قدرت

Off By
دانلود پایان نامه

4-1-3-گردون
گردون: وصف آسمان – فلک یا سپهر است .
گردون تند – گردون فیروزه خام – طارم گردون – هفت جوشن گردون هفت مهره گردون – هفت قلعه گردون – مهر گردون ، ترکیباتی است که در شعر ظهیر الدین فاریابی دیده می شود .
گردون که هر شبی به جهان پایمال اوست گفتش که دار بر سرمن زینهار دست ص40ب 13
آن شاه جهان گیر جوانبخت که گردون در موکب او همچو زمین پی سپر آمد ص71ب7
هر صبح جز برای سر افسار ابلقت گردون درم نریزد ودینار نشکند ص76ب6
برکشد دشمن تو را گردون لیک بر نگذارند از سردار ص96ب8
سخن شکایت گردون شده ست وعذراین است وگرنه عقل ندارد مرا دراین معذور ص104 ب7
زرفعت همی باز نتوان شناخت که قدرش کدام است وگردون کدام ؟ ص129ب6
دریا به دستگاه فراخش زند مثل گردون به آستان بلندش خورد قسم ص135 ب8

اگر متابع ایشان بود فلک چه عجب بجز متابعت گاو کی کند گردون ص147 ب 19
وانک گردون لگام باز کشد چون کند موکب عزیمت زین ص153ب12
امن آوارگان گردون را سدّ ِ اقبال اوست حصن حصین ص153ب13
گردون که پیش موکب جاهت سپرکش است هردم سپر بیفکند از سهم تیر تو ص157ب9
بر فضای ساحت قدر تو گردون راست رشک درپناه کبریای توست گردون را پناه ص158ب 3
گرچه گردون صد هزاران دیده دارد باک نیست از سر عزت نیارد کرد در رویت نگاه ص158ب7
درتنگنای مهر که گردون تند را از صدمت رکاب تو باشد مخاطره ص163ب8
سعی جاسوس خاطرت پیوست رهبر شب روان گردون باد ص235ب21
هر کس که نیست جان ودلش در هوای تو در دست وپای فتنه گردون فتاده باد ص240ب 3
ای بر فراز گردون قدرت نهاده مسند برخور زملک باقی وزدولت مخلد ص245 ب12
گرچو گردونم بگردانی به گرد این جهان در سر آبم گر چو گردون ناله بر گردون کشم ص249ب14
وین قرص که در تنور گردون پخته ست گرم است ولیکن نمکش نیست چه سود ص265ب 13
تو آن شهسواری که گردون تند کمند مراد تو را گشت رام ص129ب 12
تویی آنکه در خاتم قدر تو نگین تو گردون فیروزه ص 129 ب14