ژانویه 22, 2021

قابلیت به اشتراک گذاری دانش

0.36253
جدول(5-4) توصیف معیارهای نوآوری سازمانی
با توجه به جدول مشاهده می شود که تمامی سوالات دارای میانگینهای بیشتر از 3 هستند.
5-2-2) نتایج آمار استنباطی
آزمون فرضیه های تحقیق دارای نتایجی به شرح زیر است:
در فرضیه اصلی که به بررسی رابطه بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی باتوجه به قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل)دانش » پرداخته شد، نتایج حاکی از وجود رابطه معنیدار بین این دو متغیربا میانجیگری قابلیت جذب (بالقوه وبالفعل)دانش به میزان 591/0 بود.
در فرضیه فرعی اول که به بررسی رابطه بین « قابلیت به اشتراک گذاری دانش و قابلیت جذب بالقوه دانش» پرداخته شد، نتایج حاکی از وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر به میزان 709/0 بود.
در فرضیه فرعی دوم که به بررسی رابطه بین «قابلیت جذب بالقوه وقابلیت جذب تحقق یافته» پرداخته شد، نتایج حاکی از وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر به میزان 940/0 بود.
در فرضیه فرعی سوم که به بررسی رابطه بین « قابلیت جذب تحقق یافته وقابلیت نوآوری سازمانی » پرداخته شد، نتایج حاکی از وجود رابطه معنی دار بین این دو متغیر به میزان 887/0 بود.
بنابراین براساس نتایج فوق میتوان بیان کرد که متغیّر اشتراکگذاری دانش با واسطهگری متغیر جذب (بالقوه و بالفعل)، در مجموع اثرات تبیینی قابل قبول و معناداری بر متغیر نوآوری سازمانی داشتهاند، که نشان میدهد دستاوردهای این تحقیق با نتایج تحقیقات پژوهشگرانی همچون لیائو و فی و چن (2007) و اَندراوینا و گُوینداراجو(2009) همسو است. تحقیقات این پژوهشگران نیز نشان داد که قابلیت جذب(بالقوه و بالفعل) یک عامل واسطه(میانجی) میان اشتراک گذاری دانش و نوآوری سازمانی بوده و این دو عامل نیز با هم، دارای رابطۀ معنادار و مثبت، (همانند تحقیق حاضر) دارند.
5-3) پیشنهادات کاربردی تحقیق
با توجه به نتایج آمار توصیفی مشخص گردید که سئوالات 6 و 7 و8 و13 و14 و15 و16 و18 و19 و20 و 23 و24 و25 دارای میانگین پایین تری نسبت به سایر سئوالات مطروحه در پرسشنامه بوده ، لذا جهت افزایش میانگین طیف لیکرت در این سئوالات پیشنهادات ذیل ارائه میگردد:
استفاده از فناوریهای نوین جهت ثبت وضبط دادهها وهمچنین انجام رویههای گمرکی و ایجاد بانک اطلاعاتی جهت گردآوری دانش ضمنی و آشکار پرسنل شاغل و بازنشسته و بروز رسانی آن.
تشکیل کلاسهای آموزشی در خصوص مباحث گمرکی و ایجاد بانک اطلاعاتی مشترک بین گمرک و سازمان های معین و همجوار و برگزاری جلسات کاری مشترک وتبادل اطلاعات و دانش و تجربه و تکنولوژی میان گمرک ایران و گمرک سایر کشورها.
تشکیل جلسات منظم حضوری بین گمرک و خدمت گیرندگان ونظرسنجی دورهای از خدمت گیرندگان و فراخوان جهت ارائه پیشنهاد و برگزاری همایشهای علمی و تکنولوژیک وحمایت از تألیف و ترجمه کتب و مقالات در خصوص گمرک.
5-4) محدودیتهای انجام تحقیق
هر محققی در مسیر جمع آوری اطلاعات و کسب نتایج مطلوب با مشکلاتی روبرو می شود که لازم است آن ها را شناسایی کرده و در جهت رفع آنها گام بردارد. انجام این تحقیق نیز با مشکلات متعددی مواجه بود که عمده آنها عبارتند از:
مشکل اخذ مجوز جهت توزیع پرسشنامه در گمرکات کشور که 5 ماه بطول انجامید.
به دلیل پراکندگی گمرکات و بعد مسافت توزیع پرسشنامه با مشکلات و هزینۀ زیادی همراه بود(حدود سه ماه) و همچنین به دلیل تعداد زیاد پرسشنامهها و دادههای مربوط به آن ورود اطلاعات زمان زیادی را به خود اختصاص داد.
عدم همکاری برخی از گمرکات باعث دوباره کاری گردید و عدم همکاری برخی پرسنل در پاسخدهی به سؤالات پرسشنامه منجر به از دور خارج شدن آنها گردید، زیرا که ایشان باور داشتند که این پرسشنامه جهت دریافت اطلاعات از آنها توسط اداره بوده ، لذا مقاومت مینمودند و یا عدم صداقت بخرج میدادند.
عدم آگاهی برخی از پرسنل به مفاهیم مدیریت دانش.
فقدان فرهنگ و باور در زمینۀ ثمربخش و مؤثر بودن این گونه تحقیقات دانشگاهی.
استقرار بسیاری از گمرکات و پرسنل آنها در ادارات همجوار.(نظیر اداره بنادر، پست، انبارهای عمومی و اختصاصی، فرودگاه، …)
5-5)پیشنهادات در خصوص تحقیقات آتی
اصولاً هر پروژه تحقیقاتی با توجه به اهداف و رسالتی که دارد در یک چارچوب مشخص انجام میگیرد و در پایان به فهرستی از سؤالات که در ابتدا مطرح بودهاند ، پاسخ میگوید. اما یک پروژه تحقیقاتی در بهترین شرایط نیز نمیتواند به همه سؤالات موجود یا پرسشهایی که در جریان تحقیق ایجاد میشوند پاسخ بگوید. همیشه در پایان تحقیقات سوالات جدیدی مطرح میشود که به عنوان موضوعات جدید به محققان دیگر پیشنهاد میشود. اینک در پایان تحقیق با توجه به نتایج به دست آمده و خلأهای تحقیقاتی موجود، پیشنهادات زیر به سایر پژوهشگران ارائه می شود: