قاعده نفی عسر و حرج

15-دکتر راسخ، محمد، جدال حیات، بررسی اجمالی نظریه های سقط جنین، مجله تحقیقات حقوقی، شماره38، 1381
16-رزم ساز، بابک، ارتکاب سقط جنین توسط پزشک و شاغلین حرف وابسته، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، گردآورنده سید حسین فتاحی معصوم، ناشر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چاپ اول،1380
17-رهبری، حسن، اسلام و ساماندهی جمعیت، نشریه کاوشی نو در فقه، قم، دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم، سال نهم، شماره33، 1381
18-سادات اسدی، لیلا، جایگاه عسر و حرج-قانون و رویه، ندای صادق، سال نهم، شماره35و36، 1383
19-سالارزایی، امیرحمزه، بررسی فقهی و حقوقی اسقاط جنین، فصلنامه تخصصی فقه و تاریخ تمدن،1387
20-سلیمانی، حسین، سقط جنین در یهودیت، فصلنامه باروری و ناباروری، پژوهشکده ابن سینا،1381
21-شفیعی مازندرانی، سید محمد، تحقیقی پیرامون کورتاژ در نگرش اسلامی، مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، گردآورنده: سید حسین فتاحی معصوم، ناشر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چاپ اول، 1381
22-آیت الله صافی گلپایگانی، نظرات فقهی ایشان پیرامون مسایل مربوط به بارداری، مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، سید حسین فتاحی معصوم، ناشر دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چاپ اول، 1381
23-طبیبی جبلی، مرتضی، بررسی نقد و نظریه ی جواز سقط جنین از منظر فقهای امامیه، مجله نامه مفید، شماره37، 1382
24-عبداللهی علی بیک، حمیده، قاعده اضطرار، مطالعات اسلامی، شماره63، بهار1383
25-عربیان، اصغر، تئوری دفاع مشروع در سقط جنین، پژوهش نامه فقه و حقوق اسلامی، سال سوم، شماره 5، بهار و تابستان1389
26-دکتر عظیم زاده اردبیلی، فایزه، گستره کاربرد قاعده عسر و حرج در نظام حقوقی خانواده، 1386
27-قاسمی، محمد علی، بررسی مبانی فقهی قاعده نفی عسر و حرج، مجله تخصصی الهیات و حقوق، شماره27، بهار1387
28- قبله ای خویی، خلیل، بررسی احکام فقهی و حقوقی حمل و جنین، فصلنامه دیدگاههای حقوقی، شماره2، سال1375
29-گلدوزیان، ایرج، دفاع مشروع، مجله کانون وکلا، شماره50، 1382
30-ماه وان، احمد، مقاله اخلاق پزشکی در ادوار تاریخی، اولین کنگره اخلاق پزشکی، جلد سوم، چاپ اول، 1372
31-محقق داماد، سید مصطفی، تحقیقی در مورد سقط جنین عوارض، مسایل و موضوعات پیرامون آن، مجموعه مقالات اخلاق پزشکی، چاپ اول، 1373
32- محقق داماد سید مصطفی، سقط جنین، مجموعه مقالات دومین سمینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، مشهد، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چاپ اول، 1380
33-مرعشی، محمد حسن، دفاع مشروع، مجله دادرسی، سال اول، شماره1، 1388
34-مرعشی، محمد حسن، سخنرانی آیت الله مرعشی، مجموعه مقالات و گفتارهای دومین سینار دیدگاههای اسلام در پزشکی، سید حسین فتاحی معصوم، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، چاپ اول،1380
35- مروت، طیبه، بررسی مبانی فقهی سقط جنین، نشریه قدس، 1383