نوامبر 30, 2020

مددکاری اجتماعی

ارزیابی: میزان احساس رضایت، قادرسازی و رشد فکری و پرورش استعداد های مددجو سنجیده می شود و مددکار ارزیابی می کند که تا چه حد توانسته است از تجارب و مهارتهای خود استفاده نماید و نیروهای فعال را در فرد شناسایی نماید و تا چه حد توانسته است احساسات خود را کنترل کند.
پیگیری: در جریان پیگیری مددکار به طور غیر مستقیم ناظر بر جریانات زندگی مراجع می باشد پیگیری مددکاری ممکن است یک بار انجام شود و یا متناوب بوده و گاه گاه انجام شودو یا فعالیتی مداوم و پیوسته باشد.
ثبت و نگهداری سوابق: از اهمیت زیادی برخوردار است و به برنامه ریزی و تصمیمات درون سازمان، ارزیابی و تخصیص بودجه و… کمک می کند. وبه دو صورت تنظیم سوابق شخصی یعنی یادداشت ها و ثبت سوابق رسمی که برای سازمان مربوطه تنظیم می شود. قجاوند و همکاران؛(1391)
7-5- استراتژی های مددکاری اجتماعی
توجه به سلامت با تأکید بر سلامت اجتماعی در کنار سایر ابعاد سلامت
توجه به سطوح مختلف پیشگیری
توجه به فرد، خانواده و جامعه
توجه به مبانی فرهنگی و دینی
توجه به آموزش و پرورش
آینده نگری
توجه به کار گروهی تحقیق
بهره گیری از منابع اجتماعی موجود
توجه به رویکرد جامعه محوری به جای توجه به مرکز محوری
تقویت مداخلات روانی اجتماعی قیل از مداخلات قضایی و انتظامی
توجه به گروهای خود یاری
بسترسازی برای مشارکت مردم و سازمانهای غیر دولتی
پرهیز از جانبداری سیاسی
حساس سازی مستمر مردم و مسئولین. قجاوند و همکاران؛(1391)
8-5- نقشهای تخصصی مددکاری اجتماعی
مددکاری اجتماعی با توجه به انتخاب نوع مدل کاری، گروه هدف و حوزه فعالیت، نقش های را برای خود بر میگزیند انتخاب مدل باعث می شود که مددکار با در نظر گرفتن هدف ها، نوع مشکل، ظرفیت مراجع(اعم از فرد،گروه یا جامعه) نقشهایش را مشخص نماید. در اینجا به مهمترین نقش های مددکاری اجتماعی اشاره می شود.
مددکاراجتماعی به عنوان یک راهنما: مددکار اجتماعی می تواند با ارائه راهنمایی های تخصصی، زمینه را برای افزایش قدرت درک و فهم مراجع (دانشجو) نسبت به راه حل های مختلفی که می تواند از میان آنها انتخاب نماید. در واقع در این نقش مددکار اجتماعی با ارائه اطلاعات کافی مراجع را در دستیابی به راه حل های مناسب یاری می نماید. مددکاراجتماعیبه عنوان قادر ساز: مددکاراجتماعی دراین نقش ضمن شناخت توانمندیهای فرد آنها را تقویت می کند وبا تشخیص احساسات و سامان دادن آن، به دانشجوی مراجع کمک می کند که در تطابق با موقعیتها یا شرایط استرسزا، توانایی و مهارت لازم را پیدا کند. مصلحی؛(1383)
مددکاراجتماعی به عنوان یک راهنما: مددکار اجتماعی می تواند با ارائه راهنمایی های تخصصی، زمینه را برای افزایش قدرت درک و فهم مراجع (دانشجو) نسبت به راه حل های مختلفی که می تواند از میان آنها انتخاب نماید. در واقع در این نقش مددکار اجتماعی با ارائه اطلاعات کافی مراجع را در دستیابی به راه حل های مناسب یاری می نماید
مددکاراجتماعیبه عنوان قادر ساز: مددکاراجتماعی دراین نقش ضمن شناخت توانمندیهای فرد آنها را تقویت می کند وبا تشخیص احساسات و سامان دادن آن، به دانشجوی مراجع کمک می کند که در تطابق با موقعیتها یا شرایط استرسزا، توانایی و مهارت لازم را پیدا کند.
مددکاراجتماعی به عنوان آموزشدهنده: در این نقش مددکار اجتماعی به ارائه آموزش های تخصصی مورد نیاز گروه هدف (دانشجو) بپردازد. مانند آموزش مهارت‏های زندگی و مهارت‏های اجتماعی
مددکاراجتماعی به عنوان آگاهی بخش: مددکار اجتماعی در این نقش به ارائه اطلاعات مورد نیازگروه هدف(دانشجو) در راستای نیل به اهداف می پردازد. مددکار باید تسلط کافی بر قوانین و مقررات دورن سازمانی دانشگاه؛ اعم از آموزشی، رفاهی و تسهیلاتی داشته باشد. و بر سایر قوانین و مقررات مکمل برون سازمانی آگاهی داشته باشد.

نوشته ای دیگر :   خرید فایل پایان نامه :بررسی ازدواج سرپرست با فرزند خوانده