قابلیت اعتماد یا پایایی

Off By
دانلود پایان نامه

خودکارآمدی از سوالات 1 تا 17 پرسشنامه خودکارامدی
3-5-1 پرسشنامه رهبری تحول آفرین
برای طراحی پرسشنامه رهبری تحول آفرین از “پرسشنامه چند عاملی رهبری باس و آوالیو(1996)” استفاده شده است. در این پرسشنامه برای رهبری تحول آفرین 20 گویه در نظر گرفته شده است که سهم هر یک از 5 بُعد آن 4 گویه است.
باس و آوالیو در سال 1996 اولین تلاش های رسمی خود را برای شناسایی و تعیین شاخص هایی که بتوان به کمک آنها رفتار رهبران را اندازه گیری نمود، انجام دادند و ابعاد رهبری تحول آفرین و تبادلی را در قالب پرسشنامه ای با نام «پرسشنامه چند عاملی رهبری» به صورت عملیاتی در آوردند (عابدی جعفری و مرادی،1384، به نقل از چوپانی1390). امروزه تحقیقات زیادی در زمینه رهبری با استفاده از پرسشنامه«چند عاملی رهبری» صورت می گیرد و پژوهشگران سعی می کنند علاوه بر سنجش رفتار رهبران به مدد آن، اصلاحات و تغییرات لازم و ضروری را نیز به منظور بهبود و اثربخش این ابزار مهم انجام دهند(بروچ و والتر، 2007، به نقل از الوداری،1389).
3-5-2 پرسشنامه خودکارآمدی
اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮر، ﻣﺎدوﮐﺲ، ﻣﺮﮐﺎﻧﺪاﻧﺖ، ﭘﺮﻧﺘﯿﮏ-دون، ﺟﺎﮐﻮﺑﺲ و راﺟﺮز در سال 1982ساخته شده. ﻧﺴﺨﻪ اﺻﻠﯽ آزﻣﻮن ﺷﺎﻣﻞ 36 ﺳﺆال ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺎزﻧﺪﮔﺎن آن ﺑﺮ اﺳﺎس ﺗﺤﻠﯿﻞﻫﺎی اﻧﺠﺎم ﺷـﺪه ، ﺳـﺆالاﺗﯽ را ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎر 40/0 را در ﻫﺮ ﯾﮏ از ﻋﻮاﻣﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس 13 ﺳﺆال ﮐﻪ دارای اﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﻧﺒﻮدﻧﺪ، ﺣﺬف و آزﻣﻮن ﺑﻪ 23 ﺳﺆال ﮐﺎﻫﺶ ﯾﺎﻓـﺖ. از اﯾـﻦ 23 ﺳـﺆال، 17 ﺳـﺆال ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪی ﻋﻤﻮﻣﯽ را ﺑﺎ ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ 99/57 و اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر 08/12 ﻣﯽﺳﻨﺠﺪ. ﺿﺮﯾﺐ ﭘﺎﯾﺎﯾﯽ از ﻃﺮﯾﻖ روش آﻟﻔﺎی ﮐﺮوﻧﺒﺎخ ﺑﺮای ﺧﺮده ﻣﻘﯿـﺎس ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪی ﻋﻤـﻮﻣﯽ و ﺧـﺮده ﻣﻘﯿـﺎس ﺧﻮدﮐﺎرآﻣـﺪی اﺟﺘﻤـﺎﻋﯽ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﯿـﺐ86/0 و 71/0ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪ (ﺷﺮر، ﻣﺎدوﮐﺲ، ﻣﺮﮐﺎﻧﺪاﻧﺖ، ﭘﺮﻧﺘﯿﮏ-دون، ﺟﺎﮐﻮﺑﺲ و راﺟﺮز،1982)
ﺑﺮای ﻫﺮﺳﺆال ﻣﻘﯿﺎسﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی،5 ﭘﺎﺳﺦ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﺆال 5 اﻣﺘﯿـﺎز ﺗﻌﻠـﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد. ﺳﺆالاتﺷﻤﺎره 15 ،13 ،9 ،8 ،3 ،1 از راﺳﺖ ﺑﻪ ﭼﭗ اﻣﺘﯿﺎزﺷﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺑﻘﯿﻪ ﺳـﺆالات ﺑـﻪ ﺻﻮرت ﻣﻌﮑﻮس ﯾﻌﻨﯽ از ﭼﭗ ﺑﻪ راﺳﺖ اﻣﺘﯿﺎزﺷﺎن اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ. اﻣﺘﯿﺎز ﮐﻠﯽ از ﺟﻤﻊ ﻧﻤـﺮات ﺳـﺆالات ﺑـﻪ دﺳﺖﻣﯽآﯾﺪ. اﻓﺮادی ﮐﻪ ﯾﮏ اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﯿﺎر ﺑﺎلاﺗﺮ و ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮ از ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﮐﺴﺐﮐﻨﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻓﺮاد ﺑﺎ ﺧﻮدﮐﺎرآﻣﺪی ﺑـﺎلا و ﭘﺎﯾﯿﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
3-6 روایی و پایایی پرسشنامه
3-6-1 تعیین اعتبار(روایی) پرسشنامه
مفهوم اعتبار به این پرسش پاسخ می دهد که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد(خاکی 1387). بدون آگاهی از اعتبار ابزار اندازه گیری نمی توان به دقت داد ه های حاصل از آن اطمینان داشت. برای تعیین اعتبار پرسشنامه روشهای متعددی وجود دارد که یکی از این روشها اعتبار محتوا می باشد. اعتبار محتوا نوعی اعتبار است که برای بررسی اجزای تشکیل دهنده یک ابزار اندازه گیری به کار برده می شود. اعتبار محتوای یک ابزار اندازه گیری به سوالهای تشکیل دهنده آن بستگی دارد. اگر سوال های پرسشنامه به طور واقعی معرف ویژگی ها و مهارت های خاصی باشد که محقق قصد اندازه گیری آنها را داشته است، آزمون دارای اعتبار محتوا است. برای اطمینان از اعتبار محتوا، باید در موقع ساختن ابزار چنان عمل کرد که سوالهای تشکیل دهنده ابزار اندازه گیری معرف قسمتهای محتوای انتخاب شده باشد. بنابراین اعتبار محتوا، ویژگی ساختاری ابزار اندازه گیری است که همزمان با تدوین آزمون در آن تنیده می شود. اعتبار محتوای یک آزمون معمولاً توسط افرادی متخصص در موضوع مورد مطالعه تعیین می شود.
اعتبار محتوای این پرسشنامه توسط اساتید راهنما و مشاور و١٠ نفر از خبرگان تایید شده است.
خبره: منظور از خبره در این تحقیق مدیران ارشد و میانی شهرداری آران و بیدگل و کاشان هستند که سابقه بیش از 15 سال مدیریت داشته و مدرک تحصیلی آنان کارشناسی به بالا می باشد.
3-6-2 تعیین پایایی( قابلیت اعتماد) پرسشنامه
قابلیت اعتماد یا پایایی یکی از ویژگیهای فنی ابزار اندازه گیری است. مفهوم یاد شده به این معنا که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می دهد.
دامنه ضریب قابلیت اعتماد از صفر (عدم ارتباط) تا +1 ( ارتباط کامل) است. ضریب قابلیت اعتماد نشانگر آن است که تا چه اندازه ابزار اندازه گیری ویژگی های با ثبات آزمودنی و یا ویژگیهای متغیر و موقتی وی را می سنجد. یکی از پرکاربردترین روشها برای اندازه گیری این ضریب، روش آلفای کرونباخ است. این روش برای محاسبه هماهنگی درونی ابزار اندازه گیری که خصیصه های مختلف را اندازه گیری می کند به کار می رود.
در این تحقیق نیز به منظور انداز ه گیری قابلیت اعتماد از روش آلفای کرونباخ استفاده شد و نرم افزار SPSS17 مورد استفاده قرار گرفت. بدین منظور یک نمونه اولیه شامل 30 پرسشنامه پیش آزمون گردید و سپس با استفاده از داده های به دست آمده از این پرسشنامه ها و به کمک نر م افزار SPSSمیزان ضریب اعتماد با روش آلفای کرونباخ محاسبه شد. همانطور که در جدول 3-3 مشهود است آلفای کرونباخ برای سئوالات رهبری تحول آفرین و خودکارآمدی کارکنان، پایایی پرسشنامه را تایید می نماید:
جدول 3-3 پایایی متغیرهای پژوهش
متغیرها آلفای کرونباخ تعداد گویه
ویژگی آرمانی 763/0 4
رفتار آرمانی 790/0 4
انگیزش الهام بخش 867/0 4
ترغیب ذهنی 871/0 4
ملاحظه فردی 743/0 4
خودکارامدی 895/0 17
رهبری تحول آفرین 938/0 20
با توجه به جدول فوق؛ ضریب آلفای کرونباخ برای مفهوم ویژگی آرمانی برابر با 763/0 ، برای مفهوم رفتار آرمانی برابر با 790/0، برای مفهوم انگیزش الهام بخش برابر با 867/0، برای مفهوم ترغیب ذهنی برابر با 871/0، برای مفهوم ملاحظه فردی برابر با 743/0، برای مفهوم خودکارامدی برابر 895/0 و برای رهبری تحول آفرین برابر با 938/0 می باشد؛ با توجه به مقدار آلفای کرونباخ که بیشتر از 60/0 می باشد؛ نشان از آن است که این پرسشنامه پایایی لازم را دارا می باشد.