ژانویه 26, 2021

فناوری اطلاعات و ارتباطات

شکل(2-8):مدل کیفیت خدمات الکترونیکی
منبع:(santos .2003)
بهر حال مدل های کیفیت زیادی در بخش تکنولوژی مطرح بوده همچون PCMM مدلی کیفی درزمینه نرم افزار سیستم ها وبخش تولید وخدمات)COBIT(مدلی کیفی درزمینه فناوری اطلاعات نرم افزار وخدمات)SCRUM (مدل کیفی فناوری اطلاعات نرم افزاروسیستم ها)E SCM –SP (این مدل نیز در بخش فناوری های اطلاعاتی ودیگر خدمات کاربرد داشته) ITIL (که مدلی است که چارچوب مناسب در زمینه هدایت ومدیریت فناوری اطلاعات را می دهد) می توان نام برد.
مدل استفاده در این تحقیق الگوی استاندارد سروکوال می باشدکه پنج بعدعوامل محسوس، پاسخگویی ،همدلی، قابلیت اطمینان وتضمین واعتبار استفاده شده است.
2-3) فن آوری اطلاعات و ارتباطات :
مقدمه:
از اواخر دهه50 میلادی تحولی در جهان آغاز شد که بعدها آن را موج سوم نام نهادند و از آن زمان تاکنون فن آوری اطلاعات و ارتباطات به عنوان راهبر و هدایتگر این موج پیوسته ابداعات نوینی را برای بشر به ارمغان آورده است(تافلر2002). در عصر حاضر این فن آوریها دارای آن چنان پتانسیل حضور در عرصههای مختلف(اقتصادی اجتماعی فرهنگی و سیاسی) حیات بشر است که بدون تردید آن را نماد یک تمدن جدید یا ظهور یک موج تمدنی جدید با مشخصههایی همچون جامعه اطلاعاتی و اقتصاد دانش است.(مانیان و همکاران1384ص6) ابتدا با ورود رایانه به بازار و در ادامه با تحول در حوزه اطلاعات و ارتباطات رایانهها به فن آوریهای ارتباطی تلفن و تلویزیون پیوستند و انقلاب فن آوری اطلاعات و ارتباطات به وقوع پیوست اجزا انقلاب اخیر همانند انقلابهای فن آوری قبلی دستگاههای فیزیکی نبودند بلکه در عوض بیتها بودند. (نجارزاده و همکاران ،1386 ص51)
ورود به حوزه نظری و کاربریICT در کشور ما پدیدهای نوین به شمار میآید و باعنایت به لزوم توسعه کاربرد آن در حوزههای تجارت کسب و کار روابط دولت با شهروندان و اشتغال آفرینی در عرصههای دیگر همواره پژوهشگران را بر آن داشته است تا آثار و ابعاد گوناگون این پدیده را مورد نقد و بررسی قرار دهند.(قلی پور،1383ص129)
2-3-1) تعریف فن آوری اطلاعات و ارتباطات
قبل از آنکه به تعریف فن آوری اطلاعات و ارتباطات بپردازیم ابتدا لازم است که دو مفهوم تکنولوژی (فناوری) و فناوری اطلاعات را تعریف کنیم.
از نظر معنی شناسی تکنولوژی از دو لغت یونانیLogia ,Tekhne تشکیل میشود. tekhne به معنای حرفه شیوه ابزار هنر و مهارت وLogia به معنای علم و دانش است. بنابراین تکنولوژی به علم و دانش کاربرد کاربردی مرتبط با ابزارها مهارتها و حرفهها اطلاق میشود و یا به عبارتی دیگر مفهومی است که دانش مهارت و ذوق هنری را در تعامل با یکدیگر قرار میدهد. (محمودی1386ص226) در تعریفی دیگر تکنولوژی عبارتست از ابزار مکانیزم دانش یا فرایندی که برای تبدیل ورودیها به خروجیها به منظور ارتقای قابلیتهای افراد گروههای کاری و سازما ن به کار میرود.(Unesco, 1988, p.561)
فن آوری اطلاعات نیز به قابلیتها و روشهای متنوعی اطلاق میشود که در ایجاد ذخیره سازی گسترش و توزیع دادهها و اطلاعات و همچنین تولید دانش مورد استفاده قرار میگیرند. دادهها واقعیتها و جزئیات اولیه و خامی هستند که میتوانند از محیط پیرامون کسب شوند. اطلاعات دادههای سازماندهی شده با معنی و مفیدی هستند که از پردازش دادههای خام بدست میآیند. دانش کسب اطلاع و آگاهی از یک مجموعه اطلاعات است و این که چگونه میتوان از این مجموعه اطلاعات به بهترین نحو ممکن استفاده نمود.(سن1386 ص37)
به این ترتیب با توجه به تعاریف ارائه شده میتوان تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات را این گونه تعریف کرد: تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات به مجموعه و ترکیبی از فنون مهارتها عملیات و دانش مرتبط با ابزارها(سخت افزار نرم افزار) گفته میشود که در جهت تهیه تولید ذخیره سازی پردازش بازیابی و تبادل اطلاعات در سیستمهای اطلاعاتی و شبکهها مورد استفاده قرار میگیرند. قابل ذکر است کهICT شامل کلیه شناختها مهارتها و فنون تجزیه و تحلیل طراحی ساخت مدیریت و بهره برداری سیستم‌های اطلاعاتی و کامپیوتری شبکهها ابزارها و ماشینهایی نیز میشود که در فرایند تولید و مبادله اطلاعات بکار گرفته میشوند. بنابراین مهمترین رسالتICT ارائه شناختها و امکانات وزیر ساختهای لازم برای تولید و توزیع اطلاعات و دانش به صورت خودکار است(محمودی ،1386 ص226).
2-3-2) اهمیت و لزوم فناوری اطلاعات و ارتباطات
امروزه اطلاعات در کنار عواملی مانند نیروی انسانی مواد اولیه سرمایه انرژی و ماشین آلات به عنوان یکی از عناصر تولید نقش مهمی را ایفاو روز به روزبه اهمیت آنها افزوده میشود(نامداری وفقیهی،1384 ص116).
به عبارت دیگر اطلاعات آن چنان نقش تعیین کننده و مرکزی در طراحی وسیاست گذاری ملی دارد که بدون اطلاعات صحیح و به روز چنین فرایندی امکان پذیر نخواهد بود.(مووینی ،1384 ص72)
اهمیت و ضرورت فناوری اطلاعات و ارتباطات به اندازهای است که در عصر حاضر داشتن مزیت نسبی منابع و ذخائر طبیعی که خاص کشورهای درحال توسعه است ارزش خود را در برابر مزیت رقابتی ناشی از فناوری که خاص کشورهای توسعه یافته است از دست داده است. از این رو سرمایه گذاری در این بخش ارزش افزوده بالایی به دنبال خواهد داشت در بهبود فرایندها نقش بسزایی بازی میکند. (قلی‌پور ،1383 ص129)