ژانویه 21, 2021

فناوری اطلاعات و ارتباطات

2- میزان بکارگیری ابعاد مختلف سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های مورد مطالعه چقدر است؟
3- میزان تاثیر I Tبر ابعاد مختلف سیستم مدیریت کیفیت در سازمان های مورد مطالعه چقدر است؟
4- میزان تاثیرIT وسیستم مدیریت کیفیت بر عملکرد کیفی سازمان های مورد مطالعه چقدراست؟
ابزار گردآوری اطلاعات دراین پایان نامه برای پاسخ به سوالات پرسشنامه بوده که برای طراحی پرسشنامه از مقیاس لیکرت 5 نقطه ای بهره گیری شده بود. در پاسخ به سوال اول که بخش مهمی را تشکیل می داد از مقیاس لیکرت بهره گیری شده بودکه 1 به معنی عدم استفاده از فناوری مربوطه و 5 به معنی استفاده بسیار زیاد از آن بود. سوال اول این تحقیق یکی از نکات مهمی است که در تحقیق جاری به آن توجه شده زیرا پیش از پرداختن به هر سوالی لازم بود که از میزان بکارگیری فناوری اطلاعات وارتباطات در سازمان مورد مطالعه کسب می شد.دراین تحقیق از 30مورد به عنوان فناوری اطلاعات استفاده شده بود که حجم بسیاربالایی از این سوالات را به خود اختصاص می داد. دربخش مربوط به تاثیر فناوری اطلاعات برفرایندهای مربوط به سیستم کیفیت نیز 1 به معنی بی تاثیر بودن فناوری اطلاعات و5 به معنی تاثیرزیاد فناوری اطلاعات برسیستم کیفی سازمان بود.در مجموع 192 پرسشنامه به کارشناسان ومدیران بانک های دولتی وخصوصی ارائه شد که پرسشنامه توسط 134 نفر تکمیل ودریافت گردید. به منظور روایی پرسشنامه ها ابتدا به دو کارشناس بانکی و دانشگاهی داده شده بود تا نظرخود را ابراز دارند این امر تا 9 کارشناس ادامه یافت تا اینکه دو نفرآخرنظرخاصی نداشتند.این روش نیز می تواند برای تحقیق جاری نیز بسیار موثر بوده باشد.بعداز اتمام مرحله Pre-test در مرحله بعدبا توزیع پرسشنامه بین 35 نفر پایایی و روایی سنجیده شد و ضریب آلفای کرونباخ بدست آمده بطور کلی بالاتر از 7/0را نشان می داد در نتیجه نتایج تحقیق نیز در مورد دو سوال اول میانگین بکارگیری IT (به غیراز چند اداره همچون امور پرسنلی وتصمیم گیری وبرنامه ریزی) و بکارگیری ابعاد مختلف سیستم مدیریت کیفیت بیش از 5/2 را نشان می داد ودر پاسخ به سوال سوم میانگین تاثیر بیش از 7/2 نمایش داده شد وسوال چهارم 87/3 بدست آمد و درادامه همبستگی متغییرها سنجیده شدکه نتایج حاکی از آن بود که IT در امور مختلف این بانک ها دارای همبستگی مثبت معنی داری بوده و به طور کلی اصل بکارگیری مدیریت کیفیت و IT در سازمان تیم مدیریت سازمان را در اداره و مدیریت سازمان توانمند می سازد.
4)مسعود کیماسی در سال 1383 در پایان نامه ی خود با عنوان “ارزیابی کیفیت خدمات بانک ملت با استفاده از مدل مقیاس کیفیت خدمات” سعی در شناسایی اولویت ابعاد کیفیت خدمات بانکی از دیدگاه مشتریان و بررسی ارتباط بین کیفیت خدمات وفاداری و رضایت مشتریان داشته و طی این امر یک فرضیه اصلی و 5 فرضیه فرعی را مطرح می نماید که شامل :1-انتظارات مشتریان از خدمات بانک ملت فراتر از عملکرد بانک می باشد.
1-1)انتظارات مشتریان از عوامل محسوس فراتر از ادراکات آنان از عوامل محسوس است.
2-1)انتظارات مشتریان از قابلیت اعتبار فراتر از ادراکات آنان از قابلیت اعتبار است.
3-1)انتظارات مشتریان از پاسخگویی فراتر از ادراکات آنان از پاسخگویی است.
4-1)انتظارات مشتریان از اطمینان خاطر فراتر از ادراکات آنان از اطمینان خاطر است.
