محدوده جغرافیایی

عدم وجود آمار و اطلاعات دقیق و مدون شده در جهت مناسبات بین شهر رشت و دهستان پیربازار
پراکندگی روستاهای دهستان و عدم ارتباط مداوم برخی از روستا ها با شهر رشت
مناسب نبودن راههای بین روستایی در دهستان که اکثرا راه خاکی می باشند.
مشخص نبودن میزان تاثیر گذاری مناسبات برخی روستاها ی دهستان با شهر رشت که در پر کردن پرسشنامه بسیار تاثیر گذار می باشد.
1-8- واژه ها و مفاهیم
شهر
شهردر حقیقت جایی است که با جمعیتی تعلیم یافته در بخش خدمات اداری، بانکداری، آموزش و پرورش، بهداشت صنایع و کارخانه های بزرگ باسبک زندگی متفاوت ازجامعه روستایی(شیعه، 1385، ص6 ).
شهر محلی با حدود قانونی است که در محدوده جغرافیایی مشخص واقع شده و از نظر بافت ساختمانی، اشتغال و سایر عوامل اداری و سیاسی، دارای ویژگیهای خاص خود باشد، به طوریکه اکثریت ساکنان دائمی آن در مشاغل کسب تجارت و صنعت، کشاورزی و خدمات و فعالیت‌های اداری اشتغال داشته و در زمینه خدمات شهری از خودکفایی نسبی برخوردار باشند (رضویان، 1381، ص23).
روستا
کلمه روستا را بعضی از منابع از ریشه رستن و روییدن و در ظاهر در معنای رستنگاه در نظر گرفته اند. اگر چنین باشد نشانی است از تکیه بر اقتصاد کشاورزی ده و اثری چغرافیایی است از فلات ایران زیرا در نواحی غیر نیمه خشک نمی توان هر رستنگاهی را آبادی و هر آبادی را رستنگاه دانست.
واژه روستا که صورت های معرب آن رستاک، رسداق و رزداق و رستاق است همه جا به معنی زمین مزروع و مسکون خارج از شهر آمده است و جای معینی به نسبت ده دارد که امروز هم بسیار با معنای علمی مورد استفاده قرار می گیرد(مطیعی لنگرودی، 1385، ص 43).
مناسبات
هرگونه روابط اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بین دو نفر یا دو روستا و منطقه که ناشی از پیوندهای فضایی (جریان کالا، پول، سرمایه، اطلاعات، فناوری، تولید و غیره باشد مناسبات بین آن دونفر می باشد.
شهر رشت
شهررشت بعنوان مرکز استان گیلان در بخش مرکزی شهرستان رشت قرار دارد. این شهرازشمال به شهر خمام، ازشمال غرب به شهرانزلی و صومعه سرا، ازشرق به شهر کوچصفهان و از غرب به شهر شفت و از جنوب به شهررودبار و رستم آباد وغیره محدود می گردد.
دهستان پیر بازار
یکی از دهستان های بخش مرکزی شهر ستان رشت می باشد که از 26 روستا تشکیل شده ومر کز آن روستای پیر بازار با فاصله 5 کیلومتری از شهر رشت می باشد. این دهستان از شمال به شهرستان بندر انزلی، از غرب به دهستان هندخاله شهرستان صومعه سرا، از سمت جنوب به محدوده رشت، از جنوب غربی به دهستان پسیخان از بخش مرکزی شهرستان رشت وازجهت شرق به دهستان چوکام از بخش خمام محدود می گردد.
فصل دوم
مرور منابع، ادبیات تحقیق
و پیشینه تحقیق
2-1 ادبیات تحقیق