ژانویه 22, 2021

فن آوری اطلاعات

بازگشت: اجرای برنامه بازگشت، بازگشت کالای معیوب، خدمات گارانتی و بازگشت اضافه تحویل(Srvulaki & Davis, 2010).
سطح دوم مدل اسکور: سطح دوم مدل که به آن سطح پیکره بندی نیز می گویند، سطح دوم این فرایند مقوله ها و خدمات بعنوان خط مشی برای شرکت ها تا فعالیت های استراتژیک را تکمیل کند. فرآیندهای زنجیره تامین را در سه مقوله کلی دسته بندی می نماید:
فرآیندهای برنامه ریزی، فرآیندهای اجرا و فرآیندهای توانمندسازی. فرآیند برنامه ریزی شامل تمامی فرآیندهای لازم جهت اجرای زنجیره تامین می باشد که عبارتست از: برنامه ریزی کل زنجیره، منبع یابی، ساخت، تحویل و بازگشت. فرآیندهای اجرا تمامی فرآیندهایی که وضعیت مواد دریافتی از منبع را به سوی کالای تمام شده تغییر می دهد را در بر می گیرد. این فرآیندها در چهار حوزه قرار می گیرند که در مدل اسکور در سه نوع کلی دسته بندی می گردند: کالای ساخت جهت انبار، کالای ساخت جهت سفارش و کالای مهندسی جهت سفارش (Fayez, 2005).
سطح سوم مدل اسکور: این سطح که سطح تجزیه نیز نامیده می شود، سطوح فرایند عنصر را در بر می گیرد که توانایی رقابت در انتخاب موفقیت آمیز بازارها تعریف می شود. این سطح سطحی است که شرکت ها فعالیت های استراتژیک خودشان را کمی تغییر می دهند (در جهت بهتر شدن ).
فرآیندهای سطح دوم را به زیرفرآیندهای معادل هر یک تفکیک می نماید. هر فرآیند در این سطح به صورت کلی تعریف گردیده و ورودی ها و خروجی های هر یک تعیین می گردد. در این سطح زنجیره تامین شکل می‌گیرد و عناصر فرآیندی از نوع برنامه ریزی و توانمندی در یک توالی منطقی نمایش داده می شود (Yu-jun, 2010).
نهایتا سطح چهارم سطح ابزاری هست، جایی که فعالیت های خاص مدیریت زنجیره تأمین جهت انطباق با شرایط متغیر تجارت تعریف شده است. توجه به تمرکز راهبردی، عملیاتی و یا فنی شاخص ها که مطالعات گوناسکاران (٢٠٠١) بدان معطوف بوده است (Beamon, 1999). فرآیند های موجود در زنجیره که این شاخص ها به آن مرتبط می گردند که در تحقیقات چان و کی (2003)، هانگ و همکاران (2٠٠۴)، لاکامی و مک کارمک (٢٠٠۴) و استفنز (٢٠٠١) مورد توجه بوده است (Beamon, 1999).
جدول 2-1 : نقاط قوت و ضعف مدل های SCOR (Qronfelh,S. 2010)
نقاط قوت
نقاط ضعف
تمام ارتباطات و تعاملات شرکت و مشتری را در نظر می گیرد ؛
ناکافی بودن ابزار متدلوژی ها یا تکنیک ها برای اجرای پروژه های شناسایی شده توسط SCOR زیرساخت ضعیف برنامه ای برای سازماندهی و اداره همزمان فعالیت های پروژه ؛
شرحی از فرآیندهای استاندارد که زنجیره تأمین را تشکیل می دهد؛
در برگیرنده موارد آموزش ، کیفیت و فن آوری اطلاعات است اما در مدل صریحًا به آن اشاره نمی شود؛
چارچوبی از روابط در میان فرآیندهای استاندارد؛
برای دستیابی به کل مدل سازمان باید در انجمن زنجیره تامین عضو باشید بنابراین تمام امکانات مدل قابل دست یابی نیست
دارای تعاریف استاندارد، واژگان و معیارهای اندازه گیری برای زنجیره تامین؛
اقدامات مدیریت، که بهترین عملکرد را در پی خواهد داشت؛
منابع داده ای به کار گرفته شده برای مقایسه با بهترین های صنعت و رقابت دارد؛
این مدل مخصوص زنجیره تأمین در سطوح بلوغ مختلف است .
چارچوب تحقیق لجستیک (FLR)
مدل FLR در سال ١٩٩٠ توسط چو و همکارانش معرفی شده است. این مدل وابستگی بین سطح عملکرد سازمان های لجستیک و استراتژی رقابتی را توصیف می کند و برای سطوح سازمانی و استراتژیک قابل استفاده است . این مدل ، عملگرهای لجستیک را از نظر ابعاد مختلف شامل: تمرکز، رسمی سازی (از نظر ظاهری )، ادغام بخش ها و نواحی کنترل، ساخت ردهی می کند. در مدل FLR شاخص های عملکرد معرفی نشده است، اما الگوبرداری داخلی قابل انجام است. این مدل بر ارزیابی عملکرد نسبی تاکید دارد(Yu Hua, ke & Jian, 2010).
ممیزی استراتژیک زنجیره تأمین (SASC)
مدل SASC در سال ١٩٩٩ توسط گیلمور توسعه داده شده است. این مدل، زنجیره تأمین را از نظر فرآیندها، فناوری اطلاعات ودر سطح سازمان تجزیه و تحلیل می کند. مبنای اصلی این مدل شکستن زنجیره لجستیک در شش جزء: مشتری مداری، توزیع، برنامه ریزی فروش، تولید ناب، مشارکت تأمین کننده و مدیریت یکپارچه زنجیره وهم چنین ارتباط دادن این اجزاء به فناوری اطلاعات و سازمان های زنجیره است(kathawala & Abdou, 2013).
چارچوب انجمن جهانی زنجیره تأمین (GSCF)