5-1)انتظارات مشتریان از همدلی فراتر از ادراکات آنان از همدلی است.
این تحقیق که به شیوه مقطعی انجام گرفت جامعه آماری آن شامل کلیه مشتریان بانک ملت شهرتهران بود .باتوجه به اینکه واریانس پاسخ های به دست آمده از نمونه اولیه 875/880 بود و در سطح اطمینان 95% ودقت برآورد5 حجم نمونه به دست آمده 136 به دست آمده بود که 250 پرسش نامه توزیع و147عدد جمع آوری گردیده بود .در این تحقیق برای سنجش کیفیت از مدل سروکوال بهره گرفته شده بود که مدلی عمومی در سنجش کیفیت خدمات است در حالیکه مدل هایی چون BSQو BANKSERVE نیز وجود داشتند که بسیار تخصصی تر به بحث کیفیت می پردازند .به هرحال ضریب آلفای کرنباخ تحقیق نیز برای دو پرسش نامه انتظار و ادراک مشتری از بانک 94% محاسبه گردید که بیش از 7% بود .درکل سطح انتظار در پرسش نامه 7 درجه ای این محقق 26/6 و عملکرد84/4 به دست آمده بود که حاکی از این امر است که انتظارات فراتر از ادراکات مشتریان از عملکرد بانک بوده و از نگاه مشتریان کیفیت خدمات بانک ملت ضعیف بوده .با بررسی میانگین رتبه هر یک از ابعاد پنج گانه با بهره گیری آزمون فریدمن حاکی ازاین امر بود که عوامل محسوس با میانگین رتبه 76/2 کم اهمیت ترین بعد در تحقیق بوده که میتوانیم این امر را به ماهیت نسبتا متفاوت خدمات بانکی نسبت داد به طوری که در مدل های بررسی کیفیت خدمات بانکی این بعد نادیده یا کم تر مورد توجه قرار می گیرد .
5)خانم گیتی جهانبخش در سال1387 در پایان نامه خود با عنوان بررسی رابطه بین استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات و کاهش فساد اداری در بانک رفاه با هدف بررسی بین استفاده از ICT و کاهش فساد اداری در بانک رفاه انجام داده و طی آن دو هدف فرعی را نیز در تحقیق خود پیگیری نموده اند:
1- تعیین میزان مورد استفاده از ICT در بانک رفاه
2- تعیین میزان فساد در بانک رفاه وتاثیر استفاده از آن
او ازیک فرضیه و4 فرضیه فرعی بهره می برد که شامل:
استفاده از ICT باعث افزایش شفافیت اطلاعات در بانک می شود.
استفاده از ICT باعث بهبود پاسخگویی در بانک می شود.
استفاده از ICT باعث بهبود ارتباط بین کارمند و ارباب رجوع
می شود.
استفاده از ICT باعث افزایش آگاهی ارباب رجوع نسبت به قوانین ومقررات می شود.
ابزارجمع آوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه بود که بر اساس طیف عقیده سنج لیکرت پنج گزینه طرح ریزی شده واز پاسخگویان خواسته شده بود با انتخاب گزینه های بسیارزیاد زیاد متوسط کم بسیار کم به پرسشنامه پاسخ دهند و برای تعیین پایایی از نمونه 20 عضوی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده برابر9/0 بدست آمد و نمونه آماری این تحقیق با توجه به مجموع نمونه اماری که 535 نفری بود 117 نفر بدست آمد.برای تحلیل آماری از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شد که به ترتیب فروض مقادیربدست آمده برابربود با235/1810/0 207/0 303/0 وبه ترتیب سطح معنی داری برابر با 013/0 046/0 028/0 001/0 که با توجه به کمترین این مقدار از 05/0 بیان داشته که ارتباط وجود داشته وبطور کلی فرض اصلی نیز تایید شده بود.
2-7-2) مطالعات خارجی
1)در تحقیقی در سال 1998 والکر وچئونگ به بررسی نقش IT در حمایت از کیفیت خدمات بانکی در کشور استرالیا انجام دادند به بررسی نقش IT در زمینه جذب مشتری وایجاد سود از طریق ارائه خدمات مرتبط با IT در بانک های استرالیا پرداختند نتایج حاکی از این موضوع بود که سرمایه گذاری بر تکنولوژی های مشتری مدار باعث افزایش در بازگشت سرمایه در بانک می شود ودر ضمن نتایج بیانگر این امر بود که بکارگیری تکنولوژی اطلاعات در بانک های استرالیا باعث بهبود عملکرد در بانک های این کشور گردیده بود.