ژانویه 16, 2021

محصولات کشاورزی

با توجه به محدوده زمانی تحقیق، دوره های آموزشی- ترویجی سال 87 در جدول 1-4 و دوره های آموزشی- ترویجی سال 88 در جدول 1-5 آمده است. همچنین دوره های در نظر گرفته شده در سال 89 در جدول 1-6 آمده است. با در نظر گرفتن عناوین دوره ها به منظور آموزش و اطلاع رسانی در زمینه کاهش مصرف سموم و کودها و تولید محصول سالم و همچنین استفاده از مواد بیولوژیک، برگزاری دوره ها لازم و ضروری می باشد ولی با توجه به وسعت زمین های سبزیکاری این منطقه و همچنین بررسی عناوین کلاس ها، دوره ها کافی نمی باشد.
با بررسی های صورت گرفته، موضوعی با این عنوان و با در نظر گرفتن سموم شیمیایی و کودهای نیتراته و فسفاته در منطقه شهرستان ری صورت نگرفته است که در صورت تحقق این امر این پژوهش می تواند منبعی برای علاقمندان و محققین قرار گرفته و همچنین ارگانها و نهادهای مربوطه در شهرستان ری همچون جهاد کشاورزی در برنامه ریزی برای برگزاری دوره های آموزشی – ترویجی، توصیه جهت مصرف بهینه سموم و نهاده ها، اداره بهداشت و درمان در مواردی از قبیل تأثیر سموم و نهاده ها بر سلامت مصرف کننده و افرادی که در ارتباط مستقیم با این مواد هستند، شهرداری شهرستان در ایجاد تدابیر و برنامه ریزی برای جلوگیری از نفوذ آبهای آلوده ناشی از ورود سموم و نهاده ها در آبهای روان منطقه و همچنین تعیین شاخص هایی برای ممانعت از ورود سبزیجات آلوده در میادین سطح شهرستان، فرمانداری شهرستان برای اداره و ایجاد هماهنگی بین نهادها و ادارات مربوطه می توانند با مراجعه به این تحقیق از نتایج آن برای برنامه ریزی در فعالیت های خود استفاه نمایند .
جدول1-4- دوره های آموزشی – ترویجی جهاد کشاورزی شهرستان ری-1387
ردیف بخش عنوان دوره تعداد (نفر- روز) توضیحات
1 زراعت کارگاه آموزشی اصول به زراعی ذرت سیلویی 150 پیمانی
2 مزرعه نمایشی ذرت سیلویی 2 مورد پیمانی
3 بازدید طرح تسطیح لیزری 25 پیمانی
4 مزرعه نمایشی کلزا 1 مورد پیمانی
5 روز مزرعه کلزا 1 مورد پیمانی
6 کارگاه اصول به زراعی یونجه 50 پیمانی
7 کارگاه آموزشی مصرف کودهای ریزمغذی در محصولات زراعی 50 پیمانی
8 کارگاه آموزشی آشنایی با کودهای بیولوژیک 75 پیمانی
9 کارگاه آموزشی اصول به زراعی کلزا 2 مورد پیمانی
10 کارگاه آموزشی حفظ نباتات در محصولات زراعی 50 پیمانی
11 کارگاه آموزشی اصول به زراعی گندم 125 پیمانی
12 احداث مزرعه نمایشی 150 پیمانی
13 باغبانی کارگاه آموزشی اصول به زراعی در سبزی و صیفی 100 پیمانی
14 مدیریت تولید گیاهان گلخانه ای 36 پیمانی
15 کارگاه آموزشی تولید محصول سالم در سبزی و صیفی 100 پیمانی
16 بیمه محصولات کشاورزی 50 پیمانی
17 کارگاه آموزشی سیستم های آبیاری تحت فشار 50 پیمانی
18 نمونه ها انتخاب نمونه ها شهرستانی 20 پیمانی
19 انتخاب نمونه ها استانی 5 مورد پیمانی
20 طرح تسریع انتقال یافته های گندم کارگاه آموزشی انتقال یافته ها 75 پیمانی