ژانویه 27, 2021

ماتریس گروه مشاوران بوستون

بجنوردی ،زهره .(1389)بررسی وارزیابی ماتریس گروه مشاوران بوستون 19دربرنامه ریزی استراتژیک.
بشیری مهدی ،جنیدی مهدی .(2007).بررسی اعتماد مشتریان بر پذیرش بانکداری اینترنتی بر پایه مدل ATM(مطالعه موردی بانک ملت)،اولین کنفرانی بین المللی بازاریابی خدمات مالی.
بیگ زاده، جعفر ،نادمی فریور .(1388).مدیریت ریسک در بانکداری الکترونیکی . مجله بانک و اقتصاد،بهمن ماه ،شماره104.
پاینده، امیر تیمور، امیدی نجف آبادی، مریم، مسعودی فر، فهیمه.(1391). ضریب آلفای کرونباخ؛ مفاهیم، کارکرد و شیوه های نوین آن.
پناهی، بهرام.(1376). اصول و مبانی نظام تأمین اجتماعی.مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، تهران.
پورعزت علی اصغر و نجاتی آجی بیشه مصطفی.(1387). مقاله عدالت حق مداروتوسعه هزاره درچشم انداز سازمان تامین اجتماعی.
پورعزت، علی اصغر.( 1380). مبانی سازمان ومدیریت.
تقوی فرد، محمدتقی، اخباری، محسن.(2007). فرایند توسعه محصول جدید .
حافظی،رحمت الله اردیبهشت .(1390 ).ماهنامه تامین اجتماعی شماره 736اردیبهشت.
حافظی،رحمت الله. (خرداد 1390). ماهنامه تامین اجتماعی شماره737 .
حسن زاده،علی.(1391) .گسترش پوشش تامین اجتماعی خویش فرمایان.
حسینی سیدرضا .(تابستان 1388). تامین اجتماعی و رشد و توسعه اقتصادی .دوفصلنامه جستارهای اقتصادی، شماره 11
حقیقی محمد،قارلقی ابراهیم ،نیکبخت فاطمه .(1389).اندازه گیری میزان رضایتمندی کاربران نهایی از خدمات بانکداری الکترونیکی (مورد مطالعه بانکهای پارسیان،پاسارگارد ،اقتصاد نوین)دومین کنفرانس بین المللی بازاریابی خدمات مالی.،www.fsm center.com.
حمیدی زاده، محمدرضا، قره چی، منیژه، عبدالباقی، عبدالمجید.(1386). بررسی عوامل زمینه ساز، چالش ها و تنگناهای توسعه بانکداری الکترونیک. پژوهش نامه علوم انسانی و ا جتماعی «ویژه مدیریت»، .،سال هفتم، شماره 27.
حمیدی ناصر و مهدی نژاد چلاسری تیمور . (1390).بررسی موانع بودجه ریزی در بخش بیمه ای سازمان تامین اجتماعی استان البرز شهرستان کرج.
خلاق محمد ادر.(2011). بانکداری اینترنتی در پاکستان ،یافتن پیچیدگی ها.مجله بانکداری اینترنتی و تجارت ،اوریل ،جلد 16 ،شماره1.
خوشنام خاطره. (1391).برنامه ریزی مدیریت استراتژیک /قسمت اول.
داوری، دردانه، شانه ساززاده، محمد حسن.(1380). مدیریت استراتژیک
دفت، ریچارد. ال.(1378). تئوری و طراحی سازمان، ترجمه دکتر پارسائیان و دکتر اعرابی، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی.
دکتر سینگر، آرادویج .(اوریل 2012).فراوانی و شدت تجربه در استفاده از بانکداری آنلاین،مجله بانکداری اینترنتی و تجارت.جلد 17،شماره1
دیوید، فردآر، سال 1386، مدیریت استراتژیک، پارسائیان علی، اعرابی محمد، انتشارات دفتر پژوهشهای فرهنگی، چاپ 11
رضاییان، علی (1384) “مبانی سازمان و مدیریت”، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها (سمت)، تهران.
سبزینه،ماهنامه ترویجی، شماره هشتم
سرمد،زهره و بازرگان، عباس و حجازی، الهه.01388).” روش های تحقیق در علوم رفتاری”،چاپ دهم،انتشاراتآگه،تهران.
سید جوادین ، سیدرضا، سقطچی، مریم.(تیر1385). بانکداری الکترونیک و سیر تحول آن در ایران، ماهنامه تدبیر.سال هجدهم، شماره 170.