ژانویه 28, 2021

مدلسازی معادلات ساختاری

عوامل سازمانی
849/0
عوامل رفتاری
913/0
عوامل محیطی
901/0
سیستمهای مدیریت منابع انسانی الکترونیک
794/0
جدول 4-3 ) میزان آلفای کرونباخ متغیرهای تحقیق
6-3 ) روشهای تجزیه و تحلیل دادهها
پس از آنکه پژوهشگر روش تحقیق خود را مشخص کرد و با استفاده از ابزارهای مناسب ، دادههای مورد نیاز را برای آزمون فرضیههای خود جمع آوری کرد، اکنون نوبت آن است که با بهرهگیری از تکنیکهای آماری مناسب که با روش تحقیق ، نوع متغیرها و … سازگاری دارد ، دادههای جمع آوری شده را دستهبندی و تجزیه و تحلیل نماید و در نهایت فرضیههایی که تا این مرحله او را هدایت کردهاند ، در بوته آزمایش قرار دهد و تکلیف آنها راروشن کند و سرانجام بتواند پاسخی برای پرسشی که تحقیق تلاشی سیستیماتیک برای به دست اوردن آن بود ، بیابد.( خاکی ، 1375 : 303)
به منظور تحلیل داده های پژوهش از تحلیل های گوناگون استفاده شده است. در مرحله اول نرمال بودن داده ها با استفاده از آزمون کولموگروف – اسمیرنوف مورد بررسی قرار می گیرد و در صورتیکه داده نرمال باشند از آمار پارامتریک و در صورتیکه غیر نرمال باشد آمار ناپارامتریک استفاده کنیم. در مرحله بعد روایی سازه متغیرهای تحقیق و شاخص های منتج از آن ها با استفاده از آزمون تحلیل عاملی تاییدی مورد بررسی قرار می گیرد. با استفاده از مدل معادلات ساختاری که در حقیقت آمیزه ای از نمودار تحلیل مسیر و تحلیل عاملی تاییدی است، آزمون مقایسه زوجی و آنالیز واریانس، به آزمون فرضیه های تحقیق پرداخته می شود.
مدلسازی معادلات ساختاری :
برای بررسی روابط علی بین متغیرها به صورت منسجم کوششهای زیادی در دهه اخیر صورت گرفته است. یکی از این روشها برای انجام تحلیل عاملی تاییدی، معادلات ساختاری یا تحلیل چند متغیری با متغیرهای مکنون است. مدلسازی معادله ساختاری یک تکنیک تحلیل چند متغیری بسیار کلی و نیرومند از خانواده رگرسیون چند متغیری و به بیان دقیقتر بسط مدل خطی کلی است که به پژوهشگر امکان میدهد مجموعهای از معادلات رگرسیون را به گونهای همزمان مورد آزمون قرا میدهد. مدل معادلات ساختاری رویکرد آماری جامع برای آزمون فرضیههایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و متغیرهای مکنون است، که گاه تحلیل ساختاری کوواریانس، مدلیابی علی و گاه نیز LISREL نامیده شده است. اما اصطلاح غالب در این روزها، مدلیابی معادله ساختاری یا به گونه خلاصه SEM نامیده شده است (هومن، 1388؛11).
یک مدل کامل معادلات ساختاری شامل دو مولفه میگردد:
الف) مدل اندازهگیری: جزئی از معادلات ساختاری که طی آن متغیرهای مکنون مشخص میشوند. متغیرهای مکنون، متغیرهای قابل مشاهدهای اند که بوسیله کواریانس میان دو یا چند شاخص نشان داده میشوند.
ب) مدل ساختاری: جزئی از مدل ساختاری که روابط بین متغیرهای مکنون را نشان میدهد.
بررسی و تحلیل مدلهای اندازهگیری در مراحل اولیه مطالعات تاییدی مفید بوده چرا که میتواند روشنگر نقاط ضعف نظری بوده و به تفسیر یافتههای پژوهش کمک نموده و در طرح مطالعات آینده سهم عمدهای داشته باشد؛ بر این اساس مدلسازی معادلات ساختاری شامل دو مرحله عمده تدوین مدل و آزمون مدل میباشد. در تدوین مدل محقق با استفاده از کلیه نظریات مرتبط، پژوهش و اطلاعات در دسترس به طرح مدل میپردازد و در این مرحله مدل روابط علی بین متغیرها را توصیف می نماید. ارتباط بین متغیرها میتواند مبین فرضیههایی باشد که روابط علی بین متغیرهای مشهود و مکنون را از فضای تئوریک استنتاج نمودهاند. مرحله بعدی آزمون برازندگی و میزان انطباق این نظریهها با دادههای تجربی است که از جامعه معین گرد آوری شدهاند (دانشگر،1390؛ 129).
در بررسی بخش ساختاری مدل، روابط بین متغیرهای نهفته درونی و بیرونی (متغیرهای نهفته مستقل و وابسته) مورد توجه قرار میگیرند. در اینجا هدف، تشخیص این موضوع است که آیا روابط تئوریکی که بین متغیرها در مرحله تدوین چارچوب مفهومی مد نظر محقق بوده است، به وسیله دادهها تأیید گردیده یا نه. در رابطه با این موضوع، سه مسئله مد نظر قرار میگیرد.
1) علائم (مثبت یا منفی) پارامترهای مربوط به مسیرهای ارتباطی بین متغیرهای نهفته نشان میدهند که آیا پارامترهای محاسبه شده جهت روابط فرضی را مورد تأیید قرار دادهاند.
2) مقدار پارامترهای برآورد شده نشان میدهد که تا چه حد روابط پیشبینی شده، قوی میباشند. در اینجا پارامترهای تخمینی باید معنیدار باشند (یعنی مقدار قدر مطلق t باید بیشتر از 96/1 باشد).
3) مجذور همبستگی چندگانه () برای معادلات ساختاری، مقدار واریانس هر متغیر نهفته درونی که به وسیله متغیرهای نهفته مستقل (بیرونی) تبیین میشود را نشان میدهد. هر چه مقدار بزرگتر باشد قدرت تبیین بالای واریانس را بیان میکند. (کلانتری, 1388 ؛ 140).
انواع تحلیل عاملی
تحلیل عاملی می تواند به دو دسته اکتشافی و تاییدی تقسیم شود.
تحلیل عاملی اکتشافی
روشی است که اغلب برای کشف و اندازه گیری منابع مکنون پراش و همپراش در اندازه گیری های مشاهده شده به کار می رود. پژوهشگران به این واقعیت پی برده اند که تحلیل عاملی اکتشافی می تواند در مراحل اولیه تجربه یا پرورش تست ها کاملا مفید باشد.