ژانویه 19, 2021

محدودیت ها و مشکلات

نتیجه گیری و پیشنهاد ها

5-1 مقدمه
یکی از پایه های اساسی هر پژوهش تفسیر نتایج بدست آمده از تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه ها است . به عبارت دیگر تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده برای یافتن پاسخ پرسشهای تحقیق کافی نیست ، بلکه تعبیر و تفسیر دادها نیز لازم است . در واقع پژوهشگر برای دست یابی به پاسخ پرسشهای پژوهش و آزمودن فرضیه ها داده ها را به قسمت های اصولی تجزیه می کند.اما تحلیل دادهای پژوهش به خودی خود پاسخ پرسشها را ارایه نمی دهد ، بلکه تفسیر داده ها ضروری است . تفسیر کردن به معنای تبیین و معنا بخشیدن به داده ها است و چون تبیین دادهای خام دشوار یا غیر ممکن است ، بنابراین باید ابتدا داده ها را تجزیه و تحلیل کرد و سپس به تفسیر این تحلیل پرداخت و معانی را که در داده ها نهفته است ، تشریح و تبیین نمود . این کار به دو طریق انجام می شود . یکی اینکه روابط درون داده های پژوهشی تفسیر می شوند که یک کاربرد محدودتر و رایجتر واژه تفسیر است و تفسیر و تحلیل کاملا در هم تنیده هستند دوم اینکه معنی گسترده تری از داده های پژوهش مورد جستجو قرار می گیردو نتایج دریافتهای حاصل از داده ها با نظریه و نتایج سایرتحقیق های انجام شده مقایسه می شود و نتایج با نیازها و انتظارات نظریه ها مقایسه می شود
هدف این فصل دستیابی به یک جمع ‌بندی کلی جهت به تصویر کشیدن حاصل (نتایج) پژوهش می‌باشد. بدین منظور ابتدا چکیده ای از تحلیل و توصیف داده هایی که از طریق پرسشنامه جمع آوری شده و در فصل چهارم به تفصیل مورد بحث قرار گرفت ، مطرح می گردد . پس از آن به نتیجه گیری از آنالیز متغیر ها و آزمون های فصل چهارم خواهیم پرداخت و در پایان نیز در چارچوب فرضیه ها و نتایج حاصله و بر مبنای مباحث نظریه پردازی فصل دوم و سوم به ارایه پیشنهادهایی جهت رفع موانع استقرار روش نوین مشارکت در زنجیره تامین، مدیریت موجودی توسط فروشنده درمدیریت تدارکات و امور کالای شرکت ملی مناطق نفت خیز جنوب سخن خواهد رفت.
5-2 نتایج حاصل از تحلیل داده ها
فرضیه اول : بستر های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری مناسب برای پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده در سازمان وجود ندارد .
یافته های حاصل از فرضیه فوق نشان می دهد که t تک متغیره مشاهده شده 491/0 با سطح معنی داری 05/0 < 625/0 = P معنی دار نیست در نتیجه با توجه به اینکه میانگین بستر های مناسب سخت افزاری و نرم افزاری 025/3 با ارزش حد متوسط مورد نظر (3) تفاوت معنی دار مشاهده نشده می توان گفت فرض تحقیق تایید نشده پس بسترهای مناسب سخت افزاری و نرم افزاری برای پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده در سازمان وجود دارد چنین به نظر می رسد که امکانات سخت افزاری و نرم افزاری در سازمان مناسب اند و لذا باید به نحو صحیح مورد استفاده قرار گیرند در این فرضیه منظوراز سخت افزارتجهیزات کامپیوتر و نرم افزاربرنامه های کامپیوتری مورد نیاز سازمان می باشند این امکانات درحد متوسط در اختیار سازمان وجود دارد پس سازمان می تواند با یک برنامه مدون و تعریف اهداف ، به مطلوب مورد نظر دست یابد همچنین سازمان با فرآیندی که برای خود تعریف می کند و در مراحل مختلف باید با گرفتن باز خور مطمین شود در سطح مطلوبی از در اختیار داشتن نرم افزار و سخت افزار قرار دارد و این عامل جز موانع به شمار نمی آید
فرضیه دوم : فرهنگ و جو سازمانی حاکم بر سازمان امکان پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده را فرآهم نمی آورد .
یافته های حاصل از فرضیه فوق نشان می دهد که t تک متغیره مشاهده شده 524/2- با سطح معنی داری 01/0>013/0=P معنی دار است در نتیجه با توجه به اینکه میانگین فرهنگ و جو سازمانی 86/2 از ارزش حد متوسط مورد نظر (3) بطور معنی داری کمتر است پس می توان گفت فرهنگ و جو سازمانی حاکم بر سازمان امکان پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده را فرآهم نمی آورد.از آنجا که فرهنگ سازمانی را نظامی از استنباط های مشترک اعضا نسبت به سازمان می دانیم .فرهنگ در زمان نسبتا طولانی شکل می گیرد و منتقل می شود و در برابر پدیده تغییر مقاومت می کند برای غلبه بر این موضوع باید از پدیده بهبود سازمانی استفاده نمود که آن چیزی نیست مگر یک سری از تغییرات که به صورت سیستماتیک ( منظم ) به اجرا در می آیند . که در نهایت باعث تغییر در فرهنگ می شوند . پس با توجه به یافته های تحقیق این عامل جزء موانع به شمارمی آید.
فرضیه سوم : قوانین و مقررات موجود در قسمت تدارکات و امور کالا امکان پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده را فرآهم نمی آورد
