مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی

بند اول:حقوق ایران
حسب مواد 622و623قانون مجازات اسلامی1 چنان چه افرادعادی به واسطه ضرب یا اذیت وآزار زن حامله یا دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین وی شوند یا اینکه اورا به وجود چنین وسایلی دللت نمایند علاوه برپرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس مورد توسط مرتکب یا عاقله او پرداخت خواهد شد از متن ماده مزبور وتبصره آن چنین بر می آید که هرگاه جنینی که بقاء آن برای مادر خطر جانی دارد به منظور حفظ نفس مدر سقط شود دیه ثابت نمی شود یعنی در زمانی که به وجود طفل برای مادر خطر جانی داشته باشد ومادر جنین را سقط کند دیه ای ثایت نمی شود.
بند دوم:حقوق مصر
برحسب مواد 260تا262 قانون مجازات جمهوری عربی مصر چنان چه افراد عادی به وسیله ی ضرب یا هرگونه آزار واذیت زن حامله یا به وسایل فیزیکی وشیمیایی مثل دادن مشروبات و…یا دادن ادویه ویا وسایل دیگر موجب سقط جنین زن حامله شوند یا اینکه او را به دادن چنین وسایلی دلالت نمایند حسب مورد به زندان میشودیا به حبس محکوم خواهند شد.
تفاوتی که در صدد مواد قانون مجازات ایران ومصر وجود دارد در این است که قانون گذار مادر ماده 622،قانون مجازات اسلامی حسب مورد قصاص را برای مرتکب در نظر گرفته است ولی قانون گذار مصر ی ماده 260قانون مجازات عربی مصر برای مرتکب جرم تنها مجازات زندان مشدد یعنی مدت زمان حبس از 3سال کمتر واز 15سال بیشتر نمی باشد.» را تعیین کرده است .

ب:مجازات سقط جنین عمدی از ناحیه شاغلین امور پزشکی
بند اول :حقوق ایران
حسب مقررات ماده 6241،اگر پزشک ،ما ما،داروساز یا سایر شاغلین امور پزشکی ،اقدام به مباشرت یا معاونت در اسقاط جنین نمایند ،علاوه برپرداخت دیه به حبس از دوتاپنج سال نیز محکوم می شوند. ملاحظه می گردد که در ماده مذکور ،قانون گذار با توجه به شخصیت مرتکبین این جرم اقدام به تشدید مجازات نموده است.
بند دوم:حقوق مصر
حسب ماده 263 قانون مجازات جمهوری عربی مصر گاه طبیب یا جراح یا داروفروش یا ماما موجب سقط جنین زن حامله شود به مجازات حبس مشدد که از 3سال کمتر واز 15سال بیشتر نخواهد شد
بند سوم:نتیجه گیری
سوالی که در اینجا مطرح می شود این است که مجازات سقط جنین دارای روح چیست؟
در پاسخ باید بیان نمود که در این خصوص اختلاف نظر وجود دارد :
1-برخی استناد به نظریه مشهور فقعای امامیه قائل به مجازات قصاص می باشند؛به همین دلیل در ماده 91قانون تعزیرات مصوب 1362 بیان شده بود.
«اگر زن حامله برای سقط جنین به طبیب یا قابله مراجعه کند وطبیب هم عالماًوعامداًمباشرت به اسقاط جنین بنماید دیه جنین برعهده اوست واگر روح در جنین دمیده باشد باید قصاص شود.»
این گروه قائل به دالیل زیر برای اثبات مدعی خود می باشند:
الف)مقنن در تبصره 2ماده 302قانون مجازات اسلامی از واژه قتل جنین استفاده کرده بود که این نشان می دهد کشتن هر انسانی که واجد روح وتنفس باشد مشمول تعریف مذکوری می گردد واعم از آنکه در رحم یا خارج از رحم واقع شده باشد موجب قصاص است.1
ب)مقنن در بند 6ماده 487قانون مجازات اسلامی دیه جنین دارای روح را با دیه انسان کامل برابردانسته بود بنابراین از بین بردن عمدی جنین دارای روح همانند قتل عمدی انسان زنده موجب قصاص است
ج)قانون گذار درماده 622قانون مجازات اسالمی مجازات سقط جنین را قصاص قراردادن است.
2- اما عده ای دیگری براین عقیده اند که مجازات سقط جنین در هر مرحله ای از مراحل تکامل جنینی که باشد موجب قصاص نیت واستدلال گروه اول را اینچنین در نموده اند:
الف)- واژه قتل در زبان عربی گاه به معنای نابود کردن بکار می رود نه قتل در مفهوم اصطلاحی آن ،هم چنان که در بعضی از کتب عربی از قتل حیوان نیز نام برده می شود.
ب)در حضور برابری دیه جنین دارای روح به دیه انسان کامل مواد دیگری در قانون وجود دارد که علیرغم این برابری،قتل وی موجب قصاص دانسته نشده است ؛همانند ماده310قانون مجازات اسلامی « قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب پدر یا از اجداد پدری منجی علیه نباشد ومنجی علیه ،عاقل ودر دین با مرتکب مساوی باشد.»
ج)مقنن در ماده 622قانون مجازات اسلامی به حکم قصاص به دلیل وارده به مادر اشاره ؛نه به لحاظ جنایت وارده برجنین از سوی دیگر ،در صورت پذیرش این استدلال این مسئله مطرح می گردد که قتل انسان کامل صرفاً دارای مجازات قصاص ؛ در حالی که سقط جنین کننده علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک سال تا سه سال محکوم خواهد شد که این عدم تناسب قابل توجیه نمی باشد .بدین ترتیب ،با توجه به عدم وجاهت ادله فوق الذکر وبا عنایت به حذف حکم صریح قصاص که برای جنین دارای روح در ماده 91((قانون تعزیرات)) سابق پیش بینی شده بود ودر قوانین لاحق ،اشاره ماده 718قانون مجازت اسلامی به اینکه ((هرگاه زنی جنین خود را در هر مرحله ای که باشد ،به عمد،شبه عمد یا خطاءاز بین ببرد،دیه جنین حسب مورد توسط مرتکب یا عاقله اوپرداخت می شود .