ژانویه 21, 2021

سامانه پژوهشی – مدلسازی نوسانات بازار سهام ایران با استفاده از مدل گارچ چند متغیره

۳-۳-۲-۱-۳) بورس ابزارمشتقه ترکیه ………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۰
۳-۳-۳) معرفی بازار .سهام مالزی ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۳-۳-۳-۱) بازار سرمایه اسلامی …………………………………………………………………………………………………………………………………… ۴۳
۳-۳-۴) معرفی بازار بورس نیویورک و بورس اوراق بهادار نزدک ……………………………………………………………………………….. ۴۵
۳-۳-۴-۱) بورس اوراق بهادار نیویورک(NYSE) …………………………………………………………………………………………………….. 45
۳-۳-۴-۲) بورس اوراق بهادار نزدک– بورس الکترونیکی (Nasdaq) …………………………………………………………………….. 46
۳-۳-۵) شاخص های قیمت بازار سهام ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷
۳-۳-۶) بازدهی بازار سهام و آماره های توصیفی ………………………………………………………………………………………………………… ۴۹
فصل چهارم: برآورد مدل و آزمون فرضیه ها………………………………………………………………………………………………………… ۵۲
۴-۱) نتایج تجربی حاصل از مدلVECHبرای بررسی هر چهار بازار به طورهمزمان ………………………………………………. ۵۳
۴-۲) نتایج تجربی حاصل از مدلBEKK برای بررسی بازارها به صورت دو به دو …………………………………………………… ۵۵
۴-۲-۱) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و امریکا ……………………………………………………………. ۵۵
۴-۲-۲) بررسی ارتباط متقابل بازدهی هاو نوسانات بازارسهام ایران و ترکیه …………………………………………………………….. ۵۷
۴-۲-۳) بررسی ارتباط متقابل بازدهی ها و نوسانات بازارسهام ایران و مالزی ……………………………………………………………. ۵۹
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱
منابع و مراجع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵
پیوست ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۰
فهرست جدول ها
جدول ۳-۱) آماره های توصیفی سری های بازدهی ………………………………………………………………………………………………… ۴۹
جدول ۳-۲) آماره های آزمون دیکی فولر و لیونگ باکس . ……………………………………………………………………………………. ۵۱
جدول ۴-۱) نتایج حاصل از مدل VECH(1,1) یرای سری های بازدهی …………………………………………………………… ۵۴
جدول ۴-۲) نتایج حاصل از مدل BEKK برای ایران و امریکا……………………………………………………………………………….. ۵۵
جدول ۴-۳) نتایج آزمون پرتمانتیو برای همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و امریکا ………………………………………… ۵۶
جدول ۴-۴) نتایج حاصل از مدل BEKK برای ایران و ترکیه ………………………………………………………………………………. ۵۷
جدول ۴-۵) نتایج آزمون پرتمانتیو برای آزمون همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و ترکیه …………………………….. ۵۸
جدول ۴-۶) نتایج حاصل از مدل BEKK برای ایران و مالزی ……………………………………………………………………………… ۵۹
جدول ۴-۷) نتایج آزمون پرتمانتیو برای همبستگی متقاطع پسماندهای ایران و مالزی ………………………………………… ۶۰
 
تعریف مساله
با جهانی سازی تجارت و سرمایه گذاری، تعاملات بین بازارهای مالی بین المللی به صورت خاصی افزایش پیدا کرده است. بنابراین مطالعه رابطه بازارهای مالی و به خصوص بررسی تاثیر بازدهی ها و نوسانات بازارهای جهانی بر بازار سهام ایران را می توان مهم قلمداد کرد . همچنین اهمیت این بخش از تحقیقات با ظهور بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ افزایش یافته است تا مشخص شود که آیا سرمایه‏گذارانی که سبد سهام خود را از چند بازار مستقل برگزیده اند در مقایسه با سرمایه‏گذارانی که فقط از یک بازار سهام سبد سهام خود را انتخاب کرده اند با ریسک کمتر به سود می رسند یا نه ؟
هدف اساسی این تحقیق این است که با استفاده از مدل گارچ چند متغیره[۱]نگرشی نسبت به ماهیت تعاملات بین بازارهای سهام کشور های ایران، ایالات متحده امریکا، مالزی و ترکیه ایجاد کند. در این مطالعه ابتدا سعی خواهد شد اثرات بازدهی های بازارهای سهام این کشور ها روی همدیگر و به طور خاص، روی بازار سهام ایران بررسی شود و سپس با استفاده از مدل گارچ برداری قطری[۲] وجود اثر نوسانات مشترک بین این کشورها بررسی شود. همچنین با استفاده از تصریح BEKK اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات بین بازارهای سهام ایران و سه کشور دیگر به صورت متقابل بررسی می شود.
 
حدود و روش پژوهش
در این تحقیق از داده های هفتگی شاخص سهام کشور های ایران، مالزی، ایالات متحده و ترکیه از آوریل ۱۹۹۷ تا آوریل ۲۰۱۰ استفاده خواهد شدبرای اثبات فروض ابتدا اثر بازدهی های کشورهای مورد مطالعه روی یکدیگر بررسی خواهد شد و سپس با استفاده از مدل گارچ برداری قطری که نوعی از تصریحات گارچ چند متغیره می باشد اثر نوسانات مشترک بین این کشور ها بررسی می شود. بیان گارچ برداری قطری بر پایه این فرض است که واریانس شرطی به مربع پسماندهای گذشته و وایانس شرطی دوره قبل وابسته است و کواریانس شرطی نیز به ضرب پسماندهای متناظر و و کواریانس های گذشته سری ها وابسته است. همچنین با استفاده از تصریح BEKK اثرگذاری بازدهی ها و نوسانات بین بازارهای سهام ایران و سه کشور دیگر به صورت متقابل بررسی می شود.
 
فرضیات پژوهش
۱- بازدهی بازارهای سهام کشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر بازدهی بازار سهام ایران اثر نداشته است.
۲- نوسانات بازارهای سهام کشورهای مالزی، ترکیه و امریکا بر نوسانات بازار سهام ایران اثر نداشته است.
۳- سرمایه‏گذارانی که در بازارهای مستقل از هم سرمایه‏گذاری می کنند با ریسک کمتر به سود می‏رسند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه به سایت  jemo.ir  مراجعه نمایید.