ژانویه 16, 2021

فناوری اطلاعات و ارتباطات

این تحقیق در سازمانهای بازرگانی انجام شده است . میتوان این تحقیق را در سازمانهای دولتی انجام داده و نتایج را باهم مقایسه کرد .
اهمیت این شاخصهها را به طور جداگانه در مراحل مختلف پیادهسازی و اجرای سیستمهای e-HRM در سازمانها میتوان مورد بررسی قرار داد .
ما در این تحقیق در پی رابطه بین عوامل موثر بر سیستمهای e-HRM و موفقیت سیستمهای e-HRM در شرکتها بودیم ، اما باید توجه داشت که ممکن است عوامل میانجی بر این رابطه اثرگذار باشند ( برای مثال ، سبکهای مدیریتی مختلف ) . بنابراین در تحقیقات آتی میتوان به این موضوع پرداخت .
رتبهبندی عوامل تاثیر گذار بر موفقیت سیستمهای e-HRM با روشهایی غیر از آزمون فریدمن در سازمانها .
مقایسه عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سیستمهای e-HRM در شرکتهای استفاده کننده و شرکتهای تولیدکننده و خدمات دهنده این سیستمها .
مقایسه اولویتبندی عوامل تاثیرگذار بر موفقیت سیستمهای e-HRM در سازمانهای ایرانی با سازمانهای غیر ایرانی .
این پژوهش میتواند در یک جامعه آماری وسیعتر و گستردهتر در سطح استان یا کشور صورت پذیرد .
منابع و مآخذ

منابع فارسی
برورتون، پل و میلوارد ، لینه (1385) ، تحقیق سازمانی، ترجمه سید محمد اعرابی ، هاشم آقازاده، تهران، دفتر پژوهش های فرهنگی ، چاپ اول .
حافظ نیا، محمد رضا (1388) ، مقدمه ای بر روش تحقیق در علوم انسانی،تهران: انتشارات سمت.
حسینی ، ابوالحسن ، هادیزاده ، اکرم ، جوادی ، هوشمند (1388) ، بررسی اثر بخشی مدیریت منابع انسانی الکترونیک بر مدیریت منابع انسانی ، تهران : پنجمین کنفرانس توسعه منابع انسانی .
خاکی، غلامرضا(1375). روش تحقیق با رویکردی به پایان نامه نویسی(نسخه اول) ، تهران؛ انتشارات بازتاب.
خاکی، غلامرضا(1387). روش تحقیق در مدیریت. تهران؛ مرکز انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی.
خلیلی شورینی، سیاوش، (1375)، “روش های تحقیق در علوم انسانی”، تهران، یادواره کتاب، چاپ اول.
دانایی فرد، حسن، الوانی، سید مهدی ، اذر، عادل (1387) ، روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت؛رویکردی جامع ، تهران: انتشارات صفار.
دانشگر، علی (1390) رابطه بکارگیری فناوری اطلاعات با بهره وری منابع انسانی. پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
درویش ، حسن، کریم زادگان ، داوود ،میرزانژاد ، رضا (1389) ، ارزیابی امادگی الکترونیکی سازمان جهت استقرار سیستم های مدیریت منابع انسانی الکترونیکی (e-HRM) ، شیراز: اولین کنفرانس سالانه مدیریت ، نواوری و کارافرینی .
سرمد، ذهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه (1387)، روش تحقیق در علوم رفتاری، چاپ شانزدهم، تهران: انتشارات آگاه.
فارسیجانی، حسن ، عارف نژاد ، محسن (1390) ، رتبه بندی عوامل موثر بر اجرای مدیریت منابع انسانی الکترونیک جهت دستیابی به کلاس جهانی ، چشم انداز مدیریت دولتی ،شماره 6 ،ص75-94 .
کلانتری، خلیل (1388) مدل سازی معادلات ساختاری در تحقیقات اجتماعی – اقتصادی ( با برنامه LISREL – SIMPLIS). تهران؛ فرهنگ صفا.
کلاین ، پاول(1381 )،راهنمای آسان تحلیل عاملی؛ ترجمه محمد علیئی و سید محمد میر سندسی،تهران:دانشگاه امام حسین.
کلدی، آرمان و خوش الحان،فرید( 1388)، شناسایی و اولویت بندی عوامل پذیرش مدیریت الکترونیکی منابع انسانی: ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات.
موسی خانی، محمد ، مانیان ، امیر، حسینقلی پور، طهمورث، میربهاء ، امید، ابتین ، عبدالعزیز (1390) ، ارائه مدلی برای توسعه مدیریت الکترونیک منابع انسانی در سازمان های دولتی ایران ، پژوهش های مدیریت عمومی ،شماره 14 ،ص41-62 .
مومنی، منصور (1389) تحلیل های آماری با استفاده از SPSS. تهران؛ کتاب نو.