محصولات آرایشی و بهداشتی

ثانیاً حیطه فعالیت هر یک از گروههای مذکور ( پزشک ، دانپزشک ، فیزوتراپ و …) بر اساس محل فعالیت و همچنین درجه تبحر و تجربه هر یک از ایشان متفاوت بوده و لذا نمی توان حکم واحدی در خصوص همه افراد صادر نمود .
در همین رابطه ، مصوبه هیات مدیره سازمان نظام پزشکی کشور در جلسه مورخ 12/6/52 عیناً ذکر می گردد.
« هر پزشک می تواند در حدود اطلاعات ، تجربه و مهارت خود در هر یک از رشته های پزشکی طبابت کند ، البته اگر مرتکب قصور یابی مبالتی شد ، تحت تعقیب قرار خواهد گرفت . نفس اشتغال به پزشکی در هر رشته برای پزشک جرم یا خلاف نیست .»1
16) تجویز دارو ، خارج از مجموعه دارویی کشور ( فارما کوپه)
حسب ماده 17 ایین نامه انتظامی « تجویز داروهایی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی در فارماکوبه ( مجموعه دارویی کشور ) اعلام نشده باشد ، بدون توجیه علمی مورد تایید توسط سازمان نظام پزشکی یا انجمن های علمی و تخصصی مربوط مجاز نمی باشد .»
مقصود از مجموعه دارویی کشور عبارت است از : فهرست داروهای مورد پذیرش در نظام دارویی هر کشور که به طور منظم، توسط معاونت دارویی وزارت بهداشت آن کشور تدوین و منتشر می شود . بنابراین ، هر دارویی که در فهرست داروهای منتشر توسط وزارت مذکور نباشد ، از جمله داروهای غیر مجاز شناخته می شود ، همانند شیگایا لازم ذکر است که داروهای جدیدی که در کتب معتیر و مرجع پزشکیئ آورده شده است ، قابل تجویز برای بیماران می باشد .
17) عدم ادامه درمان بیمار
به استفاده ماده 18 ایین نامه انتظامی « پزشک معالج مسول ادامه درمان بیمار خود در حد توانایی و تخصص به استثایی موارد ضروری است ، مگر اینکه بیمار یا بستگان او مایل نباشد .
تبصره ، موارد اورژانسی از مشمول این ماده ؟؟؟ است و پزشک ، مکلف به انجام هر گونه اقدام درمانی ، بدون توجه به نظر و اذن بیمار یا همراهان او می باشد .»
با توجه به فلسفه علم پزشکی که درمان انسانهاست ، پزشک از نظر اخلاقی و قانونی مکلف است ، تمامی اقدمات لزم را برای بهبود و نجات جان بیماران انجام دهد .لذا هنگامی که توافق ، اعم از ضمنی و صریح برای انجام یک دوره حاصل شده ، پزشک هم قانونا ً و هم از نظر اخلاقی وظیفه دارد ، که درمان را تا زمان پایان کامل آن ادامه دهد . ضمنا برای جلوگیری از هر گونه پیش آمدی باید کتباً ،شفاهاً در مورد نحوه و زمان اختصاصی درمان ،به بیمار آگاهی داده شود.
نکته قابل توجه اینکه ،ماده مذکور و مسولیت پزشک معالج را ،چنانچه بیمار یا بستگان او تمایل به ادامه درمان نداشته باشند ،منتفی دانسته است .
همچنین در موارد اورژانسی ، نیاز به اخذ اجاره از بیمار یا همراهان او نمی باشد .
18) عدم انتخاب پزشک مشاور بدون نظر پزشک معالج
ماده 19 ایین نامه نظام پزشکی مقرر داشته است « در مواردی که مشاوره پزشکی لازم باشد ، انتخاب پزشک مشاوره با پزشک معالج است . در صورتی که بیمار یا بستگان او مشاور پزشکی را درخواست نمایند ،مشاوره پزشکی با نظریه پزشک معالج به عمل می آید و اجرای دستوارت پزشک مشاور با نظر پزشک معالج می باشد و چنانچه بیمار یا بستگان او بدون موافقت پزشک معالج ،از پزشک دیگری برای درمان بیمار دعوت به عمل آورنده در این صورت پزشک معالج اول می تواند از ادامه درمان بیمار در موارد غیر اورژانسی خودداری نماید .»
با توجه به مفاد ماده بالا در موارد ،که انتخاب پزشک مشاور بر عهده پزشک معالج قرار داده شده ست و چنانچه بیمار و یا بستگان او ،خود تقاضای پزشک مشاوری را بکشد ، این امر باید با اجازه پزشک معالج صورت پذیرد ، لذا چنانچه پزشکی بدون رعایت مراتب فوق اقدام به دخالت در پرونده پزشکی بیمار نماید ،مرتکب تخلف گردیده است و پزشک معالج اولیه می تواند از ادامه درمان خودداری نماید .
19) فروشی دارو وتجهیزات پزشکی در محل اشتغال
درمان 20 آیین نامه آمده است « فروش دارو و محصولات آرایشی و بهداشتی و تجهیزات و لوازم پزشکی در محل طبابت توسط شاغلین حرف پزشکی بدون اخذ مجوز رسمی از وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی ممنوع است .»
حسب ماده مذکور ، فروش دارو و محصولات آرایش ، بهداشتی و تجهیزات لوازم پزشکی در محل طبابیت ممنوع است . اما فروشی بعضی از داروها و یا ملزومات پزشکی همانند داروهای موجود در بعضی دی کلینیک ها ، فروشی عینک در مطب چشم پزشکی یا برخی داروهای اوژانسی که در موارد فوری باید مورد استفاده قرار گیرند ، همانند کیست های تشخیص جهت آلرژی و مواد مخدر وسایل مصرفی مانند نخ بخیه مناسب که ضرورتاً می بایست جهت انجام مراحل تشخیص یا درمان در مطب پزشک و در دسترس او جهت استفاده بیمار موجود باشد ، نه تنها ممنوع نیست ، بلکه در بعضی از موارد لازم و ضروری است .
20)عدم تحریر صحیح مشخصات و نحوه استفاده داروهای تجویز شده
به استفاده ماده 21 ایین نامه انتظامی نظام پزشکی « مشخصات و طرز استفاده از داروهای تجویز شده به بیمار باید توسط پزشک با خط خوانا و انشای قابل فیلم در نسخه قید شود .
تبصره : ذکر داروساز موظف به توضیح و درج چگونگی تجویز دارو طبق نسخه پزشک است .
خطا در نوشتن نسخه توسط پزشک ممکن است در میزان داروی تجویز شده یا نحوه مصرف دارو اشکالاتی را بوجود آورد خوانا بودن نسخه و عدم خط خوردگی سبب جلوگیری از اشتباه در هنگام فروشی و ارایه دارو توسط مشمول داروخانه می گردد.
بناراین ، چنانچه نسخه ی غیر قابل فهم به داروخانه داده شود ، پزشک داروساز نباید بر اساس گمان و احتمال ، اقدام به دادن دار
و به بیمار نماید و در چنین فرضی باید از پزشک مروبط خواهان اخذ توضیح و نوشتن نسخه به کیفیت قابل فهم باشد . بدیهی است چنانچه بر اثر چنین اشتباهی صدمه ای به بیمار وارد گردد، از نظر انتشامی ، مرتکب ، قابل تعقیب خواهد بود .
21) عدم صدور صدور نسخه بر اساس اصول علمی و شرایط بیمار