ژانویه 24, 2021

فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین

ب) چرخه زمانی (CT) (تکمیل سفارش در زمان آغاز تا تکمیل یک فرایند تولید) این عملکرد به مسئولیت پذیری زنجیره تأمین اشاره دارد. اشاره به سرعت زنجیره تأمین در فراهم آوردن محصولات یا خدمات به مشتریان دارد.
ج) توانایی یا انعطاف پذیری تولید (توانایی تولید داخلی IMC) این عملکرد به انعطاف پذیری زنجیره تأمین اشاره دارد. اشاره به چابکی زنجیره تامین در پاسخگویی به تغییرات بازار برای بدست اوردن یا حفظ مزیت رقابتی می باشد(Srvulaki & Davis, 2010, Tallontire, 2001).
2-2-9) شناخت زنجیره های تامین
پذیرش و به کارگیری یک استراتژی مدیریت زنجیره تامین نیازمند تلاش قابل ملاحظه و ارائه یک سری تغییـرات در جهت گیری های سازمانها است. به همین دلیل بسیار مهم اسـت کـه سـازمانها یـک اسـتنباط و درک عمیـق در جزئیات زنجیره های عرضه جاری و فرآیندهای مرتبط با آنها داشته باشـند. ایـن شـناخت باعـث جهـت دهـی بـه سازمانها در تلاش هایشان جهت تشخیص زنجیره های تامین گوناگون مرتبط با آنها و تعیین پروسه هایی که اهمیـت بیشتری در توسعه زنجیره تامین آنها دارد، می شود(Srvulaki, & Davis, 2010).
زنجیره تامین اصلی (محوری )
اکثر سازمانها به طور همزمان عضو زنجیره های تامین متعددی هستند. یک سازمان در یک زنجیره، بسـته بـه نـوع زنجیره مجموعه ای از محصولات و خدمات را ارائه می کند. هر کدام از این زنجیره های تامین که سازمان جزئی از آن محسوب می شود هم حلقه های داخلی و هم حلقـه هـای خارجی دارد. در هر حال بعید است که تمام زنجیره های تامین یک سازمان اهمیت یکسـانی در تعیـین اسـتراتژی مدیریت زنجیره تامین سازمان داشته باشد. بنابراین یک سازمان باید فعالیت های زنجیره تامین خـود را بـر روی آن زنجیره هایی متمرکز کند که نقش کلیدی تـری در موفقیـت سـازمان دارد. در بحـث زنجیـره هـای تـامین اخـتلاف زنجیره های تامین داخلی و خارجی رامطرح می کنیم(Folan & Browne, 2005).
زنجیره های تامین داخلی
زنجیره تامین داخلی آن بخش از یک زنجیره تامین اسـت کـه در داخـل یـک سـازمان بـه طـور مجزا وجـود دارد. زنجیره های تامین داخلی ممکن است نسبتا پیچیده باشند. در مورد ساختارهای سازمانی چند بخشی بـین المللـی موجود در بسیاری از صنایع، زنجیره تامین داخلی آنها بسیار پیچیده است. اقدام جهت شناخت متناسب زنجیره های تامین در یک سازمان، معمولا نقطه شروع مناسبی بـرای مشـارکت هـایی است که به دنبال کسب مزیت توسط مـدیریت زنجیـره تـامین هسـتند. جالـب اسـت متـذکر شـویم کـه در ایـن ساختارهای چند بخشی، کارمندان یک بخش، سایر بخشـها را بـه عنـوان تـامین کننـدگان خـارجی یـا مشـتریانی خارجی می بینند(Ellram, Tate & Billington, 2004).
