ژانویه 18, 2021

قانون مجازات اسلامی

مسئولیت کیفری پزشک در قانون مجازات اسلامی جدید تغییرات دارد.
نارسایی های قوانین در مورد مسئولیت پزشک اعمال مجرمانه ارتکابی ناشی از حرفه پزشکی را توجیه می کند.
در حقوق جزای ایران پزشکان مسئول تخلفات و صدمات جسمانی، روانی و نقص عضو ناشی از اقدامات خود هستند.
ح) روش تحقیق
تحقیق حاضر از نوع مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است.
ت) روش گردآوری اطلاعات
روش گردآوری اطلاعات با مراجعه به منابع و ماخذ علمی شامل کتاب، مجله ها و نشریات ادواری موجود در کتابخانه ها و همچنین سایت های اینترنتی حاوی تحقیقات و مقالات علمی معتبر مورد نیاز خواهد بود.
ی) ابزار گردآوری اطلاعات
براساس روش تحقیق کتابخانه ای، برای جمع آوری اطلاعات بعد از ماخذ شناسی و گردآوری منابع، از ابزارهای فیش و فرم های مربوط به نکته برداری استفاده شد. بدین صورت که بعد از ماخذ یابی کتب، مجلات و اسناد مربوط به موضوع، فهرست موقت از مطالب مورد نیاز را تهیه و سپس با آماده سازی فیش ها، مرحله فیش برداری شروع و مطالب با استفاده از تکنیک ماخذ گذاری به روش علمی تنظیم شد.
ک) روش تجزیه و تحلیل اطلاعات
بعد از جمع آوری اطلاعات و تنظیم از طریق فیش برداری و فرم های مربوطه، فیش ها با توجه به عنوان موضوع جزئی و فصل بندی تحقیق طبقه بندی شده و اطلاعات و مطالب در بخش های مختلف آورده خواهد شد و تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی – تحلیلی انجام خواهد گرفت.
ل) ساماندهی تحقیق
تحقیق حاضر در سه فصل و مشتمل بر هفت مبحث می باشد. سعی بر آن بود که ضمن رعایت ارتباط منطقی مبحث های هر فصل با یکدیگر، هر مبحث از استقلال نسبی نیز برخوردار باشد. بنابراین، در فصل اول قسمت کلیات و مبانی مسئولیت کیفری پزشک و مقایسه آن با سایر مسئولیتهای پیش بینی شده قانونی می پردازد. فصل دوم که از دو مبحث عمده و چندین گفتار تشکیل شده است ابتدا سابقه تاریخی مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران و تفاوت مسئولیت پزشک در قوانین 1370 و 1392، در مبحث دوم ارکان تحقق مسئولیت کیفری پزشک در حقوق جزای ایران و نهایتاً فصل سوم شرایط زوال و مبانی اعمال ارتکابی پزشک و در مبحث دوم، موارد و شرایط حاکم بر توجیه اعمال ارتکابی پزشک در حقوق جزای ایران و در مبحث سوم به طور خلاصه مسئولیت کیفری پزشک در فقه امامیه مورد تحقیق و بررسی واقع شده است.
فصل اول
کلیات و مبانی
انسان از روز اول زندگی با درد و رنج جسمی و روحی همراه بوده است و به حکم غریزه ی طبیعی برای رفع درد و رنج، سعی و تلاش کرده و همین سعی و تلاش ها، دانشی را محقق ساخت که از آن به دانش پزشکی یاد می شود. هدف دانش پزشکی، حفظ و ارتقاء تندرستی و بهداشت انسان در موقع سلامت و اعاده آن هنگام بیماری است. باید اذعان نمود که تمام اختراعات و اکتشافات بشریت مرهون ذهن باز و منور در جسم و تن سالمی است که تندرستی و سلامت آن جسم نیز مرهون دانش پزشکی و عملکرد مطلوب پزشک حاذق و ماهر خواهد بود که دانش و مهارت علمی لازم و کافی در علم پزشکی داشته و تمام موازین فنی، علمی، نظامات دولتی و مقررات پزشکی را رعایت نماید. بنابراین پزشک همانند هر شخص دیگر، مسئول اعمال ارتکابی ناشی از حرفه ی پزشکی خویش است و اگر این اعمال ارتکابی، وصف مجرمانه داشته باشد، پزشک ملزم و مجبور به تحمل آثار و تبعات جزایی رفتار مجرمانه ی اعمال ارتکابی مذکور زایل شده باشد.
قانونگذار ایران نیز همانند سایر کشورها، در راستای کنترل و نظارت کیفری بر حرفه ی پزشکی و برخورد قانونی با پزشکان که اصول اخلاقی و انسانی را رعایت ننموده و از موازین فنی، علمی، نظامات دولتی و مقررات پزشکی تخطی نمایند، مقررات و قواعد خاص را در قوانین جزایی و سایر قوانین مرتبط پیش بینی نموده است.
در حقوق جزا، نهاد مسئولیت کیفری از اهمیت و جایگاه ویژه ای برخوردار است. چرا که اعمال مجازات به مجرمین، مستلزم وجود مسئولیت کیفری است و چه بسیار اعمالی که در شرایط عادی جرم محسوب می شوند، با تصویب متن قانونی دیگر، عنصر قانونی آن اعمال، تحت شرایط و اوضاع و احوال خاصی زایل می شوند و نهایتا مرتکب آن اعمال نیز ملزم و مجبور به تحمل آثار و تبعات جزایی آن اعمال نیست. بنابراین بحث و بررسی پیرامون شناخت مسئولیت کیفری پزشک و شرایط و ارکان تحقق آن ضروری است.
در این فصل پس از بحث و بررسی در خصوص تعریف و سابقه ی تاریخی طبابت و ضرورت حفظ قداست آن به مسئولیت کیفری پزشک و شرایط و ارکان تحقق آن پرداخته و مسئولیت کیفری را با سایر مسئولیتها مقایسه خواهیم کرد.
مبحث اول– مفاهیم
این مبحث که شامل سه گفتار می باشد طبابت، مسئولیت پزشک، بیمار، مسئولیت کیفری پزشک را که از نظر لغوی و اصطلاحی مورد بررسی قرار می دهد.
گفتار اول- تعریف طبابت
حرفه ی پزشکی که در اعصار گذشته از آن به عنوان طبابت یاد می شود و پزشک را نیز حکیم می خواندند، در هیچ یک از کتب حقوق و پزشکی، طبابت تعریف نشده است. البته این امر بدین معنی نیست که نتوان تعریفی از طبابت ارائه نمود. از تعریف و توصیف علم طب و طبیب نیز می توان به تعریف طبابت دست یافت شیخ الرئیس ابو علی سینا در کتاب قانون اینگونه طب را توصیف و تعریف نموده است.
طب دانشی است که بوسیله آن می توان بر کیفیات تن آدمی آگاهی یافت. هدف آن حفظ تندرستی در موقع سلامت و اعاده آن هنگام بیماری است.