یافته های حاصل از فرضیه فوق نشان می دهد t تک متغیره مشاهده شده 033/4- با سطح معنی داری 01/0>000/0=P معنی دار است در نتیجه با توجه به اینکه میانگین قوانین و مقررات موجود در قسمت تدارکات 72/2 از ارزش حد متوسط مورد نظر (3) بطور معنی داری کمتر است پس می توان گفت قوانین و مقررات موجود در قسمت تدارکات و امور کالا امکان پیاده سازی روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده را فرآهم نمی آورد . از آنجاکه در سازمان ها و شرکت های دولتی جهت کنترل و نظارت بر انجام فعالیت ها قوانینی وضع می شود به نظر می رسد در مواردی این قوانین که به منظور ارایه راهکار وضع می شوند خود باعث بروز مشکل می شوند بدین ترتیب که کارکنان با حجم انبوهی از فوانین ومقررات مواجه می شوند که آزادی عمل آنها را سلب می کند پس بهتر است با توجه به شرایط و موقعیت های فرا رو قوانین به روز شوند و از حجم آنها کاسته شود . پس به این ترتیب این عامل جزء
موانع به شمار می آید .
فرضیه چهارم : سیاست های جاری سازمان امکان به اشتراک گذاری اطلاعات را با سازمانهای خارج از شرکت فرآهم نمی نمایند
یافته های حاصل از این فرضیه نشان می دهدt تک متغیره مشاهده شده 635/0 با سطح معنی داری 05/0<527>فرضیه پنجم : سازمان آمادگی استفاده از سیستمهای نوین به ویژه روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده را ندارد
یافته های حاصل از این فرضیه نشان می دهد کهt تک متغیره مشاهده شده 168/3- با سطح معنی داری 05/0> 002/0 =P معنی دار است در نتیجه فرض تحقیق رد نمی شود با توجه به اینکه میانگین آمادگی سازمان در پذیرش سیستمهای نوین 84/2 از ارزش حد متوسط مورد نظر (3) بطور معنی داری کمتر است پس می توان گفت سازمان آمادگی استفاده از سیستم های نوین به ویژه روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده را ندارد درزمان کنونی سازمانها به صورت فزآیندهای با محیط پویا و در حال تغییر روبه رو هستند و مجبور شده اند که خود را با تحولات محیطی سازگار نمایند پس به نظر می رسد در برابرپدیده ی تغییر قرارداریم گروهی معتقدند ایستادگی در مقابل این پدیده موجب ثبات و پایداری در سازمان می شودکه این کار باعث پیش بینی رفتارهای سازمان در آینده می شود ولی از سویی باعث تضاد یا تعارض می شود.برخی از عواملی که باعث می شوند تا افراد یک سازمان پذیرای روشهای نوین نباشند را می توان عادت –امنیت-عوامل اقتصادی-وحشت ازپدیده ی مجهول وغیره دانست که می توان با ارتباطات – مشارکت – در نظر گرفتن تسهیلات و غیره کارکنان را به پذیرش روشها و سیستمهای نوین ترغیب نمود.نتایج حاصل از این فرضیه با تحقیق صورت گرفته توسط آقای جورج کاک همسو نمی باشد ایشان در تحقیق خود به این مسله اشاره می کنند که علیرغم این تفکر که سازمانهای بزرگ آسانتر می توانند در جهت قبول و اجرای فن آوریهای نوین اقدام کنند این روش (مدیریت موجودی توسط فروشنده)در مورد سازمانهای کوچک نیز به بهترین نحو عمل می کنند.( کاک،جورج،2004 ) پس با این توصیف این متغیر جزء موانع در نظر گرفته می شود.
فرضیه ششم : اجرای روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده باعث افزایش سطح ارایه خدمات بیشتر به مصرف کنندگان کالا در سازمان خواهد شد
یافته های از این فرضیه نشان می دهد که t تک متغیره مشاهده شده 63/2 با سطح معنی داری 05/0>01/0 =P معنی دار است در نتیجه فرض تحقیق رد نمی شود پس با توجه به اینکه میلنگین افزایش سطح خدمات به مصرف کنندگان کالا 16/3 از ارزش حد متوسط مورد نظر (3) بطور معنی داری بیشتر است می توان گفت اجرای روش نوین مدیریت موجودی توسط فروشنده باعث افزایش سطح ارایه خدمات بیشتر به مصرف کنندگان کالا در سازمان خواهد شد این فرضیه با نتیجه تحقیقات انجام شده در شرکت IBM و تحقیقا ت آقای اسپایدر هم سو می باشد زیرا آنان در تحقیقات خود به این نکته اشاره نموده اند که اجرای روش مدیریت موجودی توسط فروشنده باعث افزایش سطح ارایه خدمات می شود.(اسپایدر،2008 )
5-3 محدودیت های تحقیق
معمولا پژوهشهای علمی به ویژه در علوم اجتماعی ، و در سازمانهای اداری کشور های جهان سوم و بالاخص در کشور ما دارای موانع و محدودیتهای عدیده ای هستند .پژوهش حاضر نیز از این قاعده مستثنی نبوده است. در زیر به برخی از محدودیت ها و مشکلات بطور خلاصه اشاره می شود .
به علت اجرای تحقیق در سازمان مشخص نتیجه تعمیم نتایج به سایر سازمان ها باید با احتیاط صورت گیرد
مشکلات و نگرانی برخی از کارکنان برای پاسخ دادن به پرسشنامه های تهیه شده و ارایه اطلاعات لازم در این زمینه
عدم دسترسی به همه ی منابع ونیزجدید بودن موضوع تحقیق اززمره مشکلات در این تحقیق بوده است
5-4 پیشنهادهایی مبتنی بر یافته های تحقیق