین ها و مسئله های ساده فیزیک اشغال شده است که شامل مباحثی از قیبل دما، گرما، ترمودینامیک، حرکت شناسی و دینامیک، موج و نوسان، امواج مکانیکی و الکترومغناطیسی، فیزیک اتمی و هسته ای می گردد (اطلاعات بیشتر). حجم مطالب پوشش داده شده در جزوه های فیزیک متوسطه و حل تشریحی سوالات  فیزیک کنکور رشته ریاضی و تجربی متناسب با کیفیت و ساعات مورد نظر در آموزشگاه های مختلف متغیر است. اما به طور کلی روند رو به افزایشی با گذر زمان دارد. در موسسات تدریس خصوصی کیفیت زیادی از خود نشان می دهد که با توزیع پیچیده مطالب و سر فصل های آموزشی کتب درسی همراه است.

کلاس های تدریس خصوصی فیزیک در بازه زمانی 90 تا 120 دقیقه و عمدتا در طول سال تحصیلی و در ترم تابستانی انجام  می شوند. به جز قسمت شمالی منحنی مدل سازی، بیشترین کلاس ها با مدت زمان 90 دقیقه در طول ترم اول سال تحصیلی رخ می دهند. دلیل این کوتاه شدگی کلاس های تدریس خصوصی مشغله معلم خصوصی فیزیک و حجم و مدت زیاد کلاس های مدارس دوره متوسطه برای دانش آموزان است که مجالی برای برگزاری کلاس های تدریس خصوصی طولانی تر را نمی دهد. مدل سازی شکل تدریس خصوصی فیزیک به یکی از مهم ترین ابزار فهم بهتر مدل های ساختاری و تعیین فرآیند های آموزشی تبدیل شده است. از الگوریتم نمونه برداری که بر اساس روش کمترین مربعات وزن داده شده می باشد برای بررسی شکل تدریس خصوصی استفاده شده است. بازه زمانی تدریس، کیفیت علمی مطالب آموزشی و پارامتر های جهت گیری تحصیلی برای محاسبه بازدهی واقعی موسسات کنکوری به کار رفته اند. عملیات تجزیه و تحلیل این نمونه ها، دامنه نسبی بازه زمانی تدریس، کیفیت و عمق مطالب درسی و ارزیابی دانش آموزان همگی با هم تدریس خصوصی فیزیک بهینه را تشکیل می دهند.