مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی

دارای ارکان مشروحه ذیل می باشد:
الف)حمایت قانونی جنین یا حمل از طریق منع اخراج مصنوعی
ب)عنصر مادی سقط جنین یا حمل شامل بکاربردن وسایل فیزیکی یا شمیایی
ج)عنصر روانی شامل قصد مجرمانه درسقط جنین
ماده 260قانون مجازات جمهوری عربی مصر مقررمی دارد هرکس عمداًبه وسیله ضرب وهرنوع اذیت وآزار موجب سقط جنین زنی شور به زندان مشرومحکوم می شود.
منظور ازضرب انجام عملی هست که به تمامیت جسمانی زن حامله آسیب برساند ودر نهایت موجب سقط جنین شود در این شرط ضربه جنین واستفاده از نوع وسیله درضرب ایجادشده مؤثر در انجام فعل ممنوع (سقط جنین)نیستومنظور از آزار واذیت شامل آزار روحی نیز می شود مانند آنکه شخص سگی را به سوی زن حامله برانگیزد وزن حامله براثر ترس از آن حیوان جنینش سقط شود. تفاوت ماده مزبور با ماده 622 قانون مجازات اسلامی ایران در این است که قانون گذار ایرانی برای کسی که عمداًباضرب ئاذیت وآزار موجب سقط جنین زن حامله شود علاوه برپرداخت دیه شخص مرتکب ر برحسب شرایطی موب قصاص نیز دانسته است درحالی که قانون گذار مصری در ماده 260شخصی را که عمداًبا ضرب واذیت وآزار موجب سقط جنین زنی حامله شود زندان مشدد بعلاوه جزای نقدی تعیین کرده است وبه هیچ وجه صحبت از قصاص مرتکب به میان نیاورده است ماده 261 قانون مجازات مقرر می دارد هرکس عمداً به وسیله دادن ادویه یا استفاده از وسایل دیگر موجب سقط جنین زنی شود یا اورا به سقط جنین راهنمایی ودلالت کند اعم از اینکه با رضایت یا بدون رضایت آن زن باشد به حبس محکوم می شود ماده مذکور ناظر به موردی است که فردی غیر متخصص وعادی با دادن وسایل شیمیایی وفیزیکی به طور عمدی موجب سقط جنین عمدی زن حامله می شود استفاده از وسایل شیمیایی وفیزیکی می تواند مثل وسایل وابزار مزاجی برای تراشیدن انساج و وسایلی مانند مأکولات ومشروبات باشد.
تفاوت ماده مزبور با ماده 623 قانون مجازات اسلامی ایران در این است که قانون گذار در ماده 624اشاره به این مورد دارد که اگر اقدامات یاد شده برای حفظ حیات مادر باشد مجازاتی وجود نخواهد داشت فقط حکم دیه مطایق مقررات مربوط داده خواهد شد در صورتی که قانون گذار مصری در ماده 261 قانون مجازات جمهوری عربی مصر اشاره ای به این بند از قانون مجازات ایران ندارد وفقط درصورتی که عمل حتی بارضایت یا بدون رضایت زن حامله باشد را مشمول حبس وبعلاوه جزای نقدی می داند.
ماده 262مقرر می دارد هر زن حامله ای که با علم واطلاع،به دریافت او دیه مذکور رضایت دهد یا به استفاده از وسایل اشاره شده سابق راضی باشد یا از دیگری برای استفاده از این وسایل تمکین نماید وسبب اسقاط حمل خود گردد وبه مجازات ماده 261یعنی حبس محکوم می گردد.
ماده 263قانئن مجازات جمهوری عربی مصر مقرر می دارد هر گاه طبیب یا جراح یا داروفروشی یا ماما موجب سقط زن حامله شوند به مجازات زندان مشدد محکوم می شوند.