زنجیره های تامین خارجی
بعد از شناخت زنجیره تامین داخلی لازم است تامین بخش زنجیره های عرضه تحلیـل و توسـعه داده شـود (تـامین کنندگان و مشتریان). این عمل اهمیت بسیاری دارد چرا که فرصت هـای مهـم جهـت توسـعه، اغلـب در تـاثیرات متقابل سازمانهای گوناگون عضو زنجیره بدست می آید و از طرفی سازمان های مختلف و محصولات و خـدمات آنهـا که در تحلیل ها وارد می شوند با پیچیدگی زیادی همراه هستند. در اینگونه تحلیل ها، سازمان ها می بایست بیشتر بر روی زنجیره های عرضه ای که در موفقیت سازمان نقش مهمتری دارند، تمرکز کنند. در انتخاب اعضای خارجی می باید موضوعات مختلفی پیگیری شود. اولا موقعیت ها و شرایط رقابتی موجود در بـین اعضای آینده مدیریت زنجیره تامین شناسایی شود، اگر سازمان ها عضو زنجیره رقیب مستقیم هم نباشند تلاشـهای مربوط به مدیریت زنجیره تامین ثمربخش تر و بهره ورتر خواهد شد، در صورتی که روابط رقیبانه بین تامین کننده و خریدار موجود باشد، ممکن است محدودیت هایی در فعالیت های مشترک زنجیره بوجود آید. دوما تمام سازمان ها و نمایندگان آنها باید اهداف مشترکی را دنبال کنند، این بدان معنی نیست که تمام سازمان هـا اهـداف برابـر داشـته باشند، اما باید اهداف مربوطه آنها در طول کل زنجیره تامین سازگار باشند. سوما در صورتی که سازمان هـای عضـو زنجیره احساس کنند که مشارکت آنها سودمند و مفید نیست، مدیریت زنجیـره تـامین پتانسـیل هـای موفقیـت را کاهش می دهد. در مدیریت زنجیره تامین واحدهای مجزای تجارت یا واحدهای وظیفه ای گاهی احساس زیان می کنند (در زمینه اختیار برنامه ریزی، مسئولیت، منبع یابی). در حالیکه نتایج برای سراسر سازمان بهینـه مـی باشد. یک مدیریت زنجیره تامین خارجی موفق نخواهد بود مگر اینکه اعضای تمـام سـازمان هـای درگیـر احسـاس تعهد کنند و به این عقیده داشته باشند که از طریق مدیریت زنجیره تامین سودآوری سازمان افزایش می یابد(احمدی، 1384).
2-2-10) فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین
نقش فناوری اطلاعات در مدیریت زنجیره تامین فناوری اطلاعات از طریق ایجاد تغییر در زمینه های زیر باعث تغییر در ماهیت فرصتها و تهدیدات شده است. تغییر در چرخه حیات محصول، افزایش در سرعت توزیع محصولات، افزایش در سرعت توزیع محصولات و خدمات، عرضه محصولات و خدمات جدید، از میان برداشتن محدودیتهای موجود در بازارهای سنتی جغرافیایی و تغییر دادن توازنی که بین دو پدیده استاندارد کردن محصولات و انعطاف پذیری سازمان وجود داشت. فناوری اطلاعات باعث شده است که پدیده صرفه جویی به مقیاس دگرگون شود، مواضع ورودی از میان برداشته شوند و رابطه بین صنایع و مصرف کنندگان مختلف، بستانکاران، مشتریان و شرکتهای رقیب متحول شود(سهرابی، کزا
زی، و عمید، ١٣٨٨).
2-2-10-1) فواید اطلاعات در زنجیره تأمین
الف- موجب کاهش تغییرپذیری در زنجیره تأمین می گردد.
ب- به تأمین کنندگان در جهت انجام پیش بینی های بهتر با توجه به تغییرات بازار کمک می نماید.
ج- موجب هماهنگی سیستمها و استراتژی های تولید و توزیع می شود.
د- به وسیله ارائه تسهیلاتی برای تحویل در محل اقلام دلخواه مشتریان ، به خرده فروشان امکان خدمت رسانی بهتر به مشتریان خود را می دهد.
ه- به خرده فروشان امکان عکس العمل و وفق پیدا کردن سریعتر نسبت به مشکلات زنجیره تأمین می دهد.
و- موجب کاهش زمان تحویل می گردد(Boon-itt, & Pongpanarat, 2011).
مزایای استفاده از سیستمهای اطلاعاتی در زنجیره تامین سازمانها و شرکتها
الف) کارایی بالای فرایندهای پردازش سفارشات (Order Processing)
ب) کاهش هزینه ها به وسیله مدیریت موجودی به روش “درست به موقع”
ج) ایجاد ارتباط محکم با شرکای تجاری به خاطر سخت شدن مواجهه با یک شبکه تجاری برای رقبـا و در نتیجه بالا رفتن قدرت رقابت زنجیره
د) توانمندی بیشتر برای اختصاصی کردن محصولات و خدمات بر پایه اطلاعات حاصل از مبادلات در طول شبکه تامین(Cao, Mei, Zhang & Qingyu, 2011).