تفاوت ماده:263قانون مصر با ماده624 قانون ایران در این است که قانون گذار ایرانی درصدر ماده 624 قانون مجازات اسلامی ایران مجازات طبیب یا جراح یا ماما ودارو فروش را مورد حبس از دوتا پنج سال تعیین کرده است ئزندان مشدد عبارت است از زندانی کردن محکوم علیهد در یکی از زندانهایی که قانون تعیین کرده است وبه کارداشتن محکوم علیه به کارهای معینی که دادگاه تعیین می کند مدت زمان حبس مشدد از 3سال کمتر واز 15سال بیشتر نمی باشد مگر در موارد مخصوص که در قانون پیش بینی شده باشد.
بند سوم:بررسی شروع به جرم سقط جنین در حقوق ایران ومصر
طبق قانون مجازات مصر شروع به جرم عبارت است از ورود در انجام فعل مادی جرم به قصد ارتکاب جنایت یاجنجه،در صورتی که در اثر علل واسبابی که اراده فاعل در آن مدخلیت ندارد جرم مذکور وموقوف یا بی اثر بماند.
مجرد قصد ارتکاب جرم در جنایات وجنجه ها ،شرع به جرم محسوب نمی شود همچنین اعمال مقدماتی شروع به جرم محسوب نمی شود.
لذا با توجه به ماده 264 قانونه مجازات جمهوری عربی مصر شروع به جرم سقط جنین مجازات ندارد بنابراین اگر شخصی اقدام به تهیه وتدارک لوازم دمورد نیاز جهت سقط جنین زن حامله بنماید ولی در نتیجه عملیات خدا ناموفق باقی بماند به علت عدم ارتکاب جرم مذکور قابلیت مجازات ندارد. زیرا بنابرتصریح قانون مصر شروع به جرم سقط جنین مجازات ندارد.
در حقوق ایران در شرایطی که اعمال انجام نیافته ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم سقط جنین داشته باشد ولی به جهات مادی از قبیل مرده بودن جنین ویافقدان آن که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده و وقوع جرم غیر ممکن شود کیفر منتغی ومرتکب به عنوان شروع به جرم مستلزم تصریح در قانون است .
در نهایت باید گفت در حقوق ایران به علت لزوم تصریح به کیفر شروع به جرم در هر مورد وعدم تصریح آن در سقط جنین یا سقط حمل ،شروع به جرم مزبور مستوجب کیفر نیست.
ج)رکن معنوی
برای تحقق جرم سقط جنین عمدی لازم است که:
اولاً:مرتکب به حامله بودن عالم باشد یعنی اطلاع وآگاهی داشته باشد که زن حامله است بنا براین چنان چه کسی نسبت به این امر جاهل باشد مثلاًچنان چه شخصی صدمات وضرباتی بر یکا زن حامله بدون اطلاع از حامله بودن وی وارد نماید که منجر به سقط حمل شود.»1
از این حیث قابل تعقیب ومجازات نیست.
ثانیاً:نه تنها در اقدامات مادی که سبب سقط جنین می شوند باید عهد داشته باشد بلکه خواهان حصول نتیجه مجرمانه (سقط جنین) نیز باشد بنابراین چنانچه پزشکی اطلاعی از حامله بودن بیمار نداشته باشد واقدام به تجویز
دارویی نماید که سبب سقط گردد؛به عنوان سقط جنین عمدی قابل تعقیب نخواهد بود وهمانطور که از رکن معنوی جرم سقط جنین مشخص است کسی که قصد سقط جنین دارد باید انگیزه یا همان قصد مجرمانه را در ذهن خود داشته باشد چنان چه کسی تنها قصد مجرمانه برای سقط جنین داشته باشد ولی آن را به ؟؟ظهور نرساند باز هم قابل تعقیب ومجازات نخواهد بود زیرا اثبات جرم سقط جنین وگذاشتن بار مسئولیت بر دوش مقصر اصلی زمانی است که فرد با انجام فعل مادی موجب سقط جنین زن حامله گردد.

مبحث سوم:مجازات سقط جنین عمدی
الف)مجازات سقط جنیین عمدی از ناحیه افراد